Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Nhiều chuyển biến tích cực về môi trường 

Năm 2017, các Bộ, ngành, địa phương đã quan tâm hơn đến công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg. Công tác bảo vệ môi trường nước ta đã đạt được một số kết quả, nhiều vấn đề môi trường đã được quan tâm giải quyết.

Chức năng, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường đã được rà soát, phân định rõ hơn, khắc phục được một số chồng chéo. Hoạt động của các cơ sở sản xuất công nghiệp đã được rà soát, kiểm soát chặt chẽ hơn. Những tồn tại, bất cập trong các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đang được khẩn trương rà soát và sửa đổi. Các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt ở địa phương đã chú trọng hơn đến các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong thu hút, kêu gọi các dự án đầu tư. Chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường đã được quy định thực hiện thống nhất từ Trung ương đến địa phương (tỉnh, huyện, xã, Ban quản lý các khu công nghiệp), qua đó thiết lập hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, báo cáo về môi trường đồng bộ, xuyên suốt trên phạm vi cả nước.

Thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động, phong trào tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường, nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người dân đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư hơn cho công tác bảo vệ môi trường. Các Bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc quán triệt quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong Chỉ thị số 25/CT-TTg là kiên quyết không đánh đổi môi trường vì mục tiêu phát triển kinh tế.

Hoạt động kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng khu công nghiệp đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung cũng như triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát đã tăng lên. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoàn thành việc xử lý ô nhiễm triệt để đã tăng đáng kể so với năm 2016. Các nguồn gây ô nhiễm đã từng bước được kiểm soát.

Việc thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp đã có xu hướng giảm dần tỷ lệ chôn lấp, tăng tỷ lệ chất thải được tái chế, tái sử dụng. Chất thải nguy hại được quản lý tốt hơn thông qua việc kiểm soát nguồn phát thải, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý. Một số khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng đã từng bước được cải tạo, phục hồi.

Công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng đã đạt được những kết quả nhất định thông qua việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách.

Nhìn chung, công tác bảo vệ môi trường nước ta thời gian qua đã đạt được một số kết quả, nhiều vấn đề môi trường đã được quan tâm giải quyết. Áp lực từ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội lên môi trường đã dần được kiểm soát tốt hơn; nhiều cơ sở, nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường được hạn chế, giảm thiểu. Ô nhiễm môi trường ở nước ta vẫn xảy ra nhưng xu hướng tăng mạnh như trước đây đã được ngăn chặn, mức độ ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi không tăng hoặc tăng không đáng kể, chất lượng môi trường ở một số nơi đã được cải thiện; một số dự báo tác động xấu tới môi trường từ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội đã được ngăn ngừa có hiệu quả.

Nguồn: http://www.monre.gov.vn

[Trở về]