Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Nâng cao chất lượng công tác phối hợp với các cơ quan liên quan 

Nhằm đẩy mạnh việc kiện toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 27/8/2014 và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai. Trong thời gian qua, được sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp, Văn phòng Đăng ký đất đai đã tích cực tham mưu Sở và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều Quy chế phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Bình Dương là một trong những địa phương đầu tiên thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai (một cấp) (gọi là VPĐKĐĐ) và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2015, trên cơ sở hợp nhất toàn bộ và nguyên trạng tổ chức, nhân sự, trụ sở, phương tiện và trang thiết bị của các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ hoàn toàn về kinh phí hoạt động.

Trong năm 2018, VPĐKĐĐ đã thực hiện cấp 248.396 hồ sơ với 265.012 GCN với tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt 99,52% và thực hiện đo đạc được 127.903 hồ sơ tổ chức, cá nhân với tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt 99,04%.

Tham mưu ban hành các Quy chế phối hợp

Được sự quan tâm chỉ đạo và phối hợp của Chính quyền địa phương, các Sở, ngành. Đặc biệt là sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và căn cứ tình hình phối hợp giải quyết công việc chuyên môn giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước, VPĐKĐĐ đã tham mưu ban hành các Quy chế phối hợp:

- Ngày 08/12/2015, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3209/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp Quy định phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh;

- Ngày 28/6/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1596/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Đồng thời, Sở đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện ban hành Quy chế phối hợp giữa Chi nhánh VPĐKĐĐ với các phòng, UBND trực thuộc UBND cấp huyện;

- Ngày 15/7/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường và Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương ký kết Quy chế phối hợp số 2260/HDLN-STN&MT-TAND; ngày 29/6/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp số 2334/QCPH-STNMT-CTHADS. Đến ngày 11/12/2017, để tiếp tục tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện ký kết Quy chế phối hợp giữa 03 ngành tại Quy chế phối hợp số 5317/QCPH-STNMT-TAND-CTHADS về việc “phối hợp trong công tác lập mảnh trích lục địa chính có đo đạc chỉnh lý, định giá, cung cấp thông tin phục vụ giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai và thi hành án dân sự”.

Ngoài ra, VPĐKĐĐ đã thường xuyên tổ chức họp với các Cơ quan liên quan để thống nhất và giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc liên quan đến chuyên môn. Đến nay, cơ bản đã có sự phối hợp tốt giữa các Cơ quan.

Trong năm qua, công tác phối hợp đã đạt được kết quả như sau:

Nhìn chung, công tác phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai với các cơ quan liên quan khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ được thuận lợi, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 98%, cụ thể:

- Phối hợp với Cơ quan Tòa án và Cơ quan Thi hành án thực hiện đo đạc, cấp giấy chứng nhận và cung cấp thông tin được 1.666/1.759 hồ sơ, đạt tỷ lệ 94,71%; đang thực hiện 93 hồ sơ (còn trong hạn).

- Phối hợp với Cơ quan Thuế, Tài chính: thực hiện luân chuyển 94.364 phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính trước khi ký cấp Giấy chứng nhận; phối hợp theo dõi 3.216 trường hợp chậm nộp, tính phạt theo quy định; thực hiện phối hợp theo dõi việc ghi nợ, trả nợ nghĩa vụ tài chính của chủ sử dụng đất.

- Phối hợp với Cơ quan khác (Cơ quan quản lý về xây dựng, kế hoạch đầu tư, ban quản lý dự án,Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã,...): trao đổi thông tin và thực hiện lấy ý kiến 8.214 hồ sơ liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận, Sở hữu công trình, xin tách thửa, các hạng mục công trình trên đất, niêm yết công khai theo quy định,...

Bên cạnh kết quả đạt được, cũng còn có khoảng 2% hồ sơ đo đạc và cấp giấy chứng nhận bị trễ hạn hoặc không cấp được với nhiều lý do: một số Cơ quan phối hợp thực hiện chậm; Cơ quan Thi hành án kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất liên quan tách thửa đất nhưng chưa đảm bảo theo quy định hoặc chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giấy chứng nhận đã cấp theo Bản đồ địa chính chính quy năm 1995 đo bằng không ảnh;...

Ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về hoạt động của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai và Tổ chức phát triển quỹ đất

 

Bài học kinh nghiệm

Một là, tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức dẫn đến có sự thay đổi về hành động của mỗi cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó, có sự quan tâm, chỉ đạo mạnh mẽ của các cấp, các ngành, địa phương trong việc tạo điều kiện xây dựng quy chế phối hợp giữa các đơn vị.

Hai là, đẩy mạnh hoạt động xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực thi công vụ. Đối với những công việc phức tạp, thực hiện thường xuyên thì cơ quan chịu trách nhiệm chính cần nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền đồng ý chủ trương xây dựng quy chế phối hợp riêng về thực hiện nhiệm vụ để xác định rõ phạm vi, đối tượng điều chỉnh và nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị có liên quan, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong theo dõi, đôn đốc cũng như xác định trách nhiệm đối với công việc được giao. Đồng thời, cơ quan chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp có trách nhiệm theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện quy chế để qua đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc.

Ba là, trong Quy chế phối hợp phải rà soát, quy định cụ thể và phân định rõ ràng vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thời hạn của từng cơ quan chuyên môn để xác định chính xác cơ quan chịu trách nhiệm chính, cơ quan phối hợp trong thực thi công vụ, nhằm tránh tình trạng chậm trễ, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan phối hợp dẫn đến khó xác định trách nhiệm để xử lý đối với các trường hợp có hạn chế, thiếu sót trong phối hợp công tác. Mỗi cơ quan, cá nhân tham gia vào quy trình giải quyết công việc đều có trách nhiệm cao trong hợp tác, trao đổi thông tin, cùng bàn bạc, thống nhất phương pháp thực hiện sẽ giúp công việc được xử lý kịp thời, đúng quy định và đạt chất lượng cao.

Bốn là, thực hiện sơ kết, tổng kết Quy chế phối hợp hàng năm, để kịp thời đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, qua đó kịp thời bổ sung, chấn chỉnh nội dung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra và tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên trong quy chế. Đồng thời, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm cơ chế khen thưởng và xử lý kỷ luật trong công tác phối hợp giải quyết công vụ tại từng đơn vị (Trong đó, quy định hệ thống các biện pháp cụ thể đối với những sai sót, chậm trễ trong thực thi nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình; có chế độ khen thưởng thỏa đáng đối với những cá nhân, cơ quan nhiệt tình, trách nhiệm cao trong phối hợp xử lý công việc mang lại hiệu quả cao. Qua đó, sẽ động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tích cực, thiện chí trong hợp tác giải quyết công vụ, hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau); xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ và tinh thần chủ động hợp tác là cơ sở để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm./.

Nguồn: VPĐKĐĐ

[Trở về]
Tổng lượt truy cập:
Truy cập trong ngày:
Đang truy cập: