Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Ngày ban
hành
Trích yếu Hết hiệu lực
1 06/2024/QĐ-UBND 01/04/2024 Quyết định Quy định một số chỉ tiêu ước tính chi phí phát triển và các yếu tố khác hình thành doanh thu phát triển của thửa đất, khu đất thực hiện dự án trong xác định giá đất cụ thể theo phương pháp thặng dư trên địa bàn tỉnh Còn
2 30/2024/QH15 18/01/2024 Luật đất đai Còn
3 28/2023/QH15 27/11/2023 Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 Còn
4 16/2023/TT-BTNMT 17/10/2023 Quy định kỹ thuật giám sát mực nước lưu vực sông bằng công nghệ viễn thám Còn
5 14/2023/TT-BTNMT 16/10/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai. Còn
6 35/2023/QĐ-UBND 29/09/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Còn
7 29/2023/QĐ-UBND 28/09/2023 Ban hành Bộ đơn giá công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương Còn
8 31/2023/QĐ-UBND 18/09/2023 Ban hành Bộ đơn giá xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương Còn
9 28/2023/QĐ-UBND 18/09/2023 Ban hành Đơn giá xây dựng, điều chỉnh bàng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương Còn
10 30/2023/QĐ-UBND 18/09/2023 Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn