Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 19/2018/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 22.2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh UBND tỉnh Bình Dương 06-07-2018 Còn
2 807/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020 Thủ tướng Chính phủ 03-07-2018 Còn
3 07/2018/QĐ-UBND Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 19-03-2018 Còn
4 03/2018/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đơn giá bồi thường hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 09-02-2018 Còn
5 10/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất Bộ Tài chính 30-01-2018 Còn
6 04/2018/QĐ-TTg Ban hành Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư. Thủ tướng Chính phủ 23-01-2018 Còn
7 01/2018/QĐ-UBND Quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 19-01-2018 Còn
8 02/2018/QĐ-UBND Ban hành Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 19-01-2018 Còn
9 75/2017/TT-BTNMT Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất Bộ Tài nguyên và Môi trường 29-12-2017 Còn
10 73/2017/TT-BTNMT Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường 29-12-2017 Còn
11 71/2017/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa Bộ Tài nguyên và Môi trường 29-12-2017 Còn
12 72/2017/TT-BTNMT Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng Bộ Tài nguyên và Môi trường 29-12-2017 Còn
13 67/2017/TT-BTNMT Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường 25-12-2017 Còn
14 05/TNNKSKTTV Phê duyệt danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 22-12-2017 Còn
15 3068/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 22-12-2017 Còn
16 136/2017/TT-BTC Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường Bộ Tài chính 22-12-2017 Còn
17 29/2017/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bản tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/08/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 13-12-2017 Còn
18 29/2017/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 13-12-2017 Còn
19 60/2017/TT-BTNMT Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn Bộ Tài nguyên và Môi trường 08-12-2017 Còn
20 2965/QĐ-BTNMT Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường 23-11-2017 Còn
Trang :
1