Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Ngày ban
hành
Trích yếu Hết hiệu lực
1 28/2023/QĐ-UBND 18/09/2023 Ban hành Đơn giá xây dựng, điều chỉnh bàng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương Còn
2 30/2023/QĐ-UBND 18/09/2023 Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Còn
3 26/2023/QĐ-UBND 21/08/2023 Bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Còn
4 2025/QĐ-UBND 10/08/2023 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương Còn
5 07/2023/TT-BTNMT 31/07/2023 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn. Còn
6 08/2023/TT-BTNMT 31/07/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 Còn
7 03/2023/TT-BTNMT 27/06/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 Còn
8 12/2023/QĐ-UBND 15/05/2023 Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tình Bình Dương. Còn
9 02/2023/TT-BTNMT 15/05/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính Còn
10 09/2023/QĐ-UBND 13/04/2023 Ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 »

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 822252 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn