GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG CHỈ ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ LẬP MỤC LỤC HỒ SƠ NĂM 2023

15:31, Thứ Sáu, 5-1-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Hồ sơ, tài liệu là tài sản của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị; sau khi kết thúc đến hạn phải giao nộp vào Lưu trữ cơ quan và Lưu trữ lịch sử, đồng thời được phân cấp lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư Quyết định số 1538/QĐ-STNMT ngày 23/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về quy chế công tác văn thư lưu trữ, việc lập danh mục hồ sơ đầu năm là danh mục dự kiến ban đầu, do đó hồ sơ có thể được hình thành, hoặc không hình thành. Vì vậy, để đảm bảo công quản lý các hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân (gọi tắt là đơn vị) thông qua hệ thống hồ sơ, giúp cho đơn vị chủ động trong việc lập hồ sơ và quản lý hồ sơ, tài liệu trong giai đoạn văn thư được chặt chẽ và khoa học; góp phần lưu trữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu được hình thành trong quá trình hoạt động của đơn vị và bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu Phông lưu trữ của Sở TN&MT tỉnh Bình Dương để phục vụ nhu cầu tra cứu, sử dụng trước mắt và lâu dài; đồng thời là căn cứ để kiểm tra, đôn đốc việc giao nộp hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, ngày 03 tháng 01 năm 2024, Sở TN&MT đã ban hành Văn bản số 26/STNMT-TTCNTTLT về việc lập Mục lục hồ sơ năm 2023, trong đó Giám đốc Sở yêu cầu các đơn vị căn cứ vào Danh mục hồ sơ năm 2023 đã được đơn vị ban hành và hồ sơ phát sinh thực tế để lập Mục lục hồ sơ năm 2023, cụ thể như sau:

- Đối với các phòng thuộc khối Văn phòng Sở

          Chịu trách nhiệm tổng hợp lập Mục lục hồ sơ của khối Văn phòng Sở, tham mưu trình Lãnh đạo Sở banh hành mục lục hồ sơ năm 2023 của Sở, trước ngày 05/02/2024.

- Đối với các đơn vị, tổ chức trực thuộc Sở

Chịu trách nhiệm lập Mục lục hồ sơ năm 2023 của đơn vị, tổ chức mình trước ngày 05/02/2024, theo mẫu sau:

 

 

- Đối với Trung tâm Công nghệ thông tin - Lưu trữ tài nguyên và môi trường

Có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở việc lập Mục lục hồ sơ năm 2023 tại các phòng và đơn vị thuộc Sở, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Giám đốc Sở theo quy định.

Việc ban hành Mục lục hồ sơ vào cuối năm, đó là danh mục hồ sơ chính thức thể hiện tổng số danh mục, hồ sơ, tài liệu, người lập trong năm được sản sinh trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức nhằm giúp cơ quan lưu trữ theo dõi, kiểm soát hồ sơ phục vụ hoạt động thu thập tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử sau (đính kèm chi tiết công văn số 26/STNMT-TTCNTTLT)./.

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn