17:9, Thứ Hai, 17-6-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Góp ý dự thảo Thông tư Quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công các đề án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất, khoáng sản

Ngày 25/5/2019, tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải dự thảo Thông tư Quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công các đề án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất, khoáng sản. Để hoàn thiện nội dung thông tư trên, Bộ sẽ tiếp nhận góp ý của các tổ chức, cá nhân tại website đến hết ngày 25/7/2019 để tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định.

 

Tất cả các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư các đề án địa chất phải áp dụng các quy định tại dự thảo Thông tư sắp ban hành

Dự thảo Thông tư mới sẽ thay thế Chương II quy định về nghiệm thu kết quả thi công địa chất ban hành kèm theo Thông tư số 11/2009/TT-BTNMT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công và thẩm định các dự án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản;

* Về các Quy định chung, bổ sung điều chỉnh các nội dung cụ thể:

1. Điểm mới bổ sung trong dự thảo thông tư lần này là quy định về "phân kỳ nghiệm thu" tại điều 4, cụ thể:

- Phân kỳ nghiệm thu:

a) Nghiệm thu được tiến hành theo đợt để nghiệm thu, xác nhận khối lượng, chất lượng và giá trị thi công hàng năm của đề án;

b) Đối với nghiệm thu cấp cơ sở, không quy định số đợt kiểm tra cụ thể đối với từng đề án nhưng đơn vị chủ trì phải nghiệm thu kịp thời, đầy đủ khối lượng các hạng mục công việc thực hiện theo quy định tại khoản 1 và 2, Điều 9 của Thông tư này.

- Nghiệm thu theo niên độ được tiến hành đối với các đề án có thời gian thực hiện trên một năm; nghiệm thu nhiệm vụ hoàn thành được tiến hành đối với các đề án có thời gian thi công không quá một năm.

- Công tác nghiệm thu được tiến hành đối với các giai đoạn thực hiện đề án có hạng mục chi gồm: lập đề án, thi công và lập báo cáo tổng kết, nộp Lưu trữ Địa chất.

2. Nội dung Căn cứ để tiến hành nghiệm thu (Điều 5) được gom lại và quy định chung cho công tác nghiệm thu cấp cơ sở và nghiệm thu cấp quản lý, được quy định chặt chẽ hơn.

3. Bổ sung, quy định chặt chẽ hơn trong nội dung quy định về Yêu cầu chất lượng của công tác nghiệm thu tại Điều 6;

4. Bổ sung Điều 7: Hồ sơ nghiệm thu bao gồm hồ sơ nghiệm thu cấp cơ sở và hồ sơ nghiệm thu cấp quản lý;

Ngoài ra, trong phần quy định chung còn bổ sung thêm phần giải thích từ ngữ tại Điều 3 nhằm giúp người đọc nắm rõ khái niệm trong quá trình nắm bắt các nội dung của dự thảo Thông tư.

** Về Mục 1: Nhiệm thu cấp cơ sở, thông tư mới có điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cụ thể:

1. Bổ sung nội dung "Trách nhiệm nghiệm thu cấp cơ sở" bao gồm trách nhiệm của Đơn vị thi công và đơn vị chủ trì được nêu trong Điều 8.

2. Nội dung nghiệm thu cấp cơ sở được lược bỏ sao cho dễ thực hiện được tể hiện trong Điều 9;

3. Bổ sung điều khoản (Điều 9) về "Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở" bao gồm hai khoản là Hội đồng nghiệm thu và Trách nhiệm của Hội đồng nghiệm thu.

Các đề án địa chất phải được nghiệm thu theo quy định của thông tư này trước khi thực hiện các bước tiếp theo

*** Về Mục 2: Nghiệm thu cấp quản lý:

Dự thảo thông tư mới có bổ sung, điều chỉnh lược bỏ một số nội dung, cụ thể:

1. Bổ sung "Trách nhiệm của Đơn vị giúp việc" gồm các mục:

a) Tiếp nhận hồ sơ nghiệm thu từ đơn vị chủ trì;

b) Tiến hành các thủ tục để tổ chức Hội đồng nghiệm thu;

c) Thủ trưởng đơn vị giúp việc là thư ký Hội đồng nghiệm thu;

d) Chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp, thành lập biên bản, lưu giữ hồ sơ nghiệm thu cấp quản lý.

2. "Nội dung nghiệm thu", điều chỉnh, lược bỏ để dễ thực hiện hơn:

2.1. Nghiệm thu chất lượng các dạng công việc:

a) Để đánh giá chất lượng các dạng công việc, Hội đồng sẽ tiến hành kiểm tra xác suất một số hạng mục công việc. Các hạng mục công việc được lựa chọn để kiểm tra xác suất phải có tính đặc trưng, đại diện hoặc là những hạng mục công việc chính, có khối lượng lớn của đề án.

b) Trường hợp có nhiều đơn vị tham gia thực hiện các hạng mục có liên quan đến việc đánh giá chất lượng đề án, phải nghiệm thu đồng thời các đơn vị thực hiện để đánh giá đầy đủ khối lượng, chất lượng thực hiện của đề án.

2.2. Xác định khối lượng các hạng mục công việc thực hiện:

a) Hội đồng nghiệm thu công nhận toàn bộ hoặc một phần khối lượng hạng mục công việc thực hiện dựa trên tỷ lệ (%) khối lượng các hạng mục nghiệm thu xác suất đạt yêu cầu chất lượng;

b) Những hạng mục không nghiệm thu xác suất, khối lượng được xác định theo kết quả nghiệm thu cấp cơ sở;

c) Trường hợp khối lượng thực hiện vượt dự toán được duyệt không quá 10%, Hội đồng sẽ xem xét về sự cần thiết, phù hợp về yêu cầu kỹ thuật và chất lượng thi công để nghiệm thu, công nhận khối lượng vượt dự toán để kiến nghị chuyển sang năm tiếp theo thanh toán.

2.3. Xác định sự phù hợp của đơn giá với các điều kiện thi công cụ thể: Hội đồng xem xét các điều kiện thi công thực tế, đối chiếu với điều kiện thi công theo đề án đã được phê duyệt để xác định đơn giá theo điều kiện thi công cụ thể.

2.4. Xác định giá trị thực hiện: giá trị thực hiện được Hội đồng nghiệm thu công nhận và đề nghị thanh toán được xác định theo quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường.

3. Tương tự "Thủ tục, trình tự nghiệm thu" cũng được điều chỉnh, lược bỏ một số bước để dễ dàng thực hiện tại Điều 14 của dự thảo thông tư mới.

Bạn đọc có thể góp ý cho dự thảo Thông tư Quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công các đề án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất, khoáng sản bằng cách truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Mục Góp ý văn bản QPPL.

(Nguồn: Nguyễn Đắc Vỹ Doanh - Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn)

 

Lượt người xem:   162
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn
Giấy phép số 125/GP-STTTT ngày 25/11/2016 - Do Sở Thông tin và Truyền thông cấp