Quy định của pháp luật về trường hợp bất khả kháng sẽ không được tính vào thời gian được gia hạn 24 tháng theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013

16:19, Thứ Tư, 20-12-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư phải triển khai thực hiện dự án. Trường hợp, tổ chức không triển khai hoặc chậm triển khai thực hiện dự án đầu tư theo quy định sẽ được Nhà nước xem xét cho phép được gia hạn, sau thời gian được Nhà nước cho phép gia hạn mà tổ chức vẫn không triển khai thực hiện dự án thì sẽ bị Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, cụ thể:

Tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 quy định  “Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Ngày 15/5/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, trong đó tại khoản 1 Điều 15 hướng dẫn cụ thể “trường hợp bất khả kháng” làm ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất của tổ chức thực hiện dự án đầu tư đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai gồm có:

“… a) Do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, thảm họa môi trường;

b) Do ảnh hưởng trực tiếp của hỏa hoạn, dịch bệnh;

c) Do ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh;

d) Các trường hợp bất khả kháng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.”

Đồng thời, tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai sửa đổi bổ sung của khoản 4 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì chủ đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp bất khảng kháng nêu trên sẽ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét gia hạn trên cơ sở như sau: “4. Thời gian bị ảnh hưởng đối với trường hợp bất khả kháng không tính vào thời gian được gia hạn 24 tháng theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai và Điều 15b của Nghị định này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định về các trường hợp bất khả kháng của pháp luật và thực tế triển khai các dự án đầu tư để xác định thời gian bị ảnh hưởng của trường hợp bất khả kháng đối với dự án thuộc địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trường hợp dự án thuộc địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên thì căn cứ đề xuất của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định; trường hợp cần thiết lấy ý kiến của Bộ, ngành liên quan.”

Nguồn: Chi cục Quản lý đất đai

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn