NHÂN DỊP KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH LƯU TRỮ VIỆT NAM (03/01/1946 - 03/01/2024) - CỤC TRƯỞNG CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC GỬI THƯ CHÚC MỪNG

15:32, Thứ Sáu, 5-1-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2024), Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Đặng Thanh Tùng gửi Thư chúc mừng tới các thế hệ công chức, viên chức, người lao động ngành Lưu trữ.

Trải qua, 78 năm hình thành và phát triển, suốt chặng đường Cách mạng, từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, bảo vệ tổ quốc cũng như trong thời kỳ đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số, ngành Lưu trữ Việt Nam đã đem tất cả trí lực của mình bảo vệ, bảo quản, gìn giữ an toàn hồ sơ, tài liệu, giữ gìn bí mật của Đảng, Nhà nước.

Với ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của công tác lưu trữ đối với xã hội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ngày 17 tháng 9 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TTg về ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam, trong đó quyết định: "Ngày 03 tháng 01 hàng năm là ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam - lấy tên là “Ngày Lưu trữ Việt Nam” với mục đích: Giáo dục truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của những người làm công tác lưu trữ và của toàn xã hội trong việc bảo vệ, phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Động viên phong trào thi đua lao động, nâng cao ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Lưu trữ; Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ".

Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời luôn đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ. Do đó, ngày 03 tháng 01 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Thông đạt số 1C/VP về công tác công văn, giấy tờ. Đây là một trong những Thông đạt đầu tiên của Nhà nước ta về công tác lưu trữ, đặt nền móng quan trọng cho ngành Lưu trữ Việt Nam. Nội dung Thông đạt chỉ rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc gìn giữ cũng như bảo quản tài liệu, khi muốn tiêu hủy phải tuân thủ theo một quy định, quy trình chặt chẽ nghiêm ngặt của cơ quan có thẩm quyền.

 “Xét rằng một vài công sở đã tự tiện hủy bỏ hay bán các công văn và hồ sơ cũ. Hành động ấy có tính cách phá hoại, vì sợ làm mất những tài liệu có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia. Vậy yêu cầu các ông Bộ trưởng ban chỉ thị cho nhân viên các sở phải gìn giữ tất cả các công văn, tài liệu và cấm không được hủy những công văn, tài liệu ấy nếu không có lệnh trên rõ rệt cho phép hủy bỏ. Xin nhắc rằng những hồ sơ hoặc công văn không cần dùng sau này sẽ phải gửi về những sở lưu trữ công văn thuộc Bộ quốc gia Giáo dục tàng trữ. Những viên chức không tuân lệnh này sẽ bị nghiêm trị.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Đặng Thanh Tùng gửi Thư chúc mừng tới các thế hệ công chức, viên chức, người lao động ngành Lưu trữ. Đồng thời Cục trưởng đã nhấn mạnh rõ: “Năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Lưu trữ là hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) và vận hành nền tảng lưu trữ số quốc gia. Dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) lần này khẳng định bên cạnh nhiệm vụ gìn giữ tài liệu lưu trữ quốc gia, sứ  mệnh” quan trọng của ngành Lưu trữ trong giai đoạn hiện nay chính là phát huy hiệu quả giá trị tài liệu lưu trữ vì lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc Việt Nam, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, dự thảo Luật đã bổ sung nhiều quy định để thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực để xây dựng “một xã hội lưu trữ, một quốc gia lưu trữ”. Do đó, tôi mong muốn công chức, viên chức, người lao động ngành Lưu trữ, đoàn kết, đồng lòng cùng hướng đến mục tiêu giữ gìn, phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ và trở thành các tuyên truyên viên để xã hội thấu hiểu, đồng hành cùng chúng ta hoàn thành sứ mệnh của ngành)”.

Toàn văn nội dung Thư chúc mừng

Nhằm góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chung của ngành Lưu trữ Việt Nam, công tác lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương trong những năm qua đã có nhiều đóng góp tích cực, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều chỉ đạo trong công tác tham mưu ban hành văn bản và các nghiệp vụ hoạt động lưu trữ của ngành. Hiện nay, kho lưu trữ của Sở Tài nguyên và Môi trường do Trung tâm Công nghệ thông tin – Lưu trữ tài nguyên và môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) lưu giữ, quản lý. Đã thu thập được hơn 4000 mét giá tài liệu, trong đó đã sắp xếp, chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ được 3.043,1 mét giá, tài liệu và hơn 40 ngàn tờ bản đồ các loại tỷ lệ. Trong đó phần lớn là hồ sơ chuyên ngành thuộc các lĩnh vực Đất đai, Đo đạc và Bản đồ, Tài nguyên Nước - Khoáng sản - Khí tượng thủy văn, Môi trường...

Tài liệu chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường có vai trò vô cùng quan trọng, là chứng cứ pháp lý chủ quyền về lãnh thổ, quyền sở hữu, thể hiện quyền lực của Nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Tài liệu khẳng định quyền sử dụng đất hợp pháp, giúp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tạo điều kiện để Nhà nước nắm chắc quỹ đất, phục vụ tốt hơn công tác quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất, khắc phục tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng sai mục đích tạo điều kiện cho cơ quan có thẩm quyền trong công tác giải quyết tranh chấp đất đai, môi trường, đo đạc bản đồ, tài nguyên khoáng sản và các vấn đề khác thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

Với tầm quan trọng, giá trị của tài liệu lưu trữ chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường. Hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường đã phục vụ cung cấp thông tin gần 1000 phiếu yêu cầu cho các tổ chức, cá nhân đến nghiên cứu khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, với tổng số tài liệu được sao chụp  khoảng hơn 40.000 trang tài liệu lưu trữ. Đây là những hồ sơ, tài liệu rất có giá trị phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử được sản sinh trong quá trình hoạt động của cơ quan, là căn cứ xác nhận sự việc đã xảy ra được lưu trữ lại để tra cứu, sử dụng khi cần thiết, hơn nữa là nguồn tài liệu khẳng định quyền sử dụng đất hợp pháp, giúp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tạo điều kiện cho Nhà nước nắm chắc quỹ đất, phục vụ tốt hơn công tác quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất, khắc phục tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng sai mục đích tạo điều kiện cho cơ quan có thẩm quyền trong công tác giải quyết tranh chấp đất đai và các lĩnh vực khác thuộc ngành tài nguyên và môi trường.

Để đáp ứng yêu cầu công tác lưu trữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cung cấp, chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, đồng thời kéo dài tuổi thọ của tài liệu gốc, việc ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu số kho lưu trữ là một trong những giải pháp hữu hiệu và rất cần thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường đã số hóa tài liệu lưu trữ được 2.394.662 trang tài liệu, tích hợp vào phần mềm ứng dụng công nghệ Web-base. Đây là công nghệ hiện đại có thể tích hợp được vào hệ thống Website, cổng thông tin điện tử thuộc hệ thống chính phủ điện tử. Với đầy đủ các tính năng đăng nhập thông tin dữ liệu, phân cấp, phân quyền người được truy cập và sử dụng khai thác,... và có thể tổ chức khai thác trên mạng internet khi điều kiện về bảo mật và quy định cụ thể của pháp luật. Kết quả này đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra với người sử dụng, tiếp nhận yêu cầu kịp thời, việc quản lý tìm kiếm nhanh, xử lý cung cấp hồ sơ tài liệu qua phần mền đảm bảo chính xác, kịp thời. Từ cơ sở dữ liệu lưu trữ trên, hiện Sở đã cung cấp thông tin hồ sơ lưu trữ  trực tuyến mức độ 4, thuận tiện cho các tổ chức cá nhân, tiết kiệm được thời gian./.

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn