8:21, Thứ Ba, 12-2-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Nhiệm vụ chi và mức chi mới kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 97/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2018 hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thay thế Thông tư số 38/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp. Theo đó,

Nhiệm vụ chi là: Chi viết, biên soạn, dịch tài liệu phục vụ việc học tập; Chi mua tài liệu phục vụ học tập; Chi hội nghị, hội thảo; Chi công tác chỉ đạo, kiểm tra; Chi công tác thông tin, tuyên truyền; Chi sơ kết hằng năm và tổng kết toàn khóa; Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình; Chi văn phòng phẩm; Các khoản chi khác.

Mức chi là: Chi viết, biên soạn và dịch tài liệu: Chi viết, biên soạn tài liệu: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Chi biên dịch tài liệu từ tiếng việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại: Thực hiện theo mức chi dịch thuật quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước. Chi hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, chi công tác phí đi chỉ đạo, kiểm tra, giám sát: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình: Thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được bố trí từ dự toán ngân sách hằng năm của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Việc lập, tổng hợp, giao dự toán, thực hiện và quyết toán kinh phí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng nghiên cứu thêm các văn bản trên:

                                                                                                 Thanh Giang – Phòng KHTC

Lượt người xem:   396
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)