Có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý biểu mẫu.
Expression catalogue is undefined on line 9, column 25 in 20155#20195#79219.
1<#-- 
2	Chi tiết mục tin 2 
3--> 
4 
5<#list catalogues as catalogue> 
6	<#assign 
7		 
8		articles = articleService.getArticles( 
9			catalogue.catalogueid, organizationId,  
10				numberArticle, numberRelation) 
11				 
12		articlesMain = articles[0] 
13		articlesRelation = articles[1] 
14		catalogueURL = freemakerUtil.getNavURL(catalogue.plid) 
15
16	 
17<h3 class="title-hoatdong title-bread"> 
18	<a href="#">Trang chủ</a><span></span><a href="${catalogueURL}">${localization.getLocalization(catalogue.nameVn, "${languageId}")}</a> 
19</h3> 
20 
21<div class="my-box"> 
22	<ul class="thongtincanbiet"> 
23		 
24		<#list articlesMain as article> 
25		<li> 
26			<a class="thongtin" href="${freemakerUtil.getArticleDetailURL(catalogue.catalogueid, article.articleid)}"> 
27				${localization.getLocalization( 
28					article.titleVn, "${languageId}" 
29				)} 
30			</a> 
31			<div class="media-v"> 
32				 
33				<#if article.imagename?has_content  
34							&& article.imagename?length != 0>						 
35					<div class="media-left"> 
36						<a href="${freemakerUtil.getArticleDetailURL(catalogue.catalogueid, article.articleid)}"> 
37							<img class="media-object" src="/3cmsnew-portlet/ViewImage?imagename=${article.imagename}"  
38								style="margin-top: 7px; height:90px;"> 
39						</a> 
40					</div> 
41				</#if> 
42				 
43				<div class="media-body"> 
44					<p> 
45						${localization.getLocalization( 
46							article.summarycontentVn, "${languageId}" 
47						)} 
48					</p> 
49				</div> 
50			</div> 
51			<div class="continue text-right" style="margin-bottom:20px;"> 
52				<a href="${freemakerUtil.getArticleDetailURL(catalogue.catalogueid, article.articleid)}">Xem tiếp</a> 
53			</div> 
54		</li> 
55		</#list> 
56	 
57	</ul> 
58	 
59	<#if articlesRelation?has_content>	 
60		<div class="tindadang"> 
61			<a class="posted-link" href="#">Các tin đã đăng</a> 
62			<ul class="list-relave list-hoatdong"> 
63				<#list articlesRelation as article> 
64				<li> 
65					<a href="${freemakerUtil.getArticleDetailURL(catalogue.catalogueid, article.articleid)}"> 
66						${localization.getLocalization(article.titleVn, "${languageId}")}  
67						<span class="time">(${dateFormat.formatHotnew(article.createdatetime)})</span> 
68						<img src="/vnitt-red-yellow-theme/resources/image/icon-hot.gif"> 
69					</a> 
70				</li> 
71				</#list> 
72			</ul> 
73		</div>	 
74	</#if> 
75	 
76</div> 
77 
78<#break> 
79</#list> 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn