15:45, Thứ Tư, 9-9-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Về việc lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định tại Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

     Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2020).

           Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT đã cụ thể hóa và hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP được thuận lợi, trong đó có quy định về lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đây là nội dung mới nhằm thực hiện chủ trương cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính về môi trường, giảm thiểu thời gian và chi phí của doanh nghiệp, cụ thể: theo các quy định trước đây thì các chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập riêng các loại báo cáo môi trường định kỳ như: báo báo cáo quan trắc môi trường, báo cáo quản lý chất thải nguy hại, báo cáo quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, báo cáo về quản lý phế liệu nhập khẩu,….thì nay theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT các chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ chủ đầu tư khu công nghiệp) chỉ lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm là báo cáo được lồng ghép, tích hợp các báo cáo định kỳ của doanh nghiệp như: báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, báo cáo quản lý chất thải nguy hại, báo cáo quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, báo cáo về quản lý phế liệu nhập khẩu,….(kỳ báo cáo được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) và được gửi tới cơ quan đã phê duyệt, xác nhận hồ sơ môi trường của Doanh nghiệp và Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo; báo cáo lần đầu được gửi trước ngày 31 tháng 01 năm 2021. Riêng đối với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật của Khu công nghiệp thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về bảo vệ môi trường Khu công nghiệp.

       Ngoài ra, Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT còn cụ thể hóa và hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến các nội dung khác như: xây dựng công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải; mẫu cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường; thực hiện các thay đổi so với nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án, cơ sở; quản lý chất lượng môi trường,…

  Toàn văn Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT được tải theo đường link sau: http://www.monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChiTietVanBanPhapQuy.aspx?pID=190

Nguồn: Chi cục Bảo vệ Môi trường

Lượt người xem:   43
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn