10:55, Thứ Sáu, 22-7-2022
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Bản tin quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Tân Hiệp tháng 06/2022

Trong tháng 06, kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Tân Hiệp (sông Đồng Nai) không có nhiều biến động.

Kết quả quan trắc cho thấy thông số pH dao động ổn định, bình quân 6,4 và đạt QCVN08-MT:2015/BTNMT (cột A2); Nhiệt độ nước bình quân 30,3°C. TSS dao động mạnh từ 14,2 mg/l đến 46,7 mg/l, bình quân 22,1 mg/l; Chỉ tiêu Nitrat bình quân là 2,2 mg/l nhỏ hơn QCVN.

Nhìn chung, hầu hết nồng độ các thông số quan trắc được trong tháng 06 tại trạm quan trắc nước mặt tự động Tân Hiệp trên sông Đồng Nai đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) và đạt tiêu chuẩn dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

­­Biểu đồ diễn biến trung bình ngày của các thông số quan trắc trong tháng 06 năm 2022 tại Trạm Tân Hiệp – Sông Đồng Nai

Lượt người xem:   55
Chia sẻ:
  

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn