8:46, Thứ Sáu, 15-1-2021
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Sở TN&MT Bình Dương: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT Bình Dương đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Qua đó, Sở TN&MT có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh Bình Dương.

Hoàn thành đúng kế hoạch

Ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng của Sở TN&MT cũng gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, Sở TN&MT Bình Dương đã cố gắng khắc phục qua việc tập trung thực hiện Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Bình Dương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 91/QĐ-BTNMT ngày 13/1/2019 của Bộ TN&MT, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ.

Theo đó, Sở TN&MT Bình Dương đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; thường xuyên theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án của ngành TN&MT và tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong giải tỏa, đền bù; kịp thời hướng dẫn cấp huyện và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến ngành TN&MT. Do đó, Sở TN&MT đã hoàn thành đúng tiến độ các chương trình, kế hoạch năm 2020 đề ra.

Đối với công tác quản lý về đất đai, Sở TN&MT Bình Dương đã thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai thực hiện các nhiệm vụ Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021 - 2025) cấp tỉnh theo quy định và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung, điều chỉnh danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng thời, Sở TN&MT Bình Dương đã kiểm tra, thẩm định nghiệm thu được 427 mảnh trích lục địa chính có đo đạc chỉnh lý phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tương ứng với 238 hồ sơ; thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 12 công trình thuộc thẩm quyền UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu ban hành Quyết định thu hồi đất của 5 đơn vị; thực hiện thẩm định và trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh xem xét thẩm định 102 hồ sơ xác định giá đất cụ thể.

Về lĩnh vực quản lý, bảo vệ môi trường, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục chú trọng nâng cao tính hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của ngành TN&MT được UBND tỉnh Bình Dương giao năm 2020. Trong đó, Sở TN&MT đã thực hiện nghiệm thu Đề án Xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2016 -2020; thực hiện đo đạc lưu lượng, lấy mẫu nước thải 195 doanh nghiệp để cập nhật cơ sở dữ liệu các nguồn thải trên địa bàn tỉnh, dự kiến đến đầu năm 2021 sẽ nghiệm thu thanh quyết toán toàn bộ Đề án Tổng điều tra thống kê toàn bộ các nguồn thải trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Bình Dương còn đẩy mạnh công tác tổ chức các hoạt động thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường... theo đúng thời gian quy định; hoàn thành lấy mẫu cho 5 chương trình quan trắc môi trường theo đúng kế hoạch; kiểm tra và xác nhận kết nối dữ liệu hệ thống quan trắc nước thải tự động đối với 19 doanh nghiệp, lũy kế đến thời điểm hiện nay, có 102 nguồn thải đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và kết nối về Trạm điều hành Trung tâm; có 17 nguồn phát sinh khí thải đã lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động và kết nối về Trạm điều hành Trung tâm.

Ngoài ra, Sở TN&MT còn tham mưu cho UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn và an ninh nguồn nước và trình phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho các công trình cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh; thực hiện báo cáo kịp thời Bộ TN&MT các chuyên đề; rà soát, nhắc nhở các đơn vị đã được cấp phép nhưng chưa thực hiện kê khai tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước hoàn thành việc kê khai, nộp tiền theo quy định.

Sở TN&MT Bình Dương có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Đồng bộ các giải pháp

Ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho hay: Để hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng năm 2021, Sở TN&MT sẽ chuẩn bị tốt, kịp thời các nội dung, chính sách pháp luật để tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành và trình HĐND tỉnh trong các kỳ họp năm 2021; chủ động thực hiện các nhiệm vụ của ngành TN&MT theo đúng kế hoạch; từng bước khắc phục một số tồn tại trong năm 2020 và các tồn tại do lịch sử để lại. Mặt khác, Sở TN&MT sẽ tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ.

Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tham mưu công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 3 cấp; tiếp tục duy trì và thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 gắn với các hoạt động của Thành phố thông minh Bình Dương; hướng dẫn, tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các hoạt động dịch vụ, nhất là dịch vụ công trực tuyến nhằm tăng cường hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Ngoài ra, Sở TN&MT Bình Dương sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện kỹ năng thanh tra nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; thực hiện rà soát để xác định đúng thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu nại nhằm tránh mất thời gian trong giải quyết đơn thư; đồng thời, xây dựng kế hoạch và thực hiện thanh tra, kiểm tra năm 2021 có trọng tâm và trọng điểm; tổ chức tập huấn các quy định chính sách pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến ngành TN&MT.

Năm 2021, Sở TN&MT Bình Dương sẽ tập trung quản lý, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai đáp ứng nhu cầu khai thác, phục vụ các ngành, lĩnh vực và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai; đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư của 7 công trình trọng điểm theo Kế hoạch giải ngân vốn năm 2021 của UBND tỉnh Bình Dương và triển khai thực hiện đúng kế hoạch 5 công trình, dự án vốn doanh nghiệp và các dự án ký kết hợp đồng mới.

Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ tiếp tục rà soát, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thẩm định và trình UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 cấp huyện; tham mưu lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021 - 2025) cấp tỉnh; đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và trình điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Song song đó, Sở TN&MT Bình Dương sẽ tiếp tục triển khai Đề án Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh; xây dựng các phương án về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong Quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn năm 2050; đồng thời, tăng cường hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường thông qua kiểm soát vận hành thử nghiệm công tác bảo vệ môi trường, tăng tỷ lệ xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của dự án.

Ngoài ra, Sở TN&MT Bình Dương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hoàn chỉnh và nghiệm thu, thanh lý đối với Đề án “Điều tra, khảo sát xây dựng cơ sở dữ liệu để đánh giá sức chịu tải và dự báo chất lượng nước các sông, suối trên địa bàn tỉnh Bình Dương” và Đề án “Điều tra, xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương”; triển khai thực hiện Đề án “Kiểm kê tài nguyên nước, điều tra hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

 

Ông Ngô Quang Sự, Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương (ảnh) cho biết: “Năm 2020, Sở TN&MT đã tích cực, chủ động phối hợp với các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại. Đồng thời, Sở TN&MT còn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành TN&MT; nâng cao năng lực tham mưu và chỉ đạo điều hành để giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý về tài nguyên và môi trường.

Năm 2021, Sở TN&MT Bình Dương sẽ tiếp tục cải tiến phong cách và lề lối làm việc theo hướng sâu sát, khoa học và kịp thời để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao; tiếp tục chủ động, sáng tạo trong tham mưu và tổ chức điều hành; nâng cao vai trò trách nhiệm cá nhân phụ trách. Đồng thời, Sở TN&MT cũng sẽ tăng cường bám sát, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý kịp thời công việc hàng ngày để đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả thực hiện công việc được giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, thực hiện văn hóa nơi công sở”.

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/

Lượt người xem:   164
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn