7:59, Thứ Sáu, 17-1-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Danh sách chủ đầu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Văn phòng Đăng ký đất đai (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát - 52 GCN)

STT CHỦ ĐẦU TƯ TÊN DỰ ÁN   TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP THỜI ĐIỂM
 ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP
GHI CHÚ
  THỬA
ĐẤT
TRƯỚC KHI TÁCH (m²)
DIỆN
 TÍCH
ĐẤT TRƯỚC KHI TÁCH (m²)
THỬA ĐẤT
SAU KHI TÁCH 
DIỆN TÍCH ĐẤT
SAU KHI TÁCH (m²)
TỜ BẢN ĐỒ LOẠI ĐẤT GIẤY CHỨNG
NHẬN
Số vào sổ ĐỊA ĐIỂM
Ô XÃ, PHƯỜNG,
THỊ TRẤN
HUYỆN, THỊ XÃ,
THÀNH PHỐ
I CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIỆP HÒA PHÁT
1 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 1 1600             2.290,7 1922 235,3 21 Đất ở tại nông thôn CT 656806
ngày 08/01/2020
CT49125 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018 Đã đăng ký thế chấp tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Thủ Đức (Đ/c: 145 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) theo hồ sơ số 453/quyển số 01/2018 
2 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 2 1923 105,6 Đất ở tại nông thôn CT 656807
ngày 08/01/2020
CT49126 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
3 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 3 1924 72 Đất ở tại nông thôn CT 656808
ngày 08/01/2020
CT49127 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
4 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 4 1925 72 Đất ở tại nông thôn CT 656809
ngày 08/01/2020
CT49128 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
5 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 5 1926 72 Đất ở tại nông thôn CT 656810
ngày 08/01/2020
CT49129 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
6 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 6 1927 72 Đất ở tại nông thôn CT 656811
ngày 08/01/2020
CT49130 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
7 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 7 1928 72 Đất ở tại nông thôn CT 656812
ngày 08/01/2020
CT49131 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
8 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 8 1929 72 Đất ở tại nông thôn CT 656813
ngày 08/01/2020
CT49132 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
9 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 9 1930 72 Đất ở tại nông thôn CT 656814
ngày 08/01/2020
CT49133 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
10 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 10 1931 72 Đất ở tại nông thôn CT 656815
ngày 08/01/2020
CT49134 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
11 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 11 1932 72 Đất ở tại nông thôn CT 656816
ngày 08/01/2020
CT49135 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
12 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 12 1933 72 Đất ở tại nông thôn CT 656817
ngày 08/01/2020
CT49136 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
13 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 13 1934 72 Đất ở tại nông thôn CT 656818
ngày 08/01/2020
CT49137 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
14 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 14 1935 72 Đất ở tại nông thôn CT 656819
ngày 08/01/2020
CT49138 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
15 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 15 1936 72 Đất ở tại nông thôn CT 656820
ngày 08/01/2020
CT49139 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
16 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 16 1937 72 Đất ở tại nông thôn CT 656821
ngày 08/01/2020
CT49140 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
17 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 17 1938 72 Đất ở tại nông thôn CT 656822
ngày 08/01/2020
CT49141 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
18 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 18 1939 72 Đất ở tại nông thôn CT 656823
ngày 08/01/2020
CT49142 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
19 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 19 1940 72 Đất ở tại nông thôn CT 656824
ngày 08/01/2020
CT49143 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
20 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 20 1941 72 Đất ở tại nông thôn CT 656825
ngày 08/01/2020
CT49144 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
21 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 21 1942 72 Đất ở tại nông thôn CT 656826
ngày 08/01/2020
CT49145 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
22 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 22 1943 72 Đất ở tại nông thôn CT 656827
ngày 08/01/2020
CT49146 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
23 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 23 1944 72 Đất ở tại nông thôn CT 656828
ngày 08/01/2020
CT49147 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
24 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 24 1945 72 Đất ở tại nông thôn CT 656829
ngày 08/01/2020
CT49148 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
25 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 25 1946 72 Đất ở tại nông thôn CT 656830
ngày 08/01/2020
CT49149 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
26 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 26 1947 72 Đất ở tại nông thôn CT 656831
ngày 08/01/2020
CT49150 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
27 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 27 1948 72 Đất ở tại nông thôn CT 656832
ngày 08/01/2020
CT49151 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
28 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 28 1949 72 Đất ở tại nông thôn CT 656833
ngày 08/01/2020
CT49152 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
29 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 29 1950 77,8 Đất ở tại nông thôn CT 656834
ngày 08/01/2020
CT49153 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
30 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 3 1601             1.795,0 1953 80,8 21 Đất ở tại nông thôn CT 656835
ngày 08/01/2020
CT49154 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018 Đã đăng ký thế chấp tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Thủ Đức (Đ/c: 145 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) theo hồ sơ số 454/quyển số 01/2018 
31 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 4 1954 78,7 Đất ở tại nông thôn CT 656836
ngày 08/01/2020
CT49155 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
32 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 5 1955 76,6 Đất ở tại nông thôn CT 656837
ngày 08/01/2020
CT49156 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
33 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 6 1956 74,6 Đất ở tại nông thôn CT 656838
ngày 08/01/2020
CT49157 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
34 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 7 1957 72,5 Đất ở tại nông thôn CT 656839
ngày 08/01/2020
CT49158 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
35 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 8 1958 72,5 Đất ở tại nông thôn CT 656840
ngày 08/01/2020
CT49159 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
36 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 9 1959 72,5 Đất ở tại nông thôn CT 656841
ngày 08/01/2020
CT49160 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
37 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 10 1960 72,5 Đất ở tại nông thôn CT 656842
ngày 08/01/2020
CT49161 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
38 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 11 1961 72,5 Đất ở tại nông thôn CT 656843
ngày 08/01/2020
CT49162 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
39 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 12 1962 72,5 Đất ở tại nông thôn CT 656844
ngày 08/01/2020
CT49163 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
40 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 13 1963 72,5 Đất ở tại nông thôn CT 656845
ngày 08/01/2020
CT49164 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
41 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 14 1964 72,5 Đất ở tại nông thôn CT 656846
ngày 08/01/2020
CT49165 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
42 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 15 1965 72,5 Đất ở tại nông thôn CT 656847
ngày 08/01/2020
CT49166 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
43 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 16 1966 72,5 Đất ở tại nông thôn CT 656848
ngày 08/01/2020
CT49167 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
44 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 17 1967 72,5 Đất ở tại nông thôn CT 656849
ngày 08/01/2020
CT49168 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
45 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 18 1968 72,5 Đất ở tại nông thôn CT 656850
ngày 08/01/2020
CT49169 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
46 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 19 1969 72,5 Đất ở tại nông thôn CT 656851
ngày 08/01/2020
CT49170 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
47 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 20 1970 72,5 Đất ở tại nông thôn CT 656852
ngày 08/01/2020
CT49171 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
48 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 21 1971 72,5 Đất ở tại nông thôn CT 656853
ngày 08/01/2020
CT49172 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
49 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 22 1972 72,5 Đất ở tại nông thôn CT 656854
ngày 08/01/2020
CT49173 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
50 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 23 1973 72,5 Đất ở tại nông thôn CT 656855
ngày 08/01/2020
CT49174 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
51 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân 24 1974 78,3 Đất ở tại nông thôn CT 656856
ngày 08/01/2020
CT49175 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018
52 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa Phát Chợ và khu phố chợ Vĩnh Tân - 1601 173,5 Đất ở tại nông thôn CL 804243
ngày 30/3/2018
CT18707 Vĩnh Tân  Tân Uyên 24/04/2018

 Tải Công văn số 77/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 08/01/2020 tại đây.

Nguồn: VPĐK

Lượt người xem:   74
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)