Đo kết quả trên máy quang phổ UV-VISTrong tháng 05/2013, Phòng thử nghiệm Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bình Dương đã tham gia chương trình Thử nghiệm thành thạo về “Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước thải” do VINALAB tổ chức, tất cả các chỉ tiêu tham gia đều được đánh giá là đạt yêu cầu và độ chính xác cao '/>
Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bình Dương luôn khẳng định độ tin cậy qua kết quả tham gia thử nghiệm thành thạo

      Đo kết quả trên máy quang phổ UV-VISTrong tháng 05/2013, Phòng thử nghiệm Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bình Dương đã tham gia chương trình Thử nghiệm thành thạo về “Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước thải” do VINALAB tổ chức, tất cả các chỉ tiêu tham gia đều được đánh giá là đạt yêu cầu và độ chính xác cao 
      Phòng thử nghiệm Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bình Dương (PTN) đã tham gia chương trình Thử nghiệm thành thạo về “Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước thải” do VINALAB tổ chức từ ngày 15 - 25/05/2013, tất cả các chỉ tiêu tham gia của PTN đều được đánh giá là đạt yêu cầu và độ chính xác cao do có hệ số Z-score là thấp cụ thể như: chỉ tiêu BOD là ıZı = 1,19; các chỉ tiêu Tổng Nittơ; Tổng Phospho; COD; N-NH4+; TSS có ıZı < 1 (hệ số Z-score để đánh giá mức độ chính xác của kết quả phân tích so với kết quả chuẩn và dùng so sánh liên phòng thử nghiệm với nhau: 0 ≤ ıZı ≤ 2 kết quả tốt và đạt yêu cầu; 2< ıZı <3 kết quả chấp nhận, nhưng cảnh báo; 3 ≤ ıZı kết quả lạc). 
Chuẩn bị mẫu thử nghiệm  trước khi phân tích      PTN đã được công nhận và duy trì phù hợp theo các chuẩn mực của ISO/IEC 17025 từ năm 2001 với mã số Vilas 084. Với phương châm hoạt động là “Chính xác – Kịp thời – Trung thực”, trong những năm qua, PTN đã tham gia rất nhiều chương trình TNTT do Hiệp hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB), Trung tâm Quan trắc Quốc gia (CEM),…tổ chức. Qua đó, để PTN đánh giá kiểm tra lại trình độ kỹ thuật, năng lực phân tích mẫu, mức độ chính xác của kết quả phân tích so với các chuẩn mực cho phép từ đó có hướng khắc phục, cải tiến và hoàn thiện hơn.
      Qua những kết quả tham gia TNTT trong những năm vừa qua, có thể khẳng định rằng kỹ thuật và năng lực phân tích của PTN ngày càng ổn định hơn, chất lượng phân tích được nâng lên và có độ chính xác cao. Trong thời gian tới, PTN sẽ duy trì tốt sự ổn định, tiếp tục cải tiến kỹ thuật và tăng cường tham gia các chương trình TNTT khác để thường xuyên kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng phân tích nhằm cung cấp các kết quả có độ tin cậy cao phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
Công đoạn phá mẫu
      TNTT là một trong những hoạt động quan trọng để đảm bảo rằng phòng thử nghiệm luôn thực hiện tốt các hoạt động thử nghiệm cũng như cung cấp các kết quả thử nghiệm có độ chính xác cao cho khách hàng. Việc tham gia các chương trình TNTT là quy định bắt buộc theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 và chính sách về thử nghiệm thành thạo của Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) đối với các PTN đã được công nhận trong hệ thống Vilas. 

 

[Trở về]