10:38, Thứ Sáu, 15-5-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Danh sách chủ đầu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Văn phòng Đăng ký đất đai (Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thái Bình - 144 GCN)

STT CHỦ ĐẦU TƯ TÊN DỰ ÁN TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP GHI CHÚ
THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH (m²) Mục đích sử dụng GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM
 Đất Số Sổ Số vào sổ Ngày cấp XÃ, PHƯỜNG HUYỆN,
THÀNH PHỐ
1 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1006 16 88,9 Đất ở tại đô thị CV 039168 CT49411 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên Đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP An Bình- CN Bình Dương  - PGD Dầu Tiếng theo hồ sơ số 01230-01234
2 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1007 16 68,1 Đất ở tại đô thị CV 039169 CT49412 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
3 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1008 16 61,7 Đất ở tại đô thị CV 039170 CT49413 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
4 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1009 16 176,8 Đất ở tại đô thị CV 039171 CT49414 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
5 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1010 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039172 CT49415 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
6 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1011 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039173 CT49416 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
7 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1012 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039174 CT49417 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
8 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1013 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039175 CT49418 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
9 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1014 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039176 CT49419 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
10 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1015 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039177 CT49420 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
11 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1016 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039178 CT49421 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
12 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1017 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039179 CT49422 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
13 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1018 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039180 CT49423 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
14 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1019 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039181 CT49424 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
15 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1020 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039182 CT49425 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
16 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1021 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039183 CT49426 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
17 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1022 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039184 CT49427 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
18 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1023 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039185 CT49428 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
19 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1024 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039186 CT49429 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
20 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1025 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039187 CT49430 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
21 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1026 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039188 CT49431 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
22 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1027 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039189 CT49432 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
23 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1028 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039190 CT49433 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
24 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1029 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039191 CT49434 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
25 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1030 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039192 CT49435 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
26 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1031 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039193 CT49436 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
27 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1032 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039194 CT49437 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
28 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1033 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039195 CT49438 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
29 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1034 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039196 CT49439 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
30 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1035 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039197 CT49440 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
31 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1036 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039198 CT49441 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
32 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1037 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039199 CT49442 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
33 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1038 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039200 CT49443 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
34 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1039 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039201 CT49444 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
35 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1040 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039202 CT49445 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
36 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1041 16 115,5 Đất ở tại đô thị CV 039482 CT49446 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
37 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1042 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039204 CT49447 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
38 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1043 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039205 CT49448 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
39 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1044 16 77,5 Đất ở tại đô thị CV 039206 CT49449 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
40 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1045 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039207 CT49450 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
41 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1046 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039208 CT49451 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
42 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1047 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039209 CT49452 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
43 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1048 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039210 CT49453 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
44 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1049 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039211 CT49454 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
45 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1050 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039212 CT49455 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
46 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1051 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039213 CT49456 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
47 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1052 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039214 CT49457 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
48 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1053 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039215 CT49458 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
49 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1054 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039216 CT49459 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
50 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1055 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039217 CT49460 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
51 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1056 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039218 CT49461 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
52 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1057 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039219 CT49462 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
53 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1058 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039220 CT49463 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
54 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1059 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039221 CT49464 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
55 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1060 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039222 CT49465 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
56 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1061 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039223 CT49466 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
57 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1062 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039224 CT49467 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
58 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1063 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039225 CT49468 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
59 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1064 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039226 CT49469 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
60 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1065 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039227 CT49470 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
61 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1066 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039228 CT49472 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
62 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1067 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039229 CT49473 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
63 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1068 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039230 CT49474 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
64 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1069 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039231 CT49475 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
65 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1070 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039232 CT49476 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
66 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1071 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039233 CT49477 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
67 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1072 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039234 CT49478 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
68 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1073 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039235 CT49479 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
69 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1074 16 77,5 Đất ở tại đô thị CV 039236 CT49509 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
70 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1075 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039237 CT49510 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
71 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1076 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039238 CT49511 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
72 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1077 16 115,5 Đất ở tại đô thị CV 039239 CT49512 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
73 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1078 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039240 CT49513 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
74 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1079 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039241 CT49514 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
75 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1080 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039242 CT49515 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
76 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1081 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039243 CT49516 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
77 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1082 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039244 CT49517 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
78 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1083 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039245 CT49518 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
79 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1084 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039246 CT49519 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
80 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1085 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039247 CT49520 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
81 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1086 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039248 CT49521 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
82 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1087 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039249 CT49522 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
83 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1088 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039250 CT49523 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
84 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1089 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039251 CT49524 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
85 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1090 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039252 CT49525 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
86 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1091 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039253 CT49526 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
87 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1092 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039254 CT49527 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
88 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1093 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039255 CT49528 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
89 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1094 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039256 CT49529 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
90 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1095 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039257 CT49530 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
91 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1096 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039258 CT49531 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
92 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1097 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039259 CT49532 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
93 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1098 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039260 CT49533 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
94 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1099 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039261 CT49534 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
95 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1100 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039262 CT49535 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
96 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1101 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039263 CT49536 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
97 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1102 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039264 CT49537 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
98 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1103 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039265 CT49538 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
99 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1104 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039266 CT49539 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
100 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1105 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039267 CT49540 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
101 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1106 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039268 CT49541 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
102 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1107 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039269 CT49542 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
103 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1108 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039270 CT49543 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
104 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1109 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039271 CT49544 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
105 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1110 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039272 CT49545 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
106 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1111 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039273 CT49546 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
107 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1112 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039274 CT49547 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
108 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1113 16 72 Đất ở tại đô thị CV 039275 CT49548 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
109 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1114 16 115,5 Đất ở tại đô thị CV 039276 CT49549 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
110 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1115 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039277 CT49550 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
111 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1116 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039278 CT49551 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
112 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1117 16 77,5 Đất ở tại đô thị CV 039279 CT49552 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
113 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1118 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039280 CT49553 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
114 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1119 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039281 CT49554 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
115 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1120 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039282 CT49555 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
116 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1121 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039283 CT49556 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
117 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1122 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039284 CT49557 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
118 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1123 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039285 CT49558 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
119 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1124 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039286 CT49559 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
120 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1125 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039287 CT49560 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
121 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1126 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039288 CT49561 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
122 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1127 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039289 CT49562 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
123 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1128 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039290 CT49563 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
124 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1129 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039291 CT49564 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
125 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1130 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039292 CT49565 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
126 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1131 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039293 CT49566 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
127 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1132 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039294 CT49567 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
128 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1133 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039295 CT49568 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
129 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1134 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039296 CT49569 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
130 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1135 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039297 CT49570 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
131 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1136 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039298 CT49571 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
132 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1137 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039299 CT49572 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
133 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1138 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039300 CT49573 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
134 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1139 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039301 CT49574 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
135 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1140 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039302 CT49575 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
136 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1141 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039303 CT49576 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
137 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1142 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039304 CT49577 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
138 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1143 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039305 CT49578 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
139 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1144 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039306 CT49579 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
140 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1145 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039307 CT49580 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
141 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1146 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039308 CT49581 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
142 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1147 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039309 CT49582 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
143 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1148 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039310 CT49583 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên
144 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp 1149 16 67,5 Đất ở tại đô thị CV 039311 CT49584 16/3/2020 Tân Hiệp Tân Uyên

 Tải Công văn số 1173/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 08/5/2020 tại đây.

Nguồn: VPĐK

Lượt người xem:   107
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn