Trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Mười – HĐND tỉnh Bình Dương

9:43, Thứ Hai, 29-7-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Mười 

Stt

Nội dung

Kết quả

 1. 1

Cử tri khu phố 4, phường Phú Thọ Thủ Dầu Một phản ánh: Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 về việc ban hành đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện nay thu phí tăng rất cao so với trước đây, người dân rất bức xúc. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét điều chỉnh lại.

Qua thời gian triển khai thực hiện Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Việc thu đơn giá dịch vụ khi thực hiện đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận được các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh đồng thuận và phối hợp thực hiện.

1. Đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành trên các cơ sở sau:

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá,

- Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.

- Văn bản số 198/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 02/02/2018 của Tổng cục Quản lý đất đai về việc cung cấp các dịch vụ theo quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT.

- Văn bản số 2953/UBND-KTN ngày 02/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chấp thuận cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Bảng đơn giá đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai (01 cấp).

- Các Văn bản thống nhất của Sở Tài chính, Sở Tư pháp, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan.

2. Qua tham khảo, đối chiếu Đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đối với một số tỉnh, thành như Đồng Nai thì cơ bản tương đồng, một số nội dung thu thì Đơn giá Bình Dương thấp hơn Đồng Nai và ngược lại, mức chênh lệch không đáng kể bởi các yếu tố khách quan. Ví dụ như:

- Trường hợp đo đạc lại thửa đất mà có thay đổi diện tích, số hiệu thửa đất, số hiệu tờ bản đổ: Đơn giá Đồng Nai: 482.395 đồng; Đơn giá Bình Dương: 127.587 đồng (Bình Dương thấp hơn 354.808 đồng).

- Trường hợp đăng ký, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận: Đơn giá Bình Dương 657.165 đồng; Đơn giá Đồng Nai: 562.125 đồng (Bình Dương cao hơn 95.040 đồng).

Mặc khác, đơn giá dịch vụ của Đồng Nai ban hành đã lâu nên chưa hạch toán đúng, đủ chi phí giá cả  hiện tại và tiền lương mới theo quy định, vì vậy nếu ban hành mới thì đơn giá dịch vụ của Đồng Nai chắc chắn sẽ cao hơn đơn giá dịch vụ của Bình Dương.

3. Ngoài ra, tỉnh Bình Dương có quy định các trường hợp miễn thu tại Điều 3 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

- Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 10/12/2009 của Chính phủ quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận có hiệu lực thi hành.

- Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu ở nông thôn và có đất ở nông thôn. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh được cấp Giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận.

- Các cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng thuộc một trong các lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn quy định tại Điều 4, Điều 9 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Như vậy, việc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương là căn cứ vào các Văn bản Luật, các Văn bản hướng dẫn dưới Luật, trên cơ sở nghiên cứu tình hình thực tế của địa phương và có sự thống nhất của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan.

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục rà soát Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trường hợp có kiến nghị của cử tri về các nội dung chi và mức chi cụ thể, Sở sẽ nghiên cứu và báo cáo UBND tỉnh xem xét.

 1.  

 Cử tri phường An Thạnh, thị xã Thuận An đề nghị: Cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý dứt điểm các doanh nghiệp hoạt động xả nước thải đầu nguồn gây ô nhiễm nguồn nước Suối Cát-Bưng Bịp dẫn đến chết dần vườn cây ăn trái.

Suối Cát bắt nguồn từ khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao của thị xã Thuận An chảy qua địa bàn phường phường Thuận Giao, An Thạnh, An Sơn của thị xã Thuận An, phường Phú Thọ của thành phố Thủ Dầu Một sau đó ra sông Sài Gòn tại cảng Bà Lụa. Suối Cát tiếp nhận nước thải của khu sản xuất Bình Chuẩn, An Thạnh và gần 50 doanh nghiệp trên địa bàn phường Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Thạnh của thị xã Thuận An với lưu lượng trên 4.000 m3/ngày; nước thải của 1.000 hộ kinh doanh nhà trọ và hơn 5.000 hộ dân tại khu phố Hòa Lân 1, Bình Thuận 1, Bình Thuận 2 của phường Thuận Giao, thị xã Thuận An và khu phố 7, 8, 9 của phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một với lưu lượng gần 6.000 m3/ngày. Trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các ngành và địa phương thực hiện nhiều giải pháp nhằm kiểm soát các nguồn thải vào Suối Cát, cụ thể:

 • Đối với nguồn nước thải công nghiệp: Sở Tài nguyên và Môi trường hàng năm đều xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở sản xuất công nghiệp thải vào lưu vực này, cụ thể: trong năm 2017 và năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Thuận An và Ủy ban nhân dân các phường Bình Chuẩn, Thuận Giao kiểm tra môi trường đối với tất cả các doanh sản xuất công nghiệp thải nước thải trực tiếp vào trục thoát nước Bưng Bịp - Suối Cát. Kết quả kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp trên đã xây dựng công trình xử lý nước thải, tuy nhiên có 02/08 doanh nghiệp chưa đấu nối triệt để nước thải (Công ty cổ phần Vitaly và Công ty TNHH Lih Dah Yueh). Sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường, 02 doanh nghiệp này đã cải tạo lại hệ thống xử lý nước thải và đến nay đã hoàn thành việc khắc phục. Bên cạnh đó, đối với các nguồn thải có lưu lượng lớn (Công ty TNHH Công nghiệp Chung Lương với lưu lượng nước thải khoảng 2.000 m3/ngày và Công ty TNHH Hài Mỹ với lưu lượng nước thải trên 500 m3/ngày) cũng đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và được giám sát liên tục 24/24. Do vậy, hiện nay nước thải công nghiệp thải vào trục thoát nước Bưng Bịp – Suối Cát đã được kiểm soát.

- Đối với nước thải đô thị: Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương đã triển khai xây dựng hệ thống thu gom nước thải đô thị Thủ Dầu Một giai đoạn 2, trong đó có thu gom nước thải sinh hoạt của các hộ dân thuộc phường Bình Chuẩn, Thuận Giao về Nhà máy xử lý nước thải Thủ Dầu Một để xử lý. Hiện nay, hệ thống thu gom đã xây dựng xong và đang tổ chức đấu nối cho các hộ dân, tuy nhiên tỉ lệ đấu nối còn thấp do ý thức của người dân đối với bảo vệ môi trường chưa cao, các hộ dân muốn đấu nối phải tốn kinh phí, phải cải tạo xây dựng lại đường thoát nước bên trong nhà nên có tâm lý không muốn đấu nối…

- Ngoài ra, trong năm 2018, khu vực Cầu Trắng đang thi công tuyến thoát nước Bưng Bịp do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ dự án và Công ty TNHH Đại Phú Thịnh là đơn vị thi công. Trong quá trình thi công, đơn vị thi công phải ngăn dòng để xây dựng bờ kè cho tuyến suối và tiến hành nạo vét bùn đáy gây nên hiện tượng nước suối có màu đen, mùi hôi. Sau khi kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ dự án) và đơn vị thi công xây dựng phương án thu gom và xử lý bùn từ quá trình nạo vét, tránh để tình trạng bùn hòa vào nước suối gây ô nhiễm môi trường. Đơn vị thi công đã tổ chức thu gom và xử lý bùn trong quá trình nạo vét và qua giám sát của địa phương cho thấy không có phản ánh ô nhiễm môi trường từ quá trình nạo vét.

Mặc dù đã kiểm soát được nguồn thải công nghiệp nhưng nước thải đô thị vẫn chưa được thu gom xử lý nên suối Cát hiện nay vẫn bị ô nhiễm hữu cơ. Kết quả quan trắc trong 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy hàm lượng chất ô nhiễm hữu cơ (BOD) vượt quy chuẩn 2-2,5 lần, các chỉ tiêu ô nhiễm khác đều đạt quy chuẩn.

Để giải quyết triệt để ô nhiễm trên suối Cát thì ngoài tiếp tục tăng cường kiểm soát các nguồn thải công nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị  Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An phối hợp với Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát các hộ dân đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị Thủ Dầu Một và Thuận An.

 1.  

Cử tri phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An phản ánh và đề nghị kiểm tra, xử lý: Công ty TNHH Lang Chi (khu phố Bình Phú) trong quá trình sản xuất xả chất thải gây ảnh hưởng môi trường, ô nhiễm nguồn nước ngầm xung quanh trong khu vực; Doanh nghiệp tư nhân Duyên Mai cho Công ty Febecom thuê sản xuất cám gây phát tán mùi hôi, làm ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh khu vực.

- Công ty TNHH Liang Chi II: Có địa chỉ tại khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn, hiện đang hoạt động sản xuất các loại thùng xoắn, tháp giải nhiệt. Qua phản ánh của cử tri, ngày 17/5/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND phường Bình Chuẩn đã tiến hành kiểm tra tại Công ty, qua đó cho thấy về nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt của Công ty chủ yếu là nước sinh hoạt của 150 công nhân và nước thải hấp thụ bụi sơn với tổng lưu lượng khoảng 09 m3/ngày. Công ty đã xây lắp công trình xử lý nước thải, nước thải sau xử lý được xả thải vào hồ tự thấm trong khuôn viên; kết quả thử nghiệm mẫu nước thải sau công trình xử lý ra hồ tự thấm cho thấy các thông số đạt quy chuẩn cho phép. Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp hồ sơ, xử lý theo quy định.

- Công ty Febecom: Cuối năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được phản ánh của cử tri về việc Chi nhánh Công ty cổ phần Febecom tại Bình Dương hoạt động sản xuất phát sinh mùi hôi ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Qua kiểm tra và xác minh phản ánh, ghi nhận Chi nhánh Công ty thuê nhà xưởng của Doanh nghiệp tư nhân Duyên Mai để hoạt động sản xuất bột lông vũ từ nguyên liệu lông gà, lông vịt. Tại thời điểm cuối năm 2018, Chi nhánh Công ty đã ngưng hoạt động và đang tiến hành di dời toàn bộ máy móc thiết bị về Công ty tại tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên sau khi di dời, Chi nhánh Công ty không thu gom, xử lý nguyên liệu lông gà, lông vịt còn tồn đọng, mà để lại tại nhà xưởng của Doanh nghiệp tư nhân Duyên Mai gây mùi hôi. Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Thuận An kiểm tra yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân Mai Duyên có trách nhiệm thu gom, xử lý toàn bộ chất thải còn tồn đọng, đảm bảo không gây phát tán mùi hôi ra môi trường xung quanh.

 1.  

 Cử tri phường Bình Hòa, thị xã Thuận An đề nghị: Cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý Đơn vị vận hành hồ xử lý nước thải kênh Ba Bò xả trộm nước thải vào ban đêm và khi trời mưa.

Nhà máy xử lý nước thải kênh Ba Bò nằm tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và giáp ranh với khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An thuộc dự án Cải tạo kênh Ba Bò của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Dự án Nhà máy xử lý nước thải Kênh Ba Bò nhằm thu gom một phần nước của kênh Ba Bò từ địa bàn tỉnh Bình Dương để xử lý giảm thiểu ô nhiễm trước khi thải trả lại kênh Ba Bò trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Dự án do Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố Hồ Chí Minh là chủ đầu tư đã xây dựng và hoàn thành vào tháng 7 năm 2018.

Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi là đơn vị được giao quản lý và vận hành Nhà máy đã tiến hành vận hành thử nghiệm vào khoảng cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm 2019. Quá trình vận hành thử nghiệm đã làm phát sinh mùi hôi gây ảnh hưởng đến người dân sống xung quanh khu vực. Nguyên nhân gây mùi hôi chủ yếu là các hồ xử lý chứa nước của kênh lâu ngày trong giai đoạn thực hiện dự án dẫn đến hiện tượng phân hủy kỵ khí trong các hồ xử lý nên khi vận hành sục khí làm phân tán khí H2S, NH3 và Mercaptan gây mùi hôi khó chịu; đồng thời Nhà máy xử lý nước kênh Ba Bò nằm sát bên khu dân cư khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An (cách 20 m), không đảm bảo khoảng cách bảo vệ vệ sinh.

Trước tình hình đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1423/STNMT-CCBVMT ngày 19 tháng 3 năm 2019 đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tiến làm việc với Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ Thủy Lợi xem xét lại việc vận hành Nhà máy xử lý nước kênh Ba Bò. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thì sau khi nhận được phản ánh của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ Thủy Lợi đã ngưng vận hành Nhà máy xử lý nước thải kênh Ba Bò và đang phối hợp với các ngành liên quan rà soát, cải tạo lại công nghệ xử lý nước kênh Ba Bò cho phù hợp với thành phần, tính chất nước thải. Trong thời gian này, Nhà máy xử lý nước thải kênh Ba Bò không có thu gom nước vào xử lý và không có xả nước ra kênh Ba Bò.

 1.  

 Cử tri phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An kiến nghị: Ngành chức năng tỉnh tiếp tục kiểm tra, xử  lý việc gây ô nhiễm môi trường các Công ty Nhôm Tiger, Công ty Masan và có kế hoạch di dời Công ty gas Long Thuận (khu phố Đông Liêu) ra khỏi khu dân cư vì đây là ngành nghề có nguy cơ gây cháy nổ cao.

     - Công ty TNHH Nhôm Tiger Alwin, có địa chỉ tại Khu công nghiệp Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An hoạt động sản xuất phôi nhôm, nhôm định hình các loại. Trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thường xuyên thực hiện kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của người dân liên quan về ô nhiễm môi trường đối với Công ty, qua đó nguồn phát sinh phản ánh là khí thải từ lò nấu phôi nhôm; qua các đợt làm việc kiểm tra đã yêu cầu Công ty thực hiện khắc phục cải tạo nâng cấp lò nấu phôi. Ngày 11/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Thuận An, UBND phường Tân Đông Hiệp cùng làm việc với Công ty, qua nội dung giải trình của Công ty đến nay đã thực hiện việc cải tạo lò nung tuy nhiên do đặc thù người dân sống quá gần ống khói, yếu tố tâm lý của người dân nên có phát sinh phản ánh. Công ty sẽ cung cấp báo cáo việc cải tạo lò đốt này để địa phương có cơ sở trả lời cử tri. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp các bên liên quan kiểm tra, giám sát việc khắc phục của Công ty trong thời gian tới, đảm bảo hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến người dân xung quanh.   

- Công ty Cổ phần công nghiệp Masan, có địa chỉ tại KCN Tân Đông Hiệp A, thị xã Dĩ An hiện đang hoạt động sản xuất thực phẩm (nước tương, nước mắm, mì gói...). Ngày 11/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm việc cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Dĩ An, UBND phường Tân Đông Hiệp qua đó, UBND phường đã nắm bắt thông tin cho thấy trong khoảng 3 năm lại đây không có phản ánh của người dân. Tuy nhiên, thời điểm gần đây, cử tri phản ánh mùi từ quá trình làm nước mắm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Về phía Công ty đã khắc phục giảm thiểu bằng các biện pháp như trồng cây, quy trình sản xuất kín, tuy nhiên mùi có thể là đặc trưng ngành nghề. Công ty cũng mong muốn địa phương hỗ trợ thông báo cụ thể vị trí phát sinh để Công ty sẽ kiểm soát lại quy trình và có biện pháp kiểm soát tốt hơn. Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND phường tiếp tục xác minh làm rõ thời điểm, vị trí có phát sinh mùi và nội dung phản ánh của người dân để Công ty chủ động rà soát, khắc phục, trường hợp vẫn tiếp diễn sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá và xử lý theo quy định nếu có vi phạm.

- Công ty TNHH Long Thuận, có địa chỉ khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An hoạt động với ngành nghề chiết nạp gas theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai số 03/GCNĐĐK-SCT ngày 03/02/2016 của Sở Công Thương (thời hạn có giá trị đến ngày 15/01/2020). Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, ngày 28/5/2019, Sở Công Thương đã ban hành Văn bản số 862/SCT-KTANMT thông báo đến Công ty TNHH Long Thuận, sau ngày 15/01/2020 trạm nạp của Công ty sẽ không đủ điều kiện để được tiếp tục cấp giấy chứng nhận nạp LPG vào chai. Do đó, sau ngày 15/01/2020, Công ty TNHH Long Thuận sẽ không được hoạt động ngành nghề chiết nạp gas tại địa điểm nêu trên.

 1.  

Cử tri Phạm Thị Râm, khu phố Tân Mỹ, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên có ý kiến: Theo Quyết định 1226/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh Bình Dương, có nội dung liên quan đến 02 bản trích lục địa chính ngày 19/4/2019 của Văn phòng đăng ký ĐKĐĐ tỉnh Bình Dương. Đề nghị Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Bình Dương cho bà biết: đối với diện tích 271.5m2, thuộc thửa đất nào của tở bản đồ số 14? Mục đích sử dụng là loại đất gì? Ai là người sử dụng thửa đất đó?; đối với diện tích 3879.9m2, thuộc thửa đất nào của tở bản đồ số 14? Mục đích sử dụng là loại đất gì? Ai là người sử dụng thửa đất đó?

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 43/TB-UBND ngày 07/3/2019 về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn thị xã Tân Uyên.

Ngày 20/3/2019, Thanh tra tỉnh có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thị xã Tân Uyên về việc thống nhất tham mưu điều chỉnh Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Đoàn Thanh Hương tranh chấp quyền sử dụng đất với Ông Trần Văn Do (Bà Phạm Thị Râm làm đại diện), trong đó có nội dung: “Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập Bản trích đo địa chính đối với khu đất được ký hiệu là Khu C (diện tích 271,5m2) và Bản trích đo địa chính đối với phần đất còn lại, thể hiện tại Bản đồ phục vụ giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ngày 21/01/2015 được lập theo yêu cầu của Tổ công tác 446/QĐ-UBND. Các bản trích đo địa chính được lập mới thể hiện rõ diện tích khu đất, tứ cận và chiều dài các cạnh”.

- Với nội dung trên, ngày 19/4/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai đã phát hành 02 Bản trích lục địa chính đối với 02 khu đất tại phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; tờ Bản đồ số 14; diện tích 271,5m2 và 3.879,9m2 (không thể hiện số thứ tự thửa đất, chỉ thể hiện ký hiệu là Khu A, Khu B và Khu C).

- Ngày 13/6/2019, Bà Phạm Thị Râm có Văn bản đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh giải thích nội dung 02 Bản trích lục (giống như nội dung Bà Phạm Thị Râm đã kiến nghị gửi đến Hội đồng nhân dân).

- Ngày 03/7/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai đã phản hồi các nội các nội dung theo yêu cầu của Bà Râm tại Văn bản số 1310/VPĐKĐĐ – ĐĐBĐ, trong đó cũng đã mời Bà Râm đến Văn phòng Đăng ký đất đai để được giải thích và hướng dẫn nếu còn vướng mắc.

- Ngày 11/7/2019, bà Phạm Thị Râm có đến Văn phòng Đăng ký đất đai và đã được giải thích và hướng dẫn các nội dung theo yêu cầu của Bà.

 1.  

Cử tri ấp Phú Bưng, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên phản ánh: Khu Công nghiệp VSIP II, VSIP II mở rộng, các công ty trong khu công nghiệp hoạt động sản xuất, xả nước, rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khỏe người dân sinh sống trong khu vực. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra giải quyết.

Khu công nghiệp VSIP II và VSIP II-A do Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore làm chủ đầu tư, nằm trên địa bàn phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một; phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát; xã Phú Chánh, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên. Các khu công nghiệp này đều đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung (công suất xử lý 11.000 m3/ngày), lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và kết nối dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường. Nước thải của các doanh nghiệp nằm trong các khu công nghiệp này đều đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận ( khu công nghiệp VSIP II thải ra kênh Hòa Lợi và khu công nghiệp VSIP II – A thải ra suối Trại Cưa rồi đổ ra suối Cái). Theo kết quả quan trắc tự động và kết quả kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua cho thấy nước thải sau xử lý của khu công nghiệp VSIP II và VSIP II-A đều đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường.

Kênh Hòa Lợi ngoài việc tiếp nhận nước thải, nước mưa của KCN VSIP II còn tiếp nhận nước thải, nước mưa của khu dân cư Phú Chánh A, khu dân cư Phú Chánh B và một phần nước thải từ khu liên hợp Đô thị - Dịch vụ Bình Dương. Trên cơ sở phản ánh của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành khảo sát vào ngày 11 tháng 7 năm 2019. Kết quả khảo sát cho thấy nước thải của KCN VSIP II, KCN VSIP II-A đạt quy chuẩn môi trường, nước thải sau xử lý của khu dân cư Phú Chánh A, khu dân cư Phú Chánh B chưa đạt quy chuẩn, một phần nước thải từ khu liên hợp Đô thị - Dịch vụ Bình Dương thải trực tiếp ra kênh Hòa Lợi. Ngoài ra, trong thời gian này chủ đầu tư KCN đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện dự án nạo vét và xây dựng bờ kè kênh Hòa Lợi nên nước trên kênh bị vẩn đục. Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Tổng Công ty Becamex vận hành lại hệ thống xử lý nước thải của khu dân cư Phú Chánh A và  Phú Chánh B, đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra kênh Hòa Lợi, đồng thời xây dựng Trạm bơm để thu gom toàn bộ nước thải từ khu liên hợp Đô thị - Dịch vụ Bình Dương về Nhà máy xử lý nước thải Thủ Dầu Một để xử lý.

Đối với rác thải, kết quả khảo sát cho thấy trong phạm vi KCN VSIP II, KCN VSIP II-A rác thải đã được chủ đầu tư KCN thu gom, vệ sinh sạch sẽ và chuyển giao cho đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy định. Tuy nhiên bên ngoài phạm vi hàng rào của KCN, dọc kênh Hòa Lợi thì có nhiều rác thải sinh hoạt, nguyên nhân được xác định là do người dân thải bỏ không đúng nơi quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền và vận động người dân thải bỏ rác thải đúng nơi quy định, đồng thời có kế hoạch ra quân để thu dọn rác thải vứt bừa bãi dọc kênh Hòa Lợi, trả lại mỹ quan cho khu vực.

 1.  

Cử tri ấp An Sơn, xã An Điền, thị xã Bến Cát phản ánh: Xe chở rác vào Công ty Tuấn Đạt làm rác vươn vãi dọc đường; Công ty khi xử lý rác gây ra mùi làm ô nhiễm môi trường. Đề nghị có biện pháp xử lý.

Công ty TNHH Tuấn Đạt đang hoạt động với ngành nghề thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn nguy hại tại ấp An Sơn, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nhà máy xử lý chất thải của Công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại ngày 12 tháng 6 năm 2019 mã số QLCTNH: 1-2-3-4-5-6.121.VX có thời hạn đến ngày 12 tháng 6 năm 2022.

Nhận được phản ánh của cử tri ấp An Sơn, xã An Điền, thị xã Bến Cát, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã An Điền, thị xã Bến Cát tiến hành kiểm tra, xác minh tại Công ty TNHH Tuấn Đạt vào ngày 11 tháng 7 năm 2019. Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy trước đây một số phương tiện vận chuyển chất thải của Công ty TNHH Tuấn Đạt chưa được đai buộc chặt nên làm rơi vãi một số chất thải như: nylon, bao bì carton…trên đoạn đường giao nhau giữa đường ĐT 748 và ĐH 608 đến cổng Công ty với chiều dài khoàng 2,5 km; riêng vấn đề gây ra hôi thối ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, cử tri không có phản ánh. Nội dung này cũng được cử tri phản ánh này vào ngày 14 tháng 6 năm 2019 tại buổi tiếp xúc với đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát. Ngay sau khi cử tri phản ánh, Công ty TNHH Tuấn Đạt đã rà soát và khắc phục, đến nay không còn xảy ra tình trạng rơi vãi chất thải trên đường. Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tăng cường công tác kiểm tra, lấy mẫu đánh giá về công tác bảo vệ môi trường của Công ty.

 1.  

 Cử tri ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, thị xã Bến Cát phản ánh: Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất quy định thời gian làm thủ tục quá lâu; việc chuyển mục đích thổ cư trên 400m thì phải có tài khoản trong ngân hàng, điều này gây khó khăn cho người dân.

Việc xem xét và thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. Thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ việc thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất (30 ngày) và thủ tục trình cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (15 ngày). Như vậy tổng thời gian thực hiện thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là 45 ngày làm việc (không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật)

Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất ở trên 400m: do nội dung câu hỏi cử tri chưa rõ chuyển mục đích để làm gì, do đó Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau (có 02 trường hợp xảy ra):

- Trường hợp 1: hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất để làm nhà ở thì thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện như đã nêu trên và hộ gia đình cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định (trường hợp ở xã An Tây, thị xã Bến Cát diện tích đất ở trong hạn mức không quá 300m2, giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất quy định tại Bảng giá đất; Đối với diện tích ngoài hạn mức giao đất ở 400m2 - 300m2 =100m2 thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với 100m2 vượt này là giá đất quy định tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh (K) giá đất.

- Trường hợp 2: hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà trọ thì thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện như trên, đồng thời phải đảm bảo theo các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013, trong đó có điều kiện đảm bảo về năng lực tài chính. Theo đó, tại Văn bản số 532/STC-TCDN ngày 14/3/2016 của Sở Tài chính hướng dẫn hồ sơ thẩm định năng lực tài chính đối với cá nhân khi thực hiện dự án phải có Giấy xác nhận của ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản xác nhận số dư tiền gửi đối với vốn chủ sở hữu.

 1.  

Cử tri ấp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát phản ánh: Nguồn nước thải của khu công nghiệp Rạch Bắp lợi dụng trời mưa xả thải, có mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường.

Khu công nghiệp Rạch Bắp do Công ty cổ phần công nghiệp An Điền làm chủ đầu tư, hiện nay có 70 dự án thuê đất trong đó có 33 dự án đi vào hoạt động sản xuất.

Khu công nghiệp đã xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung có công suất thiết kế 3.000 m3/ngày, đồng thời đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và kết nối dữ liệu về Trạm điều hành trung tâm của Sở Tài nguyên và Môi trường. Qua theo dõi hệ thống quan trắc tự động thì nước thải của khu công nghiệp thường xuyên đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường, tuy nhiên vào một số thời điểm nước thải từ cống thoát nước chung của khu công nghiệp chưa xử lý đạt quy chuẩn môi trường. Do vậy, Đội kiểm tra liên ngành đột xuất về tài nguyên và môi trường đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp vào tháng 6 năm 2018; kết quả kiểm tra cho thấy một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp chưa đấu nối nước thải triệt để về hệ thống xử lý nước thải tập trung, còn xả ra hệ thống thoát nước mưa làm cho nước tại cống thoát nước chung tại một số thời điểm không đạt quy chuẩn môi trường. Đội kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xử phạt Công ty cổ phần công nghiệp An Điền với số tiền 1.117.000.000 đồng, đồng thời yêu cầu Công ty phải thu gom triệt để nước thải các doanh nghiệp trong khu công nghiệp về xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Sau khi bị xử lý vi phạm, Công ty đã thực hiện đấu nối triệt để nước thải của các doanh nghiệp, tăng cường giám sát việc đấu nối và xử lý nước thải của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, vận hành lại hệ thống xử lý nước thải và xử lý đạt quy chuẩn quy định.

 1.  

Cử tri tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội, xã Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát phản ánh: Việc Trung tâm Bảo trợ gần Xí nghiệp Xử lý Chất thải, nên hằng ngày phải chịu rất nhiều mùi hôi, thối của chất thải ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của những người trong trung tâm, vốn đã lớn tuổi, đau yếu. Đề nghị xem xét và có hướng giải quyết, giúp đỡ.

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương tại khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương do Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương làm chủ đầu tư và đi vào hoạt động từ năm 2005. Là nơi tập trung xử lý các loại chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp từ các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường nên trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường và  Sở Tài nguyên và Môi trường luôn chủ động kiểm tra, giám sát các hoạt động của Xí nghiệp. Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy Xí nghiệp tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, nước thải và khí thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường.

Tuy nhiên, với đặc thù ngành nghề tiếp nhận, xử lý nhiều loại chất thải, trong đó có chất thải sinh hoạt có chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy nên dễ phát sinh mùi hôi gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh tùy theo mùa và hướng gió. Để hạn chế mùi hôi từ quá trình tiếp nhận và xử lý chất thải, Xí nghiệp xử lý chất thải đã thực hiện nhiều giải pháp như: Vệ sinh và rửa xe, khử trùng xe vận chuyển rác sau khi vận chuyển về Xí nghiệp; che bạt cho các ô chôn lấp; thu hồi khí sinh học để phát điện và làm giảm mùi hôi từ các ô chôn lấp; sử dụng các chế phẩm sinh học phun khử mùi khu tập kết rác; luôn rà soát, bảo dưỡng và vận hành các công trình xử lý chất thải đúng quy trình…nhờ đó đã hạn chế tối đa mùi hôi phát tán ra môi trường xung quanh. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Xí nghiệp, trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

 1.  

Ủy ban nhân dân xã An Điền và cử tri ấp An Mỹ, thị xã Bến Cát đề nghị: Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh thường xuyên có kế hoạch kiểm tra các công ty, xí nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh trên địa bàn. Vì những công ty này thường xuyên xả thải gây ô nhiễm môi trường (như công ty: MDF, CHP, Nam Đông).

Các Công ty được phản ánh, thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát vẫn thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, cụ thể:

- Công ty Cổ phần MDF Việt Nam có địa chỉ: ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã Bến Cát, hoạt động sản xuất và gia công các loại ván MDF từ năm 2007 đến nay được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Quyết định số 621/QĐ-STNMT ngày 21/9/2011 về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường cho dự án “Nhà máy sản xuất và gia công các loại ván MDF”. Trong quá trình hoạt động Công ty đã xây lắp các công trình xử lý nước thải, khí thải theo nội dung Đề án bảo vệ môi trường. Về tình hình kiểm tra, xử lý các vi phạm: Trên cơ sở phản ánh của cử tri, năm 2018 Đội liên ngành của UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty, qua kiểm tra cho thấy Công ty có một số vi phạm quy định về bảo vệ môi trường (xả nước thải vượt quy chuẩn, thực hiện không đúng nội dung Đề án bảo vệ môi trường được phê duyệt) và đã tham mưu UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty tại Quyết định số 3608/QĐ-XPVPHC ngày 19/12/2018 với số tiền 216.000.000 đồng và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Đầu năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp tục kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty, qua kiểm tra đã ban hành Kết luận kiểm tra số 2802/KL-STNMT ngày 06/6/2019 tham mưu UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 315.000.000 đồng và tiếp tục yêu cầu khắc phục theo quy định.

- Công ty TNHH Nam Đông có địa chỉ tại ấp Kiến Điền, xã An Điền, thị xã Bến Cát, được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Quyết định số 171/QĐ-STNMT ngày 04/3/2016 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 1426/GXN-STNMT ngày 19/4/2017. Công ty đang hoạt động sản xuất tái chế kim loại từ năm 2008 đến nay. Trên cơ sở phản ánh của người dân, năm 2018 Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an thị xã Bến Cát đã tiến hành kiểm tra, qua kiểm tra đã phát hiện Công ty có các vi phạm về bảo vệ môi trường (xả khí thải vượt quy chuẩn cho phép, thực hiện không đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, đổ thải chất thải rắn không đúng quy định) và tham mưu Chủ tịch UBND huyện, UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty với số tiền 300.000.000 đồng, đồng thời đã yêu cầu Công ty thực hiện khắc phục theo quy định. Năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu của Công ty, qua kiểm tra cho thấy Công ty đã khắc phục các tồn tại sau khi bị UBND tỉnh xử phạt, Đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty trong quá trình hoạt động phải thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Công ty TNHH GHP International Việt Nam có địa chỉ tập ấp Tân Lập, xã An Điền, đã được UBND tỉnh Bình Dương cấp Quyết định số 4308/QĐ-STNMT ngày 25/12/2014 về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, hiện đang hoạt động sản xuất đồ gỗ gia dụng, đèn trang trí và các linh kiện xuất khẩu. Cuối năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, xác minh tại Công ty qua đó cho thấy mùi sơn, hơi dung môi phát sinh chủ yếu tại Xưởng 8 và Xưởng 10 (xưởng phun sơn đồ gỗ gia dụng). Tại thời điểm kiểm tra ghi nhận các màng sợi thủy tinh các buồng phun sơn khô chưa được thay thế thường xuyên, một số đã bị hư hỏng giảm khả năng hấp thu bụi sơn. Qua kết quả kiểm tra đã yêu cầu Công ty kiểm tra, thay thế các màng sợi thủy tinh bị hư hỏng; định kỳ thay thế than hoạt tính xử lý hơi dung môi tại các công trình đảm bảo tăng cường hiệu quả xử lý, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường và người dân xung quanh. Đồng thời đã đề nghị đại diện UBND xã An Điền, Ấp Tân Lập thông báo đến các cử tri để biết, tiếp tục theo dõi, giám sát việc khắc phục phát tán mùi hôi từ Công ty; trường hợp tiếp tục có phản ánh thì thông báo về Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, trưng cầu giám định môi trường và xử lý Công ty theo quy định.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường không nhận được nội dung phản ánh kiến nghị nào của cử tri và địa phương, tuy nhiên để tăng cường giám sát trong kế hoạch cuối năm 2019, Sở sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty và xử lý các vi phạm (nếu có).

Qua kết quả nêu trên cho thấy thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các ngành chức năng đã thường xuyên kiểm tra, xử lý đối với các doanh nghiệp nêu trên theo kiến nghị của cử tri.

 1.  

Cử tri khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát phản ánh: Năm 2016, Nhà nước quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Đồng An II, đã có kế hoạch mở rộng nhưng đến nay chưa thấy triển khai thực hiện. Đề nghị  cho biết dự án có tiếp tục quy hoạch hay không và thời gian nào thực hiện? Người dân có quyền thực hiện chuyển đổi được quyền sử dụng đất hay không?

   - Về tiến độ thực hiện dự án Khu công nghiệp Đồng An 2:

Khu công nghiệp Đồng An 2 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 3521/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 với diện tích 205ha. Qua rà soát hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nay Công ty CP TM SX XD Hưng Thịnh (chủ đầu tư khu công nghiệp Đồng An 2) đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất với diện tích khoảng 157ha, còn lại khoảng 48ha Công ty chưa lập thủ tục đất đai. Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Dầu Một, khu công nghiệp Đồng An 2 có quy mô 205ha. Hiện nay, Công ty CP TM SX XD Hưng Thịnh đang triển khai thực hiện dự án.

Qua rà soát kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố Thủ Dầu Một (từ năm 2017 đến năm 2019), dự án khu công nghiệp Đồng An 2 đã được vào kế hoạch thu hồi đất. Hiện nay, Chủ đầu tư đang phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công tác kiểm kê, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân có đất thuộc dự án đối với phần diện tích còn lại. Như vậy, dự án trên vẫn đang trong quá trình triển khai thực hiện.

- Việc thực hiện quyền của người dân:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013: “Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, trong khu vực dự án, các hộ dân được thực hiện các quyền: chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê; để thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định. Các hộ dân không được chuyển mục đích sử dụng đất (do vị trí đã được quy hoạch vào mục đích đất khu công nghiệp).

 1.  

Cử tri ấp Tân Lập, xã An Điền, thị xã Bến Cát phản ánh: Thuế giá đất thổ cư hiện nay quá cao, không hợp lý. Đề nghị tỉnh có biện pháp điều chỉnh cho hợp lý.

Do cử tri ấp Tân Lập, xã An Điền, thị xã Bến Cát không nêu cụ thể khu vực, vị trí, tuyến đường... nên cơ quan chức năng chưa thể rà soát tình hình cụ thể việc “Thuế giá đất thổ cư hiện nay là quá cao, không hợp lý …” theo phản ánh của cử tri. Tuy nhiên Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về vấn đề này, cụ thể như sau:

- Căn cứ theo Điều 3 và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất (chi phí chuyển thổ cư) của hộ gia đình, cá nhân gồm: diện tích, mục đích được chuyển mục đích và giá đất tính thu tiền sử dụng đất. Đối với giá đất tính thu tiền sử dụng đất thì căn cứ vào tổng giá trị khu đất (thửa đất) chuyển mục đích mà áp dụng bảng giá đất hoặc tính theo giá đất thị trường (giá đất cụ thể tính theo phương pháp hệ số điều chỉnh, phương pháp so sánh trực tiếp, thu nhập, chiết trừ hoặc thặng dư). Bảng giá đất do UBND tỉnh được xây dựng đảm bảo theo đúng nguyên tắc định giá đất theo quy định tại Điều 112 của Luật đất đai, trong quá trình xây dựng bảng giá đất đảm bảo quy trình, trình tự xây dựng và ban hành văn bản pháp luật trong đó có lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, các cơ quan chuyên môn các cấp và được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước khi ban hành.

 1.  

Cử tri khu phố Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng kiến nghị: Cắt giảm các thủ tục hành chính về đất đai cho người dân hiện nay nhất là phải hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đất đai rất khó khăn, lệ phí thu rất cao, quá nhiều thủ tục, thời gian kéo dài ảnh hưởng đến việc vay vốn của người dân.

1. Theo Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố Bộ thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường là 31 TTHC, UBND cấp huyện là 24 TTHC và UBND cấp xã là 01 TTHC. Các thủ tục hành chính này được giải quyết trên cơ sở quy định của Luật Đất đai, các Văn bản hướng dẫn của Trung Ương và các Văn bản của địa phương. Do đó, khi phát sinh các thủ tục hành chính về đất đai phải đảm bảo tuân thủ theo quy định.

2. Về thời gian:

Thực tế, từ khi thực hiện Luật đất đai năm 2013 và các Văn bản dưới Luật, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính giảm từ 01 đến 20 ngày so với trước đây. Đến khi thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai giảm từ 05 đến 15 ngày tùy loại thủ tục.

Thời gian qua, Sở TNMT, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh, UBND cấp huyện đã nỗ lực đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính. Mặc dù vẫn còn hồ sơ trễ do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan và ngành tài nguyên và môi trường vẫn thường xuyên rà soát, đánh giá và thực hiện nhiều giải pháp để hạn chế tối đa việc trễ hạn hồ sơ; tuy nhiên, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đất đai đúng hạn của tỉnh Bình Dương đạt trên 99,67%, thuộc nhóm đứng đầu cả nước, tình trạng hồ sơ trễ hạn đã giảm đáng kể so với trước đây. Các trường hợp trễ hạn hồ sơ đều có gửi thông báo lý do và xin lỗi đến người dân. Theo thống kê, tỷ lệ giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai trễ hạn 6 tháng đầu năm 2019 trên toàn tỉnh là 404/120.928 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0.33%, trong đó:

- Thẩm quyền giải quyết của cấp huyện (cấp lần đầu, chuyển mục đích, giao thuê…):  194/13.697 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 1,42%.

- Thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường (trong có cả thẩm quyền của các Chi nhánh được Sở ủy quyền từ ngày 01/8/2018) là 210/107.231 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0.2%.

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường phấn đấu thực hiện mục tiêu của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về giảm tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn, cấp Giấy chứng nhận phải dưới 0,25%, đo đạc dưới 0,5% trong năm 2019 và phấn đấu đến năm 2020, tỷ giải quyết hồ sơ cấp giấy trễ hạn phải dưới 0,1%, hồ sơ đo đạc trễ hạn dưới 0,2%; đồng thời, phải đảm bảo đúng nội dung và tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh.

3. Về việc thu phí:

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 trên cơ sở các Văn bản Luật, các Văn bản hướng dẫn dưới Luật và có sự thống nhất của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan. Việc thu đơn giá dịch vụ khi thực hiện đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận được các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh đồng thuận và phối hợp thực hiện.

Qua tham khảo, đối chiếu Đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đối với một số tỉnh, thành như Đồng Nai thì cơ bản tương đồng, một số nội dung thu thì Đơn giá Bình Dương thấp hơn Đồng Nai và ngược lại, mức chênh lệch không đáng kể bởi các yếu tố khách quan.

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục nghiên cứu các quy định mới của Trung ương và địa phương, đồng thời tham khảo các tỉnh, thành trên cả nước để tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

 1.  

Cử tri ấp 3, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng phản ánh: Việc phân lô bán nền của các công ty bất động sản thấy rất đơn giản, nhưng người dân muốn tách thửa cho con thì khó khăn, phải qua nhiều giai đoạn, nhiều cấp xem xét mới được tách thửa. Kiến nghị các ngành chức năng xem xét đơn giản hóa thủ tục tặng cho con.

- Do kiến nghị không nêu cụ thể các vướng mắc liên quan đến việc tách thửa, nên Sở Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở trả lời cụ thể. Tuy nhiên, việc tách thửa đối với các loại đất đã được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất và Công văn số 1354/UBND-KTN ngày 03/4/2018 về việc tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa. Đối với các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu, quy định tách thửa, UBND tỉnh đã giao UBND cấp huyện, thành lập Hội đồng tư vấn để xem xét, giải quyết việc tách thửa. Trong đó có trường hợp hộ gia đình, cá nhân thật sự có nhu cầu tách thửa đất để tặng cho phục vụ cho việc xây dựng nhà ở. Ngoài ra, UBND cấp huyện cũng đã ban hành danh mục các tuyến đường, đoạn đường đủ điều kiện xem xét giải quyết, tách thửa. Việc quy định nêu trên, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất, khi đưa đất vào sử dụng đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, thuận tiện việc đi lại, tránh ngập úng và tranh chấp lối đi về sau…

- Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 30/11/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 1412/KH-UBND ngày 03/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường đã gửi dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương và đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến của nhân dân. Theo đó, dự thảo sẽ tháo gỡ một số vướng mắc của quy định tách thửa hiện tại, nhằm đảm bảo cho người sử dụng đất được thực hiện các quyền và để công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp. Để quy định được sát với tình hình thực tế, hạn chế bất cập, khó khăn trong thực hiện, sau khi ban hành, Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong cử tri quan tâm góp ý cho dự thảo quy định được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến của nhân dân.

- Về phản ảnh “tách thửa cho con thì khó khăn, phải qua nhiều giai đoạn, nhiều cấp xem xét mới được tách thửa”. Hiện nay, bộ thủ tục hành chính được niêm yết tại địa phương đã quy định cụ thể về thời gian, trình tự thực hiện việc tách thửa. Do đó, trường hợp nếu cử tri nhận thấy viêc thực hiện của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại địa phương không đúng quy định nêu trên thì có thể phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua đơn kiến nghị hoặc qua điện thoại đường dây nóng (0911.19.55.00) để được kiểm tra, xem xét cụ thể.

- Việc cử tri cho rằng “Việc phân lô bán nền của các Công ty bất động sản thấy rất đơn giản” là chưa phản ánh đúng tình hình thực tế. Các dự án đầu tư nhà ở phải thực hiện theo đúng trình tự Luật Nhà ở, Luật Xây dựng, Luật Đất đai… mới được xem xét giải quyết. Việc tách thửa phải đảm bảo tuân theo quy hoạch chi tiết được duyệt, hạ tầng kỹ thuật phải đầu tư hoàn chỉnh (đường giao thông, đường điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, cấp thoát nước…) và cũng phải thực hiện thủ tục theo trình tự quy định của pháp luật.

 1.  

Cử tri Nguyễn Thị Dương - ấp Ông Thanh, xã Cây Trường, huyện Bàu Bàng kiến nghị: Cha mẹ tôi mất để lại cho 4 chị, em tôi 01 miếng đất (tổ 2, ấp Suối Cạn) và được chia theo di chúc, theo di nguyện của ba, mẹ chia thành 06 phần cho 04 người con. Vì miếng đất hình L nên phần phía trên có đường sẽ chia làm 4 cho con mỗi người 01 miếng, còn phía dưới sẽ chia 02 miếng để làm đất rẫy. Nhưng khi liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bàu Bàng để làm thủ tục phân chia di sản thừa kế thì được trả lời là mỗi người con chỉ được nhận 01 phần thừa kế trên cùng một thửa đất theo Công văn số 2134/TB-STNMT ngày 23/5/2018 về thông báo kết luận của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. Kiến nghị với cơ quan chức năng cần xem xét cụ thể từng trường hợp thừa kế, xem xét mục đích sử dụng đất, để giải quyết cho gia đình chúng tôi theo di nguyện của cha mẹ chúng tôi.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, tình trạng phân lô tách thửa các loại đất diễn biến có chiều hướng phức tạp. Một số cá nhân lợi dụng việc chia thừa kế, tặng cho để thực hiện việc tách thửa đất nhằm trục lợi cá nhân. Việc này, Sở  Tài nguyên và Môi trường cũng đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét các trường hợp cụ thể, đề xuất giải quyết các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa, chia thừa kế, tặng cho theo nhu cầu thực sự của người dân.

Tại Khoản 3 Mục II Văn bản số 1354UBND-KTN ngày 034/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương có quy định:

- Để giải quyết nhu cầu chia thừa kế quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Hội đồng tư vấn thẩm định các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa của cấp huyện xem xét, có ý kiến với từng trường hợp cụ thể, nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị tài địa phương.

Từ quy định nêu trên, đề nghị Cử tri Nguyễn Thị Dương liên hệ trực tiếp UBND huyện Bàu Bàng để được hướng dẫn thực hiện và đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bàu Bàng đề nghị đo vẽ phát hành bản phác thảo tách thửa theo yêu cầu để thông qua Hội đồng tư vấn thẩm định các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa – UBND huyện Bàu Bàng.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét cụ thể các trường hợp thừa kế, đề xuất thông qua Hội đồng để giải quyết thỏa đáng cho người dân.

 1.  

 Cử tri ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng phản ánh những hộ dân dọc theo bờ hồ Từ Vân ấp Cầu Sắt (khu đất 510ha) được nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 3695/QĐ-UBND ngày 29/9/2003 Chủ tịch UBND tỉnh thu hồi đất của Trung tâm nghiên cứu trâu sữa (nay là Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm Sông Bé) giao cho UBND huyện Bến Cát quản lý, nhưng hiện nay người dân không được quyền mua bán, chuyển nhượng. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Nội dung này đã được kiến nghị nhiều lần nhưng chưa giải quyết dứt điểm.

- Ngày 29/9/2003, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3695/QĐ-CT ngày 29/9/2003 thu hồi đất của Trung tâm nghiên cứu trâu sữa giao cho Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát (nay là Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng) quản lý Theo đó, tại Điều IV của Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát; Ủy ban nhân dân xã Lai Hưng và Ủy ban nhân dân xã Lai Uyên có trách nhiệm quản lý chặt chẽ toàn bộ diện tích thu hồi nói trên; việc sử dụng khu đất này phải có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

- Đến ngày 23/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1628/QĐ-UBND điều chỉnh Điều IV Quyết định 3695/QĐ-CT ngày 29/9/2003, trong đó giao Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng có trách nhiệm:

+ Tổ chức đo đạc, xác định cụ thể ranh giới, quá trình sử dụng của từng thửa đất để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất theo quy định pháp luật hiện hành về đất đai.

+ Báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức quản lý đối với phần đất dôi dư sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân.

     Như vậy, nội dung kiến nghị nêu trên thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng. Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng tiếp tục thực hiện các nội dung nêu trên và trả lời kết quả thực hiện để cử tri được biết.

 1.  

Cử tri ấp Bưng Thuốc, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng phản ánh: Công ty gạch MC xả nước thải chưa qua xử lý ra con suối của ấp Bưng Thuốc gây ô nhiễm nguồn nước người dân không sử dụng tưới hoa màu được. Đề nghị các cấp xem xét xử lý.

      Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương được chuyển đổi tên thành Công ty Cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương, có địa chỉ tại ấp Bưng Thuốc, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng; đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án Xây dựng nhà máy gạch ngói Long Nguyên tại Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 04/9/2010. Nhà máy đang hoạt động sản xuất gạch tuynel do đó quá trình hoạt động không phát sinh nước thải sản xuất, chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt. Công ty đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và định kì giám sát chất lượng nước thải theo quy định. Về nội dung cử tri phản ánh việc xả nước thải chưa qua xử lý ra suối của ấp Bưng Thuốc, qua rà soát là nước từ mỏ sét gạch ngói Long Nguyên 2 – thuộc Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (trong khuôn viên Nhà máy). Nguyên nhân là do thời điểm đầu mùa mưa, lượng nước khai moong nhiều, 02 hồ lắng của mỏ không đủ khả năng lưu chứa nên Công ty đã bơm nước trong hồ lắng ra suối (do nước chưa kịp lắng bùn nên có màu đục). Hiện Công ty đã có kế hoạch xây dựng thêm 01 hồ lắng tại mỏ sét gạch ngói Long Nguyên 2 để đảm bảo nước trong moong được lắng lọc bùn cặn trước khi thải ra môi trường.

 1.  

 Cử tri ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng phản ánh: Công ty Dệt HUGE - BAMBOO Việt Nam xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp xuống hồ Từ Vân vào lúc 21-22 giờ gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị các ngành chức năng xem xét, xử lý.

Theo quy hoạch, khu công nghiệp Bàu Bàng có 3 khu chức năng gồm khu đô thị, khu dịch vụ và khu sản xuất công nghiệp. Theo đó, nước mưa phát sinh từ khu đô thị và khu dịch vụ được thu gom và xả thải ra hồ Từ Vân, còn nước thải phát sinh từ khu đô thị, nước thải từ khu dịch vụ và nước thải từ khu sản xuất công nghiệp sẽ được thu gom về nhà máy xử lý nước thải tập trung để xử lý sau đó xả thải vào suối Bến Ván, tất cả nước mưa từ khu sản xuất công nghiệp được thu gom và thoát ra suối Bến Ván.

Công ty TNHH Dệt Huge – Bamboo đang hoạt động trại lô A-12B-CN và Lô A-12C-CN, đường D6, thuộc khu sản xuất công nghiệp của khu công nghiệp Bàu Bàng. Nước mưa của Công ty được thu gom và xả thải vào suối Bến Ván. Đối với nước thải, Công ty đã đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải có công suất thiết kế 5.000 m3/ngày để tự xử lý đạt quy chuẩn quy định rồi xả thải trực tiếp ra suối Bến Ván, không thải vào hồ Từ Vân như cử tri phản ánh. Các điểm xả thải nước mưa và nước thải của Công ty TNHH Dệt Huge – Bamboo nói riêng và các Công ty thải nước thải trực tiếp ra môi trường cũng thường xuyên được Công ty Becamex, chủ đầu tư khu công nghiệp kiểm tra, giám sát. Đối với hệ thống xử lý nước thải của Công ty cũng đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và kết nối dữ liệu về trạm điều hành trung tâm của Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo kết quả quan trắc tự động trong thời gian qua thì nước thải của Công ty đạt quy chuẩn quy định trước khi xả thải ra suối Bến Ván.

 1.  

Cử tri ấp 1, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng kiến nghị: Xem xét giải quyết vấn đề chất thải của khu công nghiệp Tân Bình làm cá chết tại mương thoát nước của Khu công nghiệp.
Cử tri có ý kiến xã Tân Bình, huyện
Bắc Tân Uyên Đề nghị các ngành chức xem xét, xử lý việc các Công ty trong Khu công nghiệp Tân Bình xả chất thải ra môi trường gây mùi hôi rất khó chịu (vào khoảng 4 đến 5 giờ sáng) làm ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của người dân?

Sau khi nhận được phản ánh của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng và Ủy ban nhân dân xã Hưng Hòa tiến hành khảo sát và làm việc với chủ đầu tư khu công nghiệp Tân Bình vào ngày 12 tháng 7 năm 2019. Kết quả khảo sát cho thấy, khu công nghiệp Tân Bình đã xây dựng công trình xử lý nước thải giai đoạn 1 với công suất 2.500 m3/ngày, lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và kết nối dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường. Nước thải của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp  (trừ Công ty TNHH You Hao) đều đấu nối về nhà máy xử lý nước thải tập trung để xử lý trước khi thải ra môi trường. Theo kết quả quan trắc nước thải tự động  và kết quả kiểm tra, giám sát thì nước thải sau xử lý của khu công nghiệp đạt quy chuẩn môi trường. Đối với Công ty TNHH You Hao là doanh nghiệp thực hiện không tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, tháng 3 năm 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với Công ty, kết quả cho thấy Công ty chưa đấu nối nước thải về nhà máy xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, chưa xử lý hơi keo từ quá trình ép nhiệt, trộn nguyên liệu gây mùi hôi nên cử tri đã phản ánh. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định xử phạt số 1173/QĐ-XPVPHC ngày 07 tháng 5 năm 2019 đối với Công ty, tổng mức phạt 1.294.000.000 đồng và yêu cầu phải khắc phục các vi phạm; trường hợp Công ty vẫn tiếp tục tái phạm thì sẽ xử lý các hành vi vi phạm với tình tiết tăng nặng và đình chỉ hoạt động theo đúng quy định.

Qua tiếp xúc với ông Nguyễn Công Dũng, ngụ tại ấp 1, xã Hưng Hòa đại diện cử tri ấp 1 cho biết, vào khoảng tháng 4 năm 2019 đã xảy ra cá chết tại hồ điều tiết của khu công nghiệp Tân Bình, với khối lượng khoảng 100 kg, từ đó đến nay không còn xuất hiện hiện tượng cá chết. Chủ đầu tư khu công nghiệp cũng chưa xác định được nguyên nhân gây cá chết tại thời điểm đó. Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã Hưng Hòa và chủ đầu tư khu công nghiệp Tân Bình tiếp tục tăng cường giám sát các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đảm bảo các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động được thu gom, xử lý theo đúng quy định trước khi thải ra môi trường. Trường hợp phát hiện vi phạm thì phản ánh về cơ quan có thẩm quyền để kịp thời kiểm tra xử lý.

 1.  

Cử tri xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên kiến nghị: Phí xóa thế chấp trên giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ở các địa phương có sự chênh lệnh, nhưng không hợp lý (giữa Bắc Tân Uyên và Phú Giáo), kiến nghị các cơ quan chức năng có sự rà soát, điều chỉnh cho thống nhất.

Ngày 20/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 về việc ban hành đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo quyết định, mức thu phí xóa thế chấp tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh là thống nhất, không có sự chênh lệch, do đó việc thu phí xóa thế chấp giữa 02 huyện Bắc Tân Uyên và Phú Giáo là giống nhau.

Trường hợp cử tri thấy có sự thu sai khác nhau tại 02 huyện nêu trên hoặc trên địa bàn tỉnh, đề nghị cung cấp thông tin để Sở kiểm tra, xử lý nếu việc thu phí không đúng quy định.

22

Cử tri Lại Đức Hạnh - khu phố Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng phản ánh: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước kia là của UBND huyện Bến Cát cấp giờ mang về để huyện Bàu Bàng xác nhận làm thủ tục vay vốn. Việc làm thủ tục xác nhận thay đổi địa giới hành chính từ Bến Cát sang Bàu Bàng phải đợi đến 10 ngày để giải quyết. Đề nghị giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan chức năng khi làm thủ tục vay vốn Ngân hàng.

Tại Điểm I Khoản 40 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/012017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và Điểm m Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 ban hành quy định về một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận  quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương, có quy định:

- Đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký là không quá 10 ngày.

Do đó, việc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp trong trường hợp thay đổi tên đơn vị hành chính nơi có đất, thời gian thực hiện 10 ngày là đảm bảo quy định.

 

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn