Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Nghiệm thu kết quả Đề án “Điều tra, đánh giá tác động những nguồn có khả năng gây ô nhiễm chất lượng nước dưới đất và đề xuất giải pháp bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương” 

Ngày 13/11/2018, tại Hội trường A, tầng 9, tháp A - Tòa nhà hành chính tập trung tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Nguyễn Ngọc Thúy đã chủ trì buổi họp nghiệm thu kết quả Đề án “Điều tra, đánh giá tác động những nguồn có khả năng gây ô nhiễm chất lượng nước dưới đất và đề xuất giải pháp bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương”

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì buổi họp

Thực hiện Chương trình Công tác năm của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại Công văn số 2093/UBND-KTN ngày 29/6/2015 về việc chấp thuận cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thực hiện 02 đề án: “Điều tra, đánh giá tác động những nguồn có khả năng gây ô nhiễm chất lượng nước dưới đất và đề xuất giải pháp bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh” và “Lập danh mục bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh”, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Nam (gọi tắt là Liên đoàn QH&ĐT TNN Miền Nam) thực hiện Đề án. Đến nay đề án đã hoàn chỉnh và tiến hành nghiệm thu;

Buổi họp nghiệm thu có sự tham dự của các thành viên Hội đồng thẩm định đề án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1484/QĐ-STNMT ngày 02/11/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, bao gồm: đại điện các sở ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Nam (gọi tắt là Liên đoàn QH&ĐT TNN Miền Nam) đã tổ chức thực hiện đầy đủ khối lượng các hạng mục theo đúng tiến độ được đề ra, các hạng mục thực hiện đúng quy trình kỹ thuật chuyên ngành với chất lượng đáp ứng mục tiêu đề ra. Thời gian thực hiện: 2017 - 2018.

* Mục tiêu dự án

Nghiên cứu xác định con đường gây ô nhiễm các tầng chứa nước và đề xuất giải pháp quản lý khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nước dưới đất (NDĐ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

* Nội dung và thực hiện

1. Điều tra, đánh giá để xác định hiện trạng và quy mô phân bố các nguồn thải. Đặc biệt là các nguồn thải tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm cho NDĐ.

- Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước.

- Lấy và phân tích các loại mẫu.

2. Nghiên cứu bổ sung cấu trúc địa chất - địa chất thủy văn (ĐCTV) nhằm xác định các con đường gây ô nhiễm cho NDĐ (xác định miền cấp NDĐ, các cửa sổ ĐCTV, vị trí nước mặt cung cấp cho NDĐ …).

Thực hiện các dạng công tác hiện trường (Khoan ĐCTV, đào hố, đổ nước, lấy và phân tích các loại mẫu, quan trắc) nhằm bổ sung và chính xác hóa thông tin về miền cấp, các cửa sổ ĐCTV, vị trí nước mặt cung cấp cho NDĐ …)

3. Lập báo cáo tổng kết (phân tích đánh giá tình hình ô nhiễm, xác định con đường ô nhiễm nguồn NDĐ và đề xuất giải pháp bảo vệ).

Các thành viên tham gia thực hiện đề án chụp hình tại buổi họp

Tham gia thực hiện dự án:

- TS. Ngô Đức Chân (Chủ nhiệm dự án)

- ThS. Lê Văn Chung.              - KS. Cao Xuân Việt.

- KS. Lưu Thị Hiệp.                 - KS. Tống Đức Liêm.

- ThS. Vũ Mạnh Tùng.             - ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh.

Cùng các kỹ thuật viên thuộc Trung tâm Công nghệ Tài nguyên nước miền Nam và Đoàn Tài nguyên nước sông Vàm Cỏ thực hiện công tác ngoại nghiệp điều tra thực địa và khoan đào.

Đại diện Liên đoàn QH&ĐT TNN Miền Nam đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề án trước hội đồng nghiệm thu

 

Tại buổi họp Đại diện Liên đoàn QH&ĐT TNN Miền Nam đã báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện đề án và những kết quả đã đạt được đến thời điểm họp nghiệm thu. Kết quả thực hiện đề án được tổng hợp trong báo cáo và các sảm phẩm kèm theo trước hội đồng. Quá trình thực hiện dự án đã hoàn thành 3 nội dung chính:

- Điều tra, đánh giá để xác định hiện trạng và quy mô phân bố các nguồn thải tại 10 vùng điều tra chi tiết với diện tích 1.008 km2.

- Nghiên cứu bổ sung cấu trúc địa chất - ĐCTV nhằm xác định các con đường gây ô nhiễm cho NDĐ;

- Lập báo cáo tổng kết.

Liên đoàn đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo đề cương đã được phê duyệt. Khối lượng có thay đổi một ít do điều kiện thực tế nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

Các nội dung đã hoàn thành được tổng hợp vào báo cáo tổng kết bao gồm:

1- Công tác điều tra hiện trạng xả thải đã thống kê được 1.260 nguồn thải các loại (sinh hoạt, y tế, công nghiệp ngoài KCN, chăn nuôi) với tổng lượng nước thải 168.633 m3/ngày tại 10 lưu vực sông điều tra chi tiết.

2- Kết quả lấy và phân tích các loại mẫu:

- Đối với nước thải: thành phần các hợp chất trong nước thải ở Bình Dương đạt yêu cầu về kim loại nặng (nước thải công nghiệp) và hàm lượng Chlorua đạt loại A. Chỉ một số ít mẫu vượt giới hạn QCVN 40/2011. Độ pH thường vượt quy chuẩn loại B. Riêng hàm lượng amoni có hàm lượng cao nhiều mẫu vược quy chuẩn loại B.

- Đối với bùn đáy: thành phần các hợp chất trong bùn đáy không hiện diện và As chỉ xuất hiện một số nơi nhưng hàm lượng rất thấp so với QCVN 40/2011. Kim loại nặng phát hiện trong mẫu bùn đáy phổ biến là Pb, Cu và Zn với giá trị khá lớn nhưng vẫn thấp nhiều lần so với QCVN 40/2011.

3- Trên cơ sở đánh giá hiện trạng tài nguyên nước báo cáo đã xác định hiện trạng ô nhiễm của nguồn nước mặt và NDĐ. Kết hợp với các thông tin chuyên môn phân tích và xác định được các nguyên nhân gây ô nhiễm và xác định các con đường ô nhiễm nguồn NDĐ. Trong từng con đường ô nhiễm, báo cáo cũng đã đánh giá được điều kiện để xảy ra quá trình ô nhiễm để làm cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp.

4- Tổng hợp các thông tin chuyên môn, báo cáo đã xây dựng Bản đồ phân vùng ô nhiễm NDĐ theo cấu trúc địa chất phù hợp hiện trạng ô nhiễm NDĐ và 41 sơ đồ thí nghiệm của dự án.

5- Báo cáo đã đề xuất bảo vệ nguồn NDĐ bằng các giải pháp quản lý và giải pháp kỹ thuật. Trong đó giải pháp kỹ thuật tập trung 3 nhóm chính:

- Nhóm giải pháp về nguồn thải

- Nhóm giải pháp về công trình khai thác NDĐ.

- Nhóm giải pháp về quan trắc động thái NDĐ.

Báo cáo đã hoàn thành các nội dung nghiện cứu theo yêu cầu của đề cương đã được phê duyệt.

Sau phần trình bày của đơn vị tư vấn, các thành viên hội đồng nghiệm thu đã đóng góp ý kiến cho kết quả thực hiện đề án. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề án được các thành viên đánh giá về cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Các thành viên hội đồng nghiệp thu đã góp ý tập trung vào những vấn đề trong tâm nhằm hoàn thiện, bổ sung những điểm chưa phù hợp, cần điều chỉnh để đề án phản ánh đúng hiện trạng và phù hợp quy hoạch địa phương.

Các thành viên hội đồng góp ý vào báo cáo kết quả thực hiện đề án trước hội đồng

 

Kết thúc buổi họp, Bà Nguyễn Ngọc Thúy đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường đã thay mặt các hội đồng nghiệm thu đề án ghi nhận những nỗ lực của đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện đề án, đề nghị Đơn vị tư vấn nghiêm túc, tập trung tiếp thu những góp ý của các thành viên tham dự buổi họp để hoàn thiện đề án, trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 Nguyễn Đắc Vỹ Doanh - Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn

[Trở về]
Tổng lượt truy cập:
Truy cập trong ngày:
Đang truy cập: