Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 05/TNNKSKTTV Phê duyệt danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 22-12-2017 Còn
2 29/2017/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bản tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/08/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 13-12-2017 Còn
3 60/2017/TT-BTNMT Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn Bộ Tài nguyên và Môi trường 08-12-2017 Còn
4 2965/QĐ-BTNMT Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường 23-11-2017 Còn
5 37/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước Bộ Tài nguyên và Môi trường 06-10-2017 Còn
6 36/2017/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy Bộ Tài nguyên và Môi trường 06-10-2017 Còn
7 33/2017/TT-BTNMT Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường 29-09-2017 Còn
8 25/2017/QĐ-UBND Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 27-09-2017 Còn
9 2566/QĐ-UBND Ban hành Danh mục các ngành nghề, vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra ô nhiểm môi trường, sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh và các giải pháp phòng ngừa, xử lý UBND tỉnh Bình Dương 26-09-2017 Còn
10 2566/QĐ-UBND Ban hành Danh mục các ngành nghề, vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra ô nhiểm môi trường, sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh và các giải pháp phòng ngừa, xử lý UBND tỉnh Bình Dương 26-09-2017 Còn
11 30/2017/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước Bộ Tài nguyên và Môi trường 11-09-2017 Còn
12 20/2017/TT-BTNMT Quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường 11-09-2017 Còn
13 35/CT-TTg Tăng cướng công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử Chính phủ 07-09-2017 Còn
14 24/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường 01-09-2017 Còn
15 22/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định vể một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 30-08-2017 Còn
16 19/2017/QĐ-UBND Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 21-08-2017 Còn
17 97/2017/NĐ-CP Sửa đồi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xứ lý vi phạm hành chính Chính phủ 18-08-2017 Còn
18 2159/QĐ-UBND Ban hành Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 11-08-2017 Còn
19 20/2017/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường 08-08-2017 Còn
20 80/2017/TT-BTC Hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền trong khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất Bộ Tài chính 02-08-2017 Còn
Trang :
1