Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

Nhằm triển khai thực hiện quy định tại Khoản 31, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực thi hành ngày 03/3/2017). Tạo sự thống nhất, đồng bộ làm cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền lập các thủ tục về tách thửa đất cho người sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng và nhu cầu tách thửa đất của người sử dụng đất. Đồng thời, đảm bảo tính minh bạch, ngăn chặn việc tách thửa đất nhỏ, lẻ không đúng quy định dẫn đến hình thành các khu dân cư tự phát không theo quy hoạch gây ô nhiễm môi trường và các vấn đề phát sinh khác.

Ngày 27/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định gồm 10 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2017, thay thế Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương; đồng thời bãi bỏ Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 28/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tách thửa đối với các loại đất không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất như sau (Điều 3):

Đối với đất nông nghiệp:

Đơn vị hành chính

Diện tích (m2)

Tại các phường

300

Tại các thị trấn

500

Tại các xã

1.000

Đối với đất ở:

Đơn vị hành chính

Diện tích (m2)

Tại các phường

60

Tại các thị trấn

80

Tại các xã

100

 

Đối với đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở): Việc tách thửa đất phi nông nghiệp được căn cứ cụ thể vào dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Bên cạnh đó, Quyết định quy định không áp dụng cho các trường hợp (Điều 1): Chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa; Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước; Các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất; Đất hiến tặng cho Nhà nước, đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa; Thừa kế quyền sử dụng đất hoặc thừa kế về nhà và tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định một số trường hợp cụ thể để thực hiện việc tách thửa (Điều 4):

Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất phi nông nghiệp hoặc tách thửa đất ở còn phải đảm bảo tại vị trí tách thửa đã đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) phù hợp với quy hoạch xây dựng, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.

Trường hợp thửa đất tiếp giáp đường theo quy hoạch phân khu thì người sử dụng đất được phép tách thửa sau khi đã đầu tư đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch phân khu đã được duyệt, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.

Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách phải tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý, đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 4m đối với thửa đất khi tiếp giáp với đường có lộ giới <20m; đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 5m đối với thửa đất khi tiếp giáp với đường có lộ giới ≥20m. Trừ trường hợp tách thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất vẫn là đất nông nghiệp thì không yêu cầu tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý.

Về xử lý các trường hợp cá biệt (Điều 5): Các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu, quy định tách thửa tại Quyết định này. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành lập Hội đồng tư vấn để xem xét, giải quyết việc tách thửa và chỉ được xem xét, giải quyết 01 lần.

Để nâng cao công tác quản lý nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện (Điều 7): Tuyên truyền, phổ biến Quyết định này dưới nhiều hình thức như niêm yết tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã; thông báo, đăng tin, phát thanh...; Chỉ đạo các phòng, ban chức năng và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra phát hiện các trường hợp tách thửa không đúng quy định, xử lý vi phạm về lĩnh vực xây dựng, sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn, buộc khôi phục hiện trạng đất ban đầu và có biện pháp ngăn chặn các trường hợp tách thửa không đúng quy định; Xác nhận việc đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực theo quy định tại Điều 4 Quyết định này và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để tình trạng tách thửa không đúng quy định...Đồng thời, giao Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn việc đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực; tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng./.

Tải toàn văn bản

Nguồn: Chi cục Quản lý Đất đai

[Trở về]