Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 07/2018/QĐ-UBND Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 19-03-2018 Còn
2 03/2018/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đơn giá bồi thường hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 09-02-2018 Còn
3 04/2018/QĐ-TTg Ban hành Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư. Thủ tướng Chính phủ 23-01-2018 Còn
4 02/2018/QĐ-UBND Ban hành Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 19-01-2018 Còn
5 01/2018/QĐ-UBND Quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 19-01-2018 Còn
6 72/2017/TT-BTNMT Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng Bộ Tài nguyên và Môi trường 29-12-2017 Còn
7 75/2017/TT-BTNMT Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất Bộ Tài nguyên và Môi trường 29-12-2017 Còn
8 71/2017/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa Bộ Tài nguyên và Môi trường 29-12-2017 Còn
9 136/2017/TT-BTC Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường Bộ Tài chính 22-12-2017 Còn
10 05/TNNKSKTTV Phê duyệt danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 22-12-2017 Còn
11 3068/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 22-12-2017 Còn
12 29/2017/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 13-12-2017 Còn
13 29/2017/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bản tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/08/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 13-12-2017 Còn
14 60/2017/TT-BTNMT Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn Bộ Tài nguyên và Môi trường 08-12-2017 Còn
15 2965/QĐ-BTNMT Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường 23-11-2017 Còn
16 123/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Chính phủ 14-11-2017 Còn
17 47/2017/TT-BTNMT Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước Bộ Tài nguyên và Môi trường 07-11-2017 Còn
18 37/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước Bộ Tài nguyên và Môi trường 06-10-2017 Còn
19 36/2017/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy Bộ Tài nguyên và Môi trường 06-10-2017 Còn
20 33/2017/TT-BTNMT Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường 29-09-2017 Còn
Trang :
1