Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Những điều lưu ý khi thực hiện giao dịch bất động sản ngoài dự án khu dân cư 

Trong thời gian qua, giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh diễn ra khá sôi động, kéo theo việc phát sinh giao dịch bất động sản chưa đúng quy định của pháp luật gây thiệt hại đến quyền và nghĩa vụ hợp pháp của người dân và cơ quan quản lý nhà nước. Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo một số lưu ý khi thực hiện giao dịch bất động sản ngoài dự án khu dân cư.

Phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận)

Khi thực hiện giao dịch bất động sản nhất định phải có Giấy chứng nhận và phải xem kỹ các nội dung trong Giấy chứng nhận (Lưu ý: diện tích thửa đất cần mua phải khớp với diện tích có trong Giấy chứng nhận; thửa đất đã chuyển nhượng một phần diện tích nhưng chưa làm thủ tục tách thửa; đã thực hiện các biến động nào rồi;…). Đây là vấn đề quan trọng, quyết định đến tính pháp lý của thửa đất, hạn chế được những tranh chấp dân sự trong quá trình thực hiện giao dịch bất động sản và hạn chế những phát sinh nếu thửa đất thuộc diện thu hồi, nằm trong quy hoạch sau này.

Tìm hiểu kỹ các thông tin thửa đất

Việc nắm bắt thông tin thửa đất là một khâu rất quan trọng trong quá trình thực hiện các giao dịch bất động sản. Người dân và doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đất phải kiểm tra kỹ thửa đất cần mua có đang bị tranh chấp, có nằm trong các diện quy hoạch, giải tỏa, thu hồi và trong khu vực đó có dự án nào không.

Không giao dịch bất động sản qua hình thức “mua bán viết tay”

Người dân và doanh nghiệp tuyệt đối không thực hiện các hoạt động giao dịch bất động sản bằng hình thức “mua bán viết tay” hoặc “lập vi bằng”, với lý do những thửa đất này đang vướng các vấn đề pháp lý không thể thực hiện các giao dịch qua cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, giao dịch thông qua cơ quan có thẩm quyền, có xác nhận của các Công chứng viên (ký tên, đóng dấu) thuộc các Văn phòng công chứng để bảo đảm quyền lợi của các bên.

Hợp đồng giao dịch bất động sản phải có chữ ký của tất cả những người có liên quan

Người dân và doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện giao dịch bất động sản phải nghiên cứu hồ sơ, lịch sử thửa đất, những người có liên quan và các chữ ký của những người có liên quan trong hồ sơ nhằm tránh tranh chấp về tài sản sau đó.

- Nếu thửa đất là tài sản chung của hộ gia đình, khi bán phải có các thành viên trong gia đình tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận ký kết giao dịch   .

- Nếu thửa đất là tài sản thừa kế, trước khi làm hợp đồng đặt cọc, các thành viên được thừa kế phải cùng ký vào biên bản đồng ý bán đất.

Liên quan đến vấn đề tách thửa

Thực hiện theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 và Văn bản số 1354/UBND-KTN ngày 03/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

* Trích dẫn Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh Bình Dương

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Quyết định này không áp dụng cho các trường hợp sau:

a) Chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa.

b) Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước.

c) Các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất.

d) Đất hiến tặng cho Nhà nước, đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa.

đ) Thừa kế quyền sử dụng đất hoặc thừa kế về nhà và tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhu cầu tách thửa.

2. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục về tách thửa theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thực hiện thủ tục tách thửa đất.

Điều 3. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất

1. Đất nông nghiệp:

Đơn vị hành chính

Diện tích (m2)

Tại các phường

300

Tại các thị trấn

500

Tại các xã

1.000

2. Đất phi nông nghiệp:

a) Đối với đất ở:

Đơn vị hành chính

Diện tích (m2)

Tại các phường

60

Tại các thị trấn

80

Tại các xã

100

b) Đối với đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở):

Việc tách thửa đất phi nông nghiệp được căn cứ cụ thể vào dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Điều 4. Một số quy định cụ thể để thực hiện việc tách thửa

1. Diện tích thửa đất mi và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu của từng loại đất tương ứng, sau khi đã trừ phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình theo quy định của pháp luật.

2. Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách phải tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý, đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 4m đối với thửa đất khi tiếp giáp với đường có lộ giới <20m; đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 05m đối với thửa đất khi tiếp giáp với đường có lộ giới ≥20m. Trừ trường hợp tách thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất vẫn là đất nông nghiệp thì không yêu cầu tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý.

3. Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất phi nông nghiệp hoặc tách thửa đất ở còn phải đảm bảo tại vị trí tách thửa đã đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) phù hợp với quy hoạch xây dựng, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.

4. Trường hợp người sử dụng đất yêu cầu tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất quy định tại Điều 3 Quyết định này và hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa.

5. Trường hợp thửa đất tiếp giáp đường theo quy hoạch phân khu thì người sử dụng đất được phép tách thửa sau khi đã đầu tư đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch phân khu đã được duyệt, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.

6. Trường hợp đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, phân lô theo quy hoạch chi tiết được duyệt thì thửa đất được xác định theo dự án và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Điều 5. Xử lý trường hợp cá biệt

1. Các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu, quy định tách thửa tại Quyết định này. Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành lập Hội đồng tư vấn để xem xét, giải quyết việc tách thửa với điều kiện:

a) Đối với đất ở:

- Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 36m2, đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 04m đối với thửa đất khi tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới <20m.

- Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 45m2, đảm bảo có bề rộng và chiều sâu tối thiểu 05m đối với thửa đất khi tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới ≥20m.

b) Đối với đất nông nghiệp: Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thànhcòn lại sau khi tách thửa tại các phường: 100m2, thị trấn: 200m2, xã: 300m2, tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý và điều kiện tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định này đối với trường hợp thửa đất theo quy hoạch sử dụng đất là đất ở.

2. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được xem xét giải quyết tách thửa theo quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ được xem xét, giải quyết 01 lần.

Điều 6. Hội đồng tư vấn

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành phần Hội đồng tư vấn, trong đó:

a) Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

b) Thành viên Hội đồng: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi có đất và các thành viên khác.

2. Giao Chủ tịch Hội đồng tư vấn ban hành quy chế làm việc, quy chế phối hợp để xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng tư vấn và các ngành liên quan ở địa phương.

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn và triển khai thực hiện Quyết định này. Báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý đối với các trường hợp phát sinh, vướng mắc mang tính phổ biến.

2. Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn việc đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực; tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

3. Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quyết định này cho các ngành, các cấp ở địa phương, tổ chức hành nghề công chứng và tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân.

4. Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra và chịu trách nhiệm các nhiệm vụ có liên quan về việc tách thửa theo quy định tại Quyết định này. Định kỳ 06 tháng và hàng năm, báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Tuyên truyền, phổ biến Quyết định này dưới nhiều hình thức như niêm yết tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã; thông báo, đăng tin, phát thanh...

b) Chỉ đạo các phòng, ban chức năng và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra phát hiện các trường hợp tách thửa không đúng quy định, xử lý vi phạm về lĩnh vực xây dựng, sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn, buộc khôi phục hiện trạng đất ban đầu và có biện pháp ngăn chặn các trường hợp tách thửa không đúng quy định.

c) Xác nhận việc đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực theo quy định tại Điều 4 của Quyết định này và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng tách thửa không đúng quy định.

d) Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn giải quyết hoặc tổng hợp, báo cáo đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

6. Tổ chức hành nghề công chứng và Ủy ban nhân dân cấp xã khi công chứng, chứng thực hợp đồng về việc chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng ủy quyền sử dụng đất thực hiện nghiêm các quy định tại Quyết định này.

7. Tổ chức hành nghề đo đạc khi đo đạc bản đồ địa chính, đo đạc riêng lẻ không được đo đạc tách thửa đất trái với Quyết định này.

Điều 8. Xử lý chuyển tiếp

1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại Quyết định này, nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

2. Các giao dịch về quyền sử dụng đất có tách thửa đúng quy định pháp luật đã được công chứng, chứng thực; Bản án, Quyết định của Tòa án có chia tách thửa đất đúng quy định trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì được thực hiện các thủ tục để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2017 và thay thế Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Bãi bỏ Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 28/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tách thửa đối với các loại đất không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

* Trích dẫn Văn bản số 1354/UBND-KTN ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh Bình Dương

“I. Hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017

1. Phân loại đường do Nhà nước quản lý

Thực hiện theo quy định tại Điều 39 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, đường do Nhà nước quản lý gồm: Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị và đường chuyên dùng (Phụ lục kèm theo).

2. Về điều kiện cụ thể của việc tách thửa theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017

a) Trường hợp thửa đất tiếp giáp với đường do Nhà nước quản lý đã đảm bảo điều kiện đấu nối hạ tầng kỹ thuật theo một trong các quy hoạch xây dựng đã được duyệt (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch nông thôn mới...): Người sử dụng đất được phép tách thửa theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017.

b) Trường hợp thửa đất tiếp giáp với đường do Nhà nước quản lý nhưng chưa có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ điều kiện thực tế hoặc kế hoạch đầu tư trung hạn, dài hạn đã được phê duyệt để có ý kiến về việc tách thửa nhưng phải đảm bảo các thửa đất sau khi tách thửa tối thiểu tiếp giáp đường giao thông, tuyến cấp điện sinh hoạt.

3. Về giải quyết nhu cầu tách thửa các trường hợp cá biệt

a) Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Hội đồng tư vấn xem xét giải quyết các trường hợp không đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 và Mục I.2 của văn bản này:

- Hộ gia đình, cá nhân thật sự có nhu cầu tách thửa đất để tặng cho phục vụ cho việc xây dựng nhà ở.

- Tách thửa đất để thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Việc xác định hoàn cảnh gia đình khó khăn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo xác nhận và chịu trách nhiệm.

- Thửa đất tiếp giáp với đường do Nhà nước quản lý nhưng ngoài danh mục đường nêu tại Mục I.1 của văn bản này (đường hẻm, đường đất, đường chưa đặt tên ...) và chưa có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh nhưng địa phương có kế hoạch đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

b) Các trường hợp cá biệt nêu trên phải đảm bảo thửa đất sau khi tách phải tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý và các tuyến cấp điện sinh hoạt, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc cấp phép xây dựng, mỹ quan đô thị và không gây ngập úng.

II. Xử lý vấn đề liên quan đến việc mở đường mới, mở rộng đường hiện hữu tại các địa phương

1. Thống nhất việc hộ gia đình, cá nhân hiến đất để mở rộng đường giao thông mới và đường giao thông hiện hữu theo quy hoạch (do Nhà nước quản lý) để phục vụ cho việc đi lại của nhân dân trong khu vực nhằm góp phần giảm thiểu chi phí bồi thường, đẩy nhanh tiến độ nâng cấp đường giao thông. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thu hồi đất, việc thu hồi phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đối với các trường hợp trước đây trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thể hiện đường giao thông nhưng thực tế có đường giao thông: Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xác định cụ thể tính pháp lý của các tuyến đường giao thông này. Trước khi thể hiện đường giao thông trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải có văn bản xác nhận đường giao thông do Nhà nước quản lý, việc đấu nối cơ sở hạ tầng phải theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 (không thực hiện đối với các con đường tự mở để phân lô, bán nền).

3. Đối với trường hợp hiến đất làm đường đi để chia thừa kế quyền sử dụng đất theo hiện trạng sử dụng: Không thống nhất việc hiến đất làm đường đi để chia thừa kế quyền sử dụng đất khi không đảm bảo các điều kiện quy định tại Điểm a Mục 1 Văn bản số 5111/UBND-KTN ngày 10/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh các trường hợp phân lô, bán nền trái quy định trên địa bàn tỉnh.

Để giải quyết nhu cầu chia thừa kế quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Hội đồng tư vấn thẩm định các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa của cấp huyện xem xét, có ý kiến đối với từng trường hợp cụ thể, nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị tại địa phương.

III. Xử lý tách thửa trong các dự án tái định cư

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức có liên quan thực hiện việc tách thửa theo đúng quy định tại Thông báo số 296/TB-UBND ngày 09/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi họp giải quyết kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc cấp sở hữu nhà ở trong các dự án do Tổng Công ty Becamex đầu tư tại huyện Bến Cát; Công văn số 2055/UBND-KTN ngày 26/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tách thửa trong các khu tái định cư và Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Rà soát, ban hành các danh mục:

- Danh mục các tuyến đường, đoạn đường đủ điều kiện xem xét, giải quyết tách thửa trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

- Danh mục các tuyến đường, đoạn đường phải được Hội đồng tư vấn cấp huyện xem xét cho phép tách thửa.

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 31/10/2018.

b) Định kỳ hàng quý lập báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 và văn bản này gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các sở, ngành có liên quan đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 và văn bản này.

b) Kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của các địa phương, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

c) Làm cơ quan đầu mối, định kỳ hàng quý lập báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 và văn bản này gửi Ủy ban nhân dân tỉnh.”

Liên hệ bộ phận tư vấn pháp lý hoặc qua đường dây nóng tại bộ phận “một cửa” để được giải đáp thắc mắc về các thủ tục hành chính

Người dân và doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đất nên liên hệ trực tiếp Tổ tư vấn pháp lý tại bộ phận “một cửa” của UBND các cấp hoặc thông qua đường dây nóng stnmt.binhduong.gov.vn/3cms/duong-day-nong về thủ tục, thành phần hồ sơ thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường. Hiện nay, UBND tỉnh đã công khai Bộ thủ tục hành chính tại các bộ phận “một cửa” và trên cổng thông tin điện tử theo địa chỉ dichvucong.binhduong.gov.vn/dvc. Vì vậy, người dân và doanh nghiệp có thể tự tra cứu để thực hiện.

Thực hiện yêu cầu đo đạc và bản đồ

Việc yêu cầu thực hiện dịch vụ đo đạc và bản đồ đang được triển khai tiếp nhận hồ sơ bằng hộp thư điện tử của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh theo hướng dẫn tại địa chỉ ./tiep-nhan-ho-so-qua-hinh-thuc-dien-tu-doi-voi-cac-dich-vu-do-dac-va-ban-do.htm song song với việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh./.

Nguồn: VPĐKĐĐ

 

[Trở về]
Tổng lượt truy cập:
Truy cập trong ngày:
Đang truy cập: