Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Đất đai năm 2024

8:15, Thứ Tư, 21-2-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 18/01/2024, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ năm đã thông qua Luật Đất đai.

Ngày 01/02/2024, Chủ tịch nước đã ký ban hành Lệnh công bố Luật số 01/2024/L-CTN về việc Công bố Luật Đất đai.

Luật Đất đai năm 2024 gồm 16 chương, 260 điều; theo đó, sửa đổi bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều. Luật này  có hiệu lực từ ngày 01/01/2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 252, cụ thể:

“2. Điều 190 và Điều 248 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2024.

3. Việc lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030.

Khoản 9 Điều 60 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 hết hiệu lực.”

          Như vậy, Luật Đất đai năm 2024 đã được Quốc hội thông qua là một trong những sự kiện pháp lý trung tâm của đất nước; thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Những chính sách đổi mới, đột phá sẽ góp phần quản lý, sử dụng tiết kiệm, bền vững, hiệu quả tài nguyên đất đai, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần ổn định xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo động lực mới đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao (Luật Đất đai năm 2024).

Nguồn: Chi cục Quản lý đất đai

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn