15:57, Thứ Sáu, 2-11-2018
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương

Chiều 31/7/2018, tại Hội trường UBND thành phố Thủ Dầu Một, Đồng chí Phạm Danh – Bí thư Đảng ủy Sở đã báo cáo cho gần 400 cán bộ đảng viên và quần chúng của Đảng bộ Sở về các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Đồng chí Phạm Danh – Bí thư Đảng ủy Sở báo cáo tại Hội nghị

Đặc biệt, đối với Nghị quyết “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Trung ương xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá. 

2 trọng tâm là: 1- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo cơ chế, môi trường, điều kiện để khuyến khích đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; 2- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp đi đôi với phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực. 

5 đột phá bao gồm: 1- Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng: Xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo nhiều tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; 2- Kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời; chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền; 3- Thực hiện nhất quán chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; 4- Cải cách chính sách tiền lương và nhà ở để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc; có cơ chế, chính sách để tạo cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm; 5- Hoàn thiện cơ chế để cán bộ, đảng viên thật sự gắn bó máu thịt, mật thiết với nhân dân và thông qua đó, nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.

Cũng tại Hội nghị, Đồng chí Phạm Danh – Bí thư Đảng ủy yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ đều phải viết thu hoạch cá nhân ngay sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng; hoàn thành sau 05 ngày kể từ ngày triển khai học tập và nộp bài thu hoạch về cấp ủy Chi bộ đánh giá, nhận xét và lưu hồ sơ. Đồng chí Phạm Danh – Bí thư Đảng ủy cũng gợi ý nội dung viết thu hoạch cần nêu được nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện Nghị quyết một cách hiệu quả nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị và chịu trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Tác giả: Từ Phương Thắng – Nguyễn Như Phong

 
Lượt người xem:   128
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)