9:26, Thứ Năm, 13-2-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020

Qua tổng kết, đánh giá kết quả thanh kiểm tra trong năm 2019, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường cũng như kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng, kiến nghị điều chỉnh các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1634/QĐ-STNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 và tiến hành triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020

Công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; kết quả trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thanh tra, kiểm tra 243 đơn vị (đạt 100% kế hoạch đề ra), trong đó: thanh, kiểm tra theo kế hoạch 116 đơn vị, kiểm tra đột xuất 127 đơn vị. Qua thanh, kiểm tra đã phát hiện và xử lý 87 đơn vị vi phạm, tồn tại với tổng mức xử phạt với tổng số tiền khoảng 22,36 tỷ đồng. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm năm 2019 đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra, việc triển khai kế hoạch đã mang tính chủ động và đạt chất lượng cao, đi vào trọng tâm, trọng điểm.

Qua tổng kết, đánh giá kết quả thanh kiểm tra trong năm 2019, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường cũng như kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng, kiến nghị điều chỉnh các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường ; ngày 31 tháng 12 năm 2019, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1634/QĐ-STNMT phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 với đối tượng, số lượng đơn vị được đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra như sau:

- Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm với các nội dung trọng tâm liên quan đến công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở; kiểm tra theo kế hoạch Đề án tăng cường năng lực xử lý vi phạm đất đai (công tác quản lý đất trồng lúa) đối với 4 phòng, đơn vị.

- Thanh kiểm tra kết hợp nhiều lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản đối với 19 đơn vị; kiểm tra chuyên đề đối với các đối tượng lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục 50 đơn vị; kiểm tra chuyên đề đối với các đơn vị sản xuất sắt, thép từ phế liệu 10 đơn vị.

- Kiểm tra chuyên đề quản lý sử dụng đất đối với 48 đơn vị.

- Kiểm tra chuyên đề về việc tuân thủ Báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và các doanh nghiệp chưa lập hồ sơ hồ sơ báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường đối với 51 đơn vị.

- Kiểm tra các đơn vị thuộc vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong và ngoài khu công nghiệp đối với 49 đơn vị.

- Kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra của Trung ương, cấp tỉnh đối với công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; các kết luận kiểm tra do Giám đốc Sở ban hành 20 đơn vị.

- Kiểm tra đột xuất theo tình hình phát sinh đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu phân lô, bán nền trái pháp luật; khai thác nước dưới đất thuộc vùng cấm, vùng hạn chế; xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng lớn có dấu hiệu vi phạm; khai thác khoáng sản không đúng quy định; các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm về bảo vệ môi trường (xả nước thải, khí thải chưa qua xử lý, đổ thải, chôn lấp, chuyển giao chất thải rắn không đúng quy định) và theo phản ánh, kiến nghị của cử tri; đơn thư phán ánh gửi trực tiếp, thông tin từ đường dây nóng của Trung ương và địa phương; các đơn vị khác chuyển đơn.

Trên cơ sở kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 đã được phê duyệt và để việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đạt kết quả tốt, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 và chỉ đạo thực hiện với những nội dung chính như sau:

- Công khai kế hoạch thanh kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương lên cổng thông tin điện tử của Sở (https://stnmt.binhduong.gov.vn/), đồng thời thông báo đến các đơn vị thuộc danh sách thanh kiểm tra được biết.

- Xây dựng đề cương thanh tra, kiểm tra chặt chẽ; tiến hành thanh tra, kiểm tra đúng quy trình đảm bảo tính khách quan, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị trong thời gian thanh kiểm tra. Qua kết quả kiểm tra đánh giá chính xác các vi phạm, tồn tại, đảm bảo công tác xử lý vi phạm hành chính được thực hiện kịp thời, đúng trình tự thủ tục theo quy định.

- Chủ động tổ chức triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 và lập kế hoạch thực hiện hàng tháng, quý nhằm đảm bảo theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra.

Nguồn: Thanh tra Sở

Lượt người xem:   333
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn