Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 10/2017/TT-BTNMT Quy định quy trình lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000. 1:1.000.000 Bộ Tài nguyên và Môi trường 06-06-2017 Còn
2 53/2017/NĐ-CP Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng Chính phủ 08-05-2017 Còn
3 34/2017/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Bộ Tài chính 21-04-2017 Còn
4 10/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc, bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 17-04-2017 Còn
5 10/2017/QĐ-UBND Quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc, bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 17-04-2017 Còn
6 33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Chính phủ 03-04-2017 Còn
7 03/2017/QĐ-UBND Điều chỉnh Phụ lục mức phí bảo vệ môi trường đối với khai tác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số: 25/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh UBND tỉnh Bình Dương 16-02-2017 Còn
8 01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai Chính phủ 06-01-2017 Còn
9 48/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000 Bộ Tài nguyên và Môi trường 28-12-2016 Còn
10 46/2016/TT-BTNMT Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường 27-12-2016 Còn
11 43/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường 26-12-2016 Còn
12 333/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Bộ Tài chính 26-12-2016 Còn
13 332/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phù quy định về thu tiền sử dụng đất Bộ Tài chính 26-12-2016 Còn
14 164/2016/NĐ-CP Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Chính phủ 24-12-2016 Còn
15 61/2016/QĐ-UBND Về việc quy định chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. UBND tỉnh Bình Dương 20-12-2016 Còn
16 59/2016/QĐ-UBND Về việc quy định về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 20-12-2016 Còn
17 56/2016/QĐ-UBND Về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng tài liều đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 20-12-2016 Còn
18 57/2016/QĐ-UBND Về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 20-12-2016 Còn
19 58/2016/QĐ-UBND Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý một số loại phí trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 20-12-2016 Còn
20 60/2016/QĐ-UBND Về việc quy định chế độ thu.nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 20-12-2016 Còn
Trang :
1