Bế mạc các sự kiện WTA Bình Dương 2018: Tăng cường hợp tác đa phương, thúc đẩy chuyển giao khoa học và công nghệ

Phiên họp toàn thể Đại hội đồng WTA: Bầu cử Chủ tịch WTA nhiệm kỳ 2019-2021

Bế mạc các sự kiện WTA Bình Dương 2018: Tăng cường hợp tác đa phương, thúc đẩy chuyển giao khoa học và công nghệ

Phiên họp toàn thể Đại hội đồng WTA: Bầu cử Chủ tịch WTA nhiệm kỳ 2019-2021

Bế mạc các sự kiện WTA Bình Dương 2018: Tăng cường hợp tác đa phương, thúc đẩy chuyển giao khoa học và công nghệ

Phiên họp toàn thể Đại hội đồng WTA: Bầu cử Chủ tịch WTA nhiệm kỳ 2019-2021