10:19, Thứ Năm, 1-10-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Kết quả thực hiện đăng ký biến động đất đai 09 tháng đầu năm 2020 và phương hướng trong thời gian tới

Trong 09 tháng đầu năm, mặc dù chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 (cao điểm tháng 04/2020 trở đi). Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ban Giám đốc Sở và nỗ lực của toàn thể CBCCVCNLĐ, tình hình hoạt động của VPĐKĐĐ được duy trì ổn định, việc tập trung giải quyết hồ sơ luôn được chỉ đạo thường xuyên, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn ngày càng giảm so với cùng kỳ. Cơ bản đã đạt các mục tiêu đề ra.

1. Kết quả thực hiện đăng ký biến động trong 09 tháng đầu năm 2020

Tổng hồ sơ đăng ký biến động đã thực hiện được là 185.823 hồ sơ với 215.257 GCN (tăng 2,84% so với cùng kỳ), lượng hồ sơ trễ hạn là 424/197.574 hồ sơ (tương đương 0,21%, mục tiêu đặt ra là trễ dưới 0,25%). Trong đó:

Các biến động: chuyển mục đích, đính chính GCN theo thẩm quyền của Phòng TN&MT tham mưu UBND cấp huyện: tổng số hồ sơ đã giải quyết là 17.436 hồ sơ với 18.455 GCN, đang thực hiện 405 hồ sơ.

Công tác cấp đổi, cấp lại, biến động… cho Tổ chức do VPĐKĐĐ tỉnh tham mưu Sở ký: đã giải quyết được 754 hồ sơ với 10.252 GCN, đang thực hiện 181 hồ sơ.

Thực hiện đăng ký biến động chỉnh lý trang 4 của Tổ chức (biến động thông tin đất, chủ sử dụng đất, giao dịch đảm bảo,… do VPĐKĐĐ tỉnh ký): đã giải quyết được 1.320 hồ sơ với 7.641 GCN, đang thực hiện 50 hồ sơ.

Công tác đăng ký biến động cho hộ gia đình, cá nhân: tách thửa, cấp lại, chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất,… do Chi nhánh VPĐKĐĐ ký: Tổng hồ sơ đã giải quyết: 12.004/12.688 hồ sơ với 15.748 GCN, đang thực hiện 684 hồ sơ.

Công tác cấp mới GCN của hộ gia đình, cá nhân chuyển quyền trọn thửa, cấp đổi, đăng ký biến động do Chi nhánh VPĐKĐĐ ký): Tổng hồ sơ đã giải quyết: 48.554/52.164 hồ sơ với 55.448 GCN, đang thực hiện 3.610 hồ sơ.

Thực hiện đăng ký biến động chỉnh lý trang 4 của cá nhân do Chi nhánh ký (biến động thông tin thửa đất, chủ sử dụng đất, giao dịch đảm bảo): Tổng hồ sơ đã giải quyết: 105.729/110.946 hồ sơ với 107.695 GCN, đang thực hiện 5.217 hồ sơ.

Khó khăn, vướng mắc

Bên cạnh kết quả đạt được, còn có một số Khó khăn, vướng mắc trong công tác Đăng ký biến động đất đai trên địa bàn tỉnh dẫn đến việc còn một số ít hồ sơ bị trễ hẹn, Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai đang tích cực giải quyết. Nguyên nhân:

Lĩnh vực đất đai là lĩnh vực khó, phức tạp do diễn biến thực tế qua nhiều thời kỳ, chính sách pháp luật luôn có sự thay đổi, mặc dù có bổ sung, cập nhật nhưng vẫn còn nhiều bất cập, chưa phù hợp và chồng chéo với các ngành khác.

Trong quá trình thực hiện, khối lượng công việc phát sinh nhiều, các vướng mắc khó khăn do lịch sử để lại đang trong quá trình giải quyết; một số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu chưa được cập nhật do đó phải truy lục từ nguồn hồ sơ lưu trữ cũ.

Công tác phối hợp với các đơn vị như UBND cấp xã, cơ quan chuyên môn (Phòng TN&MT, Phòng QLĐT,...) đôi khi thực hiện chậm. Điều này VPĐKĐĐ thường xuyên tham mưu Sở có Văn bản gửi các đơn vị chuyên môn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công việc, tuy nhiên còn một số đơn vị chưa thực hiện tốt.

2. Phương hướng trong thời gian tới

Để khắc phục các khó khăn, vướng mắc trên và tăng cường hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai nói chung cũng như công tác Đăng ký biến động đất đai trên địa bàn tỉnh nói riêng, Văn phòng Đăng ký đất đai đã đề ra một số giải pháp như:

- Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hoặc xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên để hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiếp tục tăng cường công tác đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho CBCCVC của VPĐKĐĐ.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và thực hiện chuyên môn, ứng dụng triệt để các phần mềm đang quản lý, tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở dữ liệu, bản đồ dùng chung,… tổ chức kiểm định máy móc theo định kỳ và tham mưu, đề xuất trang bị máy móc thiết bị để phục vụ công việc theo thẩm quyền được giao.

- Tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Văn phòng Đăng ký đất đai để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ. Đồng thời, tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền của VPĐKĐĐ; tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 hoặc trả qua Bưu điện đối với các thủ tục hành chính.

- Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức, phổ biến pháp luật và nắm bắt tư tưởng CBCCVCNLĐ.

- Tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên môn và việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, thực hiện văn minh, văn hóa công sở, kế hoạch cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị; hỗ trợ và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc./.

Nguồn: VPĐKĐĐ

Lượt người xem:   49
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn