Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số 3078/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá quan trắc môi trường tỉnh Bình Dương

Ngày 18 tháng 10 năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã có Quyết định số 3078/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
          Đơn giá trên bao gồm đơn giá lấy mẫu và phân tích cho tổng số 185 thông số môi trường, trong đó:
            -   Môi trường nước dưới đất:                                   39 thông số.
            -   Môi trường nước mặt:                                          40 thông số.
            -   Môi trường nước thải:                                          40 thông số.
            -   Môi trường không khí xung quanh và lao động: 18 thông số.
            -   Khí thải (do nhanh bằng testo):                             7 thông số.
            -   Khí thải (Tecora):                                                 18 thông số.
            -   Môi trường đất:                                                     23 thông số.

Hoạt động phân tích chất lượng môi trường 

           Đơn giá này được áp dụng cho các hoạt động quan trắc môi trường và các hoạt động lấy mẫu, phân tích mẫu khác phục vụ công tác quản lý môi trường theo nhiệm vụ được giao từ nguồn ngân sách nhà nước.
           Các hoạt động lấy mẫu, phân tích khác phục vụ hoạt động sự nghiệp có thu của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương sẽ do Trung tâm tự xem xét xây dựng trên các định mức kinh tế kỹ thuật theo quy định nhưng không được thấp hơn bộ đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

 

[Trở về]