11:8, Thứ Năm, 13-6-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Bình Dương hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2018 và chuẩn bị thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019

Công tác thống kê, kiểm kê đất đai là một trong 15 nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai đã được quy định cụ thể tại Điều 22 của Luật Đất đai năm 2013. Thực hiện công tác thống kê đất đai nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình sử dụng và biến động trong sử dụng đất, làm cơ sở cho việc xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp...

Công tác thống kê, kiểm kê đất đai là một trong 15 nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai đã được quy định cụ thể tại Điều 22 của Luật Đất đai năm 2013. Thực hiện công tác thống kê đất đai nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình sử dụng và biến động trong sử dụng đất, làm cơ sở cho việc xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; cung cấp kịp thời những thông tin chi tiết và chính xác về đất đai để hoạch định các chính sách, xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và việc quản lý, sử dụng hợp lý, có hiệu quả vốn tài nguyên đất đai; đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành kinh tế, văn hóa - xã hội và an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 và Công văn số 4032/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/7/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3838/UBND-KTN ngày 17/8/2018 về việc chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2019 và thực hiện thống kê năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018 tỉnh Bình Dương và đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. Theo kết quả thông kê diện tích đất đai năm 2018, diện tích tự nhiên toàn tỉnh Bình Dương là 269.464 ha, trong đó:

- Nhóm đất nông nghiệp: 206.349ha, chiếm 77% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh.

- Nhóm đất phi nông nghiệp: 63.115ha, chiếm 23% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh.

- Nhóm đất chưa sử dụng: Hiện nay trên địa bàn tỉnh không còn diện tích đất chưa sử dụng.

Nhìn chung kết kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018 đã được thực hiện đảm bảo các nội dung, phương pháp, được kiểm soát chặt chẽ và đảm bảo thời gian hoàn thành theo quy định.

Về công tác kiểm kê đất đai năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện, cụ thể như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện từ ngày 01/8/2019 (trong thời gian thực hiện phải tiếp tục tổng hợp cả các trường hợp biến động đất đai đến ngày 31/12/2019), hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 16/01/2020; Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 01/3/2020; Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành và nộp báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16/4/2020.

- Về trình tự nội dung kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (thay thế Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014). Trong đó, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường;Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố thực hiện các công việc như: Chuẩn bị nguồn tài liệu phục vụ cho kiểm kê đất đai năm 2019; Rà soát, hoàn thiện đường địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện; Xây dựng phương án thực hiện và dự toán kinh phí cho kiểm kê đất đai …

Lượt người xem:   471
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)