Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường

10:4, Thứ Năm, 14-12-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 15/2023/TT-BTNMT ngày 30 tháng 10 năm 2023 quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên môi trường.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư số 15/2023/TT-BTNMT: Thông tư này quy định về việc cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường. Thông tư này không điều chỉnh đối với thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc danh mục bí mật nhà nước. Thông tư được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường.

Tại Điều 3 của Thông tư số 15/2023/TT-BTNMT đã giải thích một số từ ngữ chuyên ngành cụ thể như sau:

- Dữ liệu gốc quan trắc tài nguyên và môi trường là dữ liệu được thu nhận từ các hoạt động quan trắc về tài nguyên và môi trường chưa qua quá trình chuẩn hóa.

- Dữ liệu tổng hợp, chuyên đề quan trắc tài nguyên và môi trường là dữ liệu đã được tổng hợp, phân tích, xử lý và được tổ chức theo chủ đề cụ thể.

- Dữ liệu mở quan trắc tài nguyên và môi trường là dữ liệu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố rộng rãi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tự do sử dụng, tái sử dụng, chia sẻ.

- Cổng dữ liệu là điểm đầu mối truy cập thông tin, dữ liệu trên mạng Internet do bộ, ngành, địa phương quản lý phục vụ việc công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu; cung cấp các tài liệu, dịch vụ, công cụ, ứng dụng xử lý, khai thác dữ liệu.

- Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam là hệ thống thu thập, lưu trữ, quản lý, chia sẻ dữ liệu về các danh mục, bảng mã phân loại, mã định danh điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, phục vụ việc tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, bảo đảm sự thống nhất về danh mục trong toàn quốc (địa chỉ truy cập hệ thống là http://dmdc.ngsp.gov.vn).

Về nguyên tắc cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường Thông tư số 15/2023/TT-BTNMT đã quy định cụ thể như sau:

- Cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường tuân thủ theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (sau đây gọi là Nghị định số 73/2017/NĐ-CP).

- Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu tuân thủ theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP, tại các điều 5, 23 và 45 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (sau đây gọi là Nghị định số 47/2020/NĐ-CP).

- Cung cấp dữ liệu mở quan trắc tài nguyên và môi trường tuân thủ theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP.

- Dữ liệu danh mục dùng chung quan trắc tài nguyên và môi trường phải được kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, các quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; các quy định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dữ liệu; quyền riêng tư của tổ chức, cá nhân.

- Phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh.

Về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường được quy định tại Chương II của Thông tư, bao gồm 11 Điều từ Điều 5 đến Điều 15 được chia thành 02 mục:

 Mục 1 quy định về cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường, bao gôm từ Điều 1 đến Điều 10, gồm các nội dung sau:

- Hệ thống cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường;

- Dữ liệu chủ quan trắc tài nguyên và môi trường;

- Dữ liệu danh mục dùng chung quan trắc tài nguyên và môi trường;

- Siêu dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường;

- Cơ sở dữ liệu mở quan trắc tài nguyên và môi trường;

- Trách nhiệm quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường phục vụ cung cấp, chia sẻ.

Mục 2 quy định cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường, gồm 5 Điều từ Điều 11 đến Điều 15 bao gồm các nội dung sau:

- Mô hình kết nối dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường;

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường giữa các cơ quan nhà nước;

- Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường;

- Cung cấp dữ liệu mở quan trắc tài nguyên và môi trường;

-  Bảo đảm an toàn thông tin trong cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quy định:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có dữ liệu quan trắc về tài nguyên và môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

- Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

- Khi các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định mới.

- Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu phát hiện khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để kịp thời xem xét, giải quyết, hoàn thiện (đính kèm nội dung chi tiết của Thông tư)./.

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn