Nâng cao vai trò ban thanh tra nhân dân trong hoạt động giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh bình dương năm 2021

8:21, Thứ Hai, 31-1-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ban Thanh tra nhân dân được quy định tại Điều 66 Chương VI Luật Thanh tra số 56/2010/QH 12 ngày 15/11/2010: Ban Thanh tra nhân dân có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân quy định cụ thể hơn về nhiệm vụ, quyền hạn của hai loại hình Ban thanh tra nhân dân.

Ban Thanh tra Nhân dân Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021 - 2022 được Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) năm 2021 bầu và được Ban chấp hành Công đoàn cơ sở công nhận tại Quyết định số 03A/QĐ-CĐCS ngày 29/01/2021. Ban thanh tra Nhân dân có 07 nhân sự bao gồm Trưởng ban, 01 Phó ban và 05 thành viên thuộc 07/10 tổ Công đoàn, thực hiện nhiệm vụ theo dõi giám sát đối với 10 tổ Công đoàn là các phòng, đơn vị trực thuộc Sở với tổng số Công đoàn viên là 396 người.

Ban Thanh tra Nhân dân (BTTND) đã tham mưu Ban chấp hành Công đoàn Sở ban hành Quy chế hoạt động kèm theo Quyết định số 04/QĐ-CĐCS ngày 29/01/2021 và đã xây dựng, ban hành kế hoạch thanh tra, giám sát và được Công đoàn Sở chuẩn y tại Kế hoạch số 02/KH-BTTND ngày 10/2/2021 về kế hoạch giám sát năm 2021 và thực hiện Kế hoạch, năm 2021 BTTND đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

- Giám sát chuyên đề: BTTND đã tổ chức giám sát việc xây dựng “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện” tại bộ phận tiếp nhận, trả hồ sơ tại các đơn vị quản lý Nhà nước giải quyết các thủ tục hành chính của Chi cục Quản lý Đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Khối văn Phòng Sở.

Giám sát thường xuyên: BTTND đã tổ chức giám sát thường xuyên các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Nội dung giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách các nội quy, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ; nâng lương thường xuyên, trước hạn, hợp đồng lao động, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức,... và Nghị quyết số 24/NQ-CĐCS ngày 19/9/2019 của Công đoàn cơ sở. BTTND chủ yếu tập trung giám sát công tác tuyển dụng viên chức, ký kết hợp đồng làm việc và chi trả lương theo Luật Viên chức và Luật lao động hiện hành.

Kết quả giám sát thường xuyên

- Về thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan: Nhìn chung Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đều đã quán triệt đến toàn thể CBCCVCNLĐ của cơ quan đảm bảo chấp hành tốt nội quy, quy chế dân chủ cơ quan, làm việc đúng thời gian quy định. Tuân thủ, chấp hành nghiêm các nội quy, quy định ra, vào làm việc tại tòa nhà Trung tâm hành chính đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp. CBCCVCNLĐ đều có trách nhiệm trong công việc, giữ tác phong, lề lối làm việc, không uống rượu, bia, trước và trong giờ làm việc, có thái độ giao tiếp, ứng xử đúng mực, văn minh,… tất cả các phòng, đơn vị đều niêm yết bảng nội quy tại cơ quan để nhắc nhở cán bộ thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, luôn giữ hình ảnh người cán bộ trong thực thi công việc và trong đời sống. Kết quả trong năm 2021, không có CBCCVCNLĐ vi phạm bị xử lý kỷ luật.

- Về thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ: Thực hiện công khai việc quản lý và sử dụng biên chế, kinh phí quản lý trong cơ quan, đảm bảo tính thống nhất, minh bạch trong hoạt động thu, chi tài chính, quản lý, sử dụng biên chế, tài sản công; ngay từ đầu năm, mỗi đơn vị đều xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan và thực hiện một cách chặt chẽ, công bằng, đảm bảo quyền lợi cho CBCCVCNLĐ gồm các khoản chi như văn phòng phẩm; công tác phí; thông tin liên lạc; chi tiền ăn giữa ca ở một số đơn vị sự nghiệp,… Ngoài ra, các khoản chi thường xuyên cũng được tiết kiệm như: Chi tiếp khách, mua sắm văn phòng phẩm, chi phí sử dụng điện, thực hiện tiết kiệm giấy trong quá trình soạn thảo văn bản,… từ nguồn tiết kiệm đó, đối với khối hành chính, Trung tâm Công nghệ thông tin - Lưu trữ tài nguyên và môi trường và Trung tâm Phát triển Quỹ đất,… đã tạo được các khoản thu nhập tăng thêm, cải thiện đời sống cho CBCCVCNLĐ bình quân hơn 1.132.000 đồng/người/tháng, cuối năm tiết kiệm bổ sung trung bình ước đạt 8.000.000 đồng/năm (mức bình quân bằng so với năm 2020).

- Ngoài ra, CBCCVCNLĐ trong toàn cơ quan đều được hưởng các chế độ, chính sách theo đúng quy định như: đóng BHXH, BHYT, chế độ hỗ trợ do đại dịch covid-19; được giải quyết chế độ thai sản; được khám sức khỏe định kỳ; tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm (từ đầu năm 2021 đến nay do dịch bệnh covid-19 nên một số đơn vị chưa tổ chức); thăm hỏi khi ma chay, hiếu hỷ, ốm đau,… tất cả CBCCVCNLĐ đều được bàn giao tự quản lý Sổ bảo hiểm xã hội theo đúng quy định và thực hiện việc nâng lương, nâng lương trước thời hạn, nâng ngạch, hỗ trợ tiền ăn trưa cho CBCCVCNLĐ, làm cho CBCCVCNLĐ cảm thấy hài lòng, từ đó nâng cao tinh thần tập trung và tận tụy trong công việc.

- Về tình hình nâng lương, hợp đồng lao động, điều động, bổ nhiệm, thi, xét tuyển CBCCVCNLĐ:

+ Về nâng lương tại các đơn vị, phòng thuộc Sở đã thực hiện đúng và đầy đủ về chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn cũng như các chế độ chính sách khác, đảm bảo quyền và lợi ích của cán bộ. Trong năm 2021, Sở đã giải quyết chế độ nâng lương cho 119 trường hợp (trong đó nâng lương thường xuyên cho 82 trường hợp; trước hạn cho 37 trường hợp.

+ Về điều động, bổ nhiệm CBCCVCNLĐ: Để thực hiện tốt công tác sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc, nhằm bố trí nhân sự làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị đáp ứng nhu cầu công tác tại đơn vị, phát huy được năng lực, sở trường của CBCCVCNLĐ; đã thực hiện bổ nhiệm mới 10 trường hợp; điều động, chuyển đổi vị trí công tác cho 37 trường hợp.

+ Về xây dựng đề án vị trí việc làm, thi, xét tuyển công chức, viên chức: 100% đơn vị đã ban hành đề án vị trí việc làm trên cơ sở thống nhất của cơ quan có thẩm quyền, trong đó xác định rõ số lượng biên chế và vị trí việc làm đối với từng nhóm công việc cụ thể. Trong năm 2021, nhằm đảm bảo tốt nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc Sở tuyển dụng và ký hợp đồng tuyển dụng mới đối với 13 trường hợp.

+ Ngoài ra, Sở đã giải quyết chế độ thôi việc cho 07 trường hợp theo đúng quy định.

Kết quả giám sát chuyên đề

Về việc thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện”. Kết quả cho thấy các đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt, mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Việc công khai các thủ tục hành chính được các đơn vị niêm yết công khai kịp thời tại bộ phận “1 cửa” và công bố trên trang Thông tin điện tử của Sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tìm hiểu thông tin. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn đạt 99,76%, trong đó lĩnh vực môi trường, lĩnh vực cung cấp thông tin tài liệu lưu trữ, đạt tỷ lệ 100%, Thông qua hệ thống mạng như: Vinaphone, Mobiphone, đường dây nóng 1022…, các đơn vị thực hiện thông báo “Phiếu xin lỗi, “Thư cám ơn”, “phiếu thăm dò khảo sát” hoặc điện thoại trực tiếp cho tổ chức, công dân… góp phần xây dựng “Chính quyền thân thiện của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân” và “Công sở thân thiện vì Nhân dân phục vụ” đúng theo tinh thần của Nghị quyết số 101-NQ/ĐU ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Đảng ủy Sở.

Nhìn chung, với việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và bám sát nội dung Nghị Quyết của Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và sự chỉ đạo của BCH Công đoàn Sở, trong năm 2021, BTTND đã tổ chức tốt việc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật tại cơ quan, đơn vị, kết quả đã thực hiện giám sát đạt tỷ lệ 100% theo kế hoạch đề ra. Việc phân công rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên đã giúp cho BTTND được thuận lợi trong việc giám sát. Mặc dù dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện giãn cách xã hội theo quy định, nhân sự làm việc trực tiếp, trực tuyến, và một số CBCCVCNLĐ tham gia tuyến đầu chống dịch nhưng tại các đơn vị, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo quyền và lợi ích của toàn thể CBCCVCNLĐ được thực hiện đầy đủ; qua đó, cũng kịp thời nhắc nhở CBCCVCNLĐ thực hiện đúng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong thực thi nhiệm vụ và luôn có tác phong gọn gàng, chuẩn mực, đến nay không có cá nhân nào vi phạm quy chế dân chủ, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến CBCCVCNLĐ. Việc thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-CĐCS ngày 19/09/2019 và văn bản số 05/CT-CĐCS ngày 10/02/2020 của Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường về "Một số giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở TNMT" đã được các đơn vị triển khai mang lại hiệu quả thiết thực.

Qua kết quả giám sát tại các đơn vị, bên cạnh các mặt tích cực vẫn còn một số khó khăn vướng mắc cụ thể như sau:

- Việc ký kết hợp đồng lao động chuyên môn tại một số đơn vị quản lý Nhà nước được chi trả từ nguồn thu phí (Phí bảo vệ môi trường, phí cung cấp thông tin, phí thẩm định cấp giấy CNQSDĐ…), chỉ ký hợp đồng lao động từng năm (trước đây là hợp đồng không xác định thời hạn, nay phải thỏa thuận hàng năm); việc xét tuyển viên chức tại một số đơn vị sự nghiệp tự chủ triển khai chậm và chưa thống nhất cách thức tổ chức thực hiện sẽ dẫn đến người lao động chưa yên tâm công tác, tập trung phấn đấu cống hiến và chưa phù hợp với Luật Lao động, Luật Viên chức;

- Việc thực hiện “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện” có nhiều hiệu quả tích cực trong giải quyết hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính đạt tỷ lệ đúng hẹn cao. Tuy nhiên, một số hồ sơ trễ hẹn mặc dù các đơn vị đã có phiếu xin lỗi nhưng nội dung xin lỗi chưa phù hợp và đúng mẫu số 04 theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư có Hội đồng quản lý để các quyết định về chủ trương, phương hướng, kế hoạch hoạt động, tài chính và công tác nhân sự; giúp kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch hoạt động, tuy nhiên cho đến nay chưa được thành lập.

- Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động giám sát của BTTND còn tồn tại một số hạn chế như: Chưa nắm bắt được hết tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ CBCCVCNLĐ. Do tình hình diễn biến phức tạp dịch bệnh covid-19 nên không tổ chức giám sát trực tiếp tại các đơn vị mà tổ chức giám bằng hình thức thông qua văn bản.

- Nguyên nhân chủ yếu là do công tác chuyên môn các phòng, đơn vị ngày càng nhiều, các thành viên BTTND chưa phân bổ đều cho các đơn vị và phải kiêm nhiệm nhiều vị trí trong công tác Đảng, Đoàn thể, chính quyền nên việc triển khai hoạt động của BTTND còn hạn chế.

Nhằm đảm bảo quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CBCCVCNLĐ. Trong năm 2022, BTTND cần phát huy những mặt tích cực và khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2021, đưa ra một số phương hướng hoạt động và giải pháp thực hiện, cụ thể như sau:

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, các quy chế, quy định, việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, đơn vị thuộc Sở và Nghị quyết số 24/NQ-CĐCS ngày 19/9/2019 của Công đoàn cơ sở.

- Tích cực giám sát thường xuyên việc thực hiện chế độ, chính sách của CBCCVCNLĐ, đảm bảo quyền và lợi ích của cán bộ toàn Sở và tổ chức giám sát trực tiếp đối với các đơn vị thuộc Sở.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc giám sát chuyên đề về xây dựng “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện” và kết quả giải quyết thủ hành chính tại Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký Đất đai, Chi cục Bảo vệ môi trường; Khối Văn phòng Sở.

- Tăng cường công tác kiểm tra trực tiếp trong việc quản lý và sử dụng tài chính sự nghiệp của ngành và các đơn vị trực thuộc Sở, đảm bảo công khai, minh bạch; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

Từ những hạn chế BTTND đã đưa ra phương hướng trong thời gian tới như:

- Thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CBCCVCNLĐ; theo dõi và nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết trong công tác giám sát, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban chấp hành Công Đoàn cơ sở và cơ quan có thẩm quyền.

- Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền, đảm bảo dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm trong cơ quan, đơn vị.

- Cải tiến nội dung và phương thức hoạt động để phát huy vai trò của BTTND.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể về nội dung, thời gian, cách thức để giám sát chặt chẽ toàn diện các mặt để nâng cao hiệu quả giám sát.

Qua quá trình giám sát tình hình thực tế và kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, phòng trực thuộc Sở, BTTND kiến nghị Giám đốc Sở và Ban Chấp hành Công đoàn Sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung sau:

- Duy trì và phát huy thành quả đạt được tiếp tục tổ chức khám chữa bệnh định kỳ cho CBCCVCNLĐ; tổ chức các chuyến nghỉ dưỡng, tham quan, các hoạt động thể thao cho CBCCVCNLĐ để cải thiện đời sống, tinh thần (khi dịch bệnh covid-19 ổn định).

- Chỉ đạo bộ phận tổ chức và kế hoạch tài chính làm việc với Sở Nội vụ để có hướng dẫn thống nhất toàn Sở về việc chi trả lương đối với các trường hợp ký hợp đồng lao động chuyên môn chi trả từ nguồn thu phí. Đồng thời, kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế đối với ngành tài nguyên và môi trường để đảm bảo hiệu quả công việc.

- Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp tự chủ về đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xét tuyển viên chức đối với người lao động hợp đồng và thống nhất cách thức chi trả lương phù hợp với Luật Viên chức và Luật Lao động hiện hành.

- Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục xây dựng “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện” tại bộ phận tiếp nhận, trả hồ sơ và các đơn vị liên quan đến quá trình thụ lý giải quyết thủ tục hành chính; thống nhất chung mẫu phiếu xin lỗi đối với các hồ sơ trễ hạn trong giải quyết TTHC theo đúng quy định.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt đề án thành lập Hội đồng quản lý, quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý đối với các đơn vị tự chủ đầu tư có Hội đồng quản lý đúng theo quy định của pháp luật.

ĐVH

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn