Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện thu giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận 

Ngày 20/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi là Giấy chứng nhận).

Căn cứ thực hiện

Căn cứ Luật giá năm 2012, các văn bản dưới Luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Theo đó, tại Khoản 2, Điều 5 có quy định “Khi Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp các dịch vụ theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cung cấp dịch vụ có trách nhiệm chi trả chi phí cho việc cung cấp dịch vụ quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; đơn giá tính thu dịch vụ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về giá”.

Triển khai cho các Chi nhánh thực hiện đơn giá cấp Giấy chứng nhận

Đối tượng áp dụng

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, tổ chức và các cá nhân khác có liên quan có nhu cầu thực hiện dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và cấp Giấy chứng nhận được thu dao động từ 86.778 đồng đến 1.144.695 đồng (chưa bao gồm Thuế giá trị gia tăng). (quy định tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND).

- Đối với tổ chức: đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và cấp Giấy chứng nhận được thu dao động từ 99.460 đồng đến 1.687.898 đồng (chưa bao gồm Thuế giá trị gia tăng). (quy định tại Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND).

Phụ lục đơn giá

Các trường hợp miễn thu

- Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 10/12/2009 của Chính phủ quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận có hiệu lực thi hành.

- Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu ở nông thôn và có đất ở nông thôn. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh được cấp Giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn thu.

- Các cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng thuộc một trong các lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn quy định tại Điều 4, Điều 9 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Nguồn: VPĐKĐĐ

[Trở về]