Bộ TN&MT phát động phong trào thi đua năm 2024

9:24, Thứ Năm, 1-2-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh vừa ký ban hành Công văn gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Khối trưởng, Cụm trưởng các Khối, Cụm thi đua về việc phát động phong trào thi đua năm 2024.

Năm 2024 là năm bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm 2021-2025, góp phần triển khai các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và các kế hoạch theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Bối cảnh, tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục đặt ra nhiều thách thức, khó khăn, nhưng cũng đem tới nhiều thời cơ, thuận lợi đối với sự phát triển của ngành TN&MT.

Bộ TN&MT đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trong bối cảnh đó, để động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành TN&MT hăng hái thi đua, công tác, lao động và học tập, phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua những thách thức, khó khăn, tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; đồng thời, thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Bộ trưởng Bộ TN&MT phát động Phong trào thi đua trong toàn ngành năm 2024 với chủ đề “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo”.

6 nội dung thi đua

Theo đó, phong trào thi đua tập trung vào 6 nội dung: Một là, thi đua hoàn thiện, xây dựng đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về quản lý TN&MT để huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường sống, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.

Hai là, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đề án vị trí việc làm, gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số ngành TN&MT.

Bốn là, triển khai, tổ chức thực hiện các đề án, nhiệm vụ, công việc được giao bảo đảm chất lượng, tiến độ; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành TN&MT.

Năm là, hưởng ứng, tổ chức, triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ trưởng Bộ TN&MT và các cấp có thẩm quyền phát động bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Sáu là, đẩy mạnh các phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

6 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện

Để triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, Bộ TN&MT đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện.

Thứ nhất, tập trung xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch công tác để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của ngành TN&MT thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và Chương trình/Kế hoạch công tác năm 2024 của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, xây dựng đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; trình Quốc hội, Chính phủ dự án Luật Địa chất và Khoáng sản; hoàn thành, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm đồng bộ, thống nhất và kịp thời có hiệu lực đồng thời với Luật.

Bộ TN&MT đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phong trào thi đua

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện, triển khai áp dụng vị trí việc làm vào công tác quản lý cán bộ, gắn với tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành TN&MT; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả hạ tầng số, nền tảng số dùng chung, các hệ thống thông tin sử dụng chung phục vụ chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ trên môi trường điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh. Tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu TN&MT, trọng tâm là cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; chủ động nắm bắt tình hình, nhận diện được những khó khăn, thách thức, đổi mới tư duy, cách thức tổ chức thực hiện, bám sát thực tiễn, chủ động, linh hoạt, sáng tạo để cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực, xử lý kịp thời những nhiệm vụ lớn, cấp bách, những vấn đề quan trọng phát sinh, đột xuất.

Thứ sáu, kịp thời hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ trưởng Bộ TN&MT và các cơ quan có thẩm quyền phát động; chủ động phát động các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt ưu tiên xây dựng và phát động các phong trào thi đua ngắn hạn, chuyên đề nhằm phát huy trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chuyên môn. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, bảo đảm dân chủ, công khai, kịp thời, đúng nguyên tắc, đúng quy trình thủ tục.

Tiêu chí thi đua

Bộ TN&MT cũng đặt ra tiêu chí thi đua cụ thể với các tập thể cá nhân. Theo đó, đối với tập thể, Bộ đề nghị các đơn vị có kế hoạch hưởng ứng, phát động Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; có chương trình, kế hoạch công tác của năm được xây dựng, phê duyệt theo quy định; hoàn thành tốt các đề án, nhiệm vụ thuộc các chương trình, kế hoạch công tác được giao trong năm, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả, trong đó cần hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao thuộc chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện nghiêm nếp sống văn hóa công sở, đạo đức công vụ trong giao tiếp, hội họp và thực thi công vụ; nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động;…

Đối với cá nhân, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, giải pháp đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định văn hóa công sở, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, nhất là các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đối với cá nhân là lãnh đạo thủ trưởng đơn vị, ngoài các tiêu chí nêu trên, đơn vị phải là tập thể tiêu biểu xuất sắc.

Để triển khai hiệu quả phong trào thi đua của ngành TN&MT năm 2024, Bộ TN&MT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Khối trưởng, Cụm trưởng các Khối, Cụm thi đua, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị để tổ chức phát động thi đua, nhằm thực hiện tốt công việc hằng tháng, hằng quý, năm của cơ quan, đơn vị.

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ 6 tháng, kết thúc năm, báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện; tham mưu biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua

https://baotainguyenmoitruong.vn

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn