Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Không phải trả phí, lệ phí cung cấp thông tin nhưng phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin yêu cầu cung cấp 
Đó là quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 46/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 5 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2018 về quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin; theo đó,

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin không phải trả phí, lệ phí cung cấp thông tin nhưng phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin yêu cầu cung cấp, cụ thể: Phô tô tài liệu giấy đen trắng là 3.000 đồng/trang A4, phô tô màu là 18.000 đồng/trang A4; In từ phim, ảnh gốc: Cỡ từ 15x21 cm trở xuống là 36.000/tấm, Cỡ từ 20x25cm đến 20x30cm là 54.000 đồng/tấm, Cỡ từ 25x35cm đến 30x40cm là 135.000 đồng/tấm; In sao tài liệu ghi âm là 27.000 đồng/phút nghe, In sao phim điện ảnh là 54.000 đồng/phút chiếu; In tài liệu đã số hóa: In đen trắng là 2.000 đồng/trang A4, In màu là 14.000 đồng/A4; Mức chi phí phô tô tài liệu khổ A3 bằng 2 lần mức chi phí phô tô tài liệu khổ A4; Mức chi phí phô tô tài liệu khổ A2 bằng 4 lần mức chi phí phô tô tài liệu khổ A4; Mức chi phí phô tô tài liệu khổ A1 bằng 8 lần mức chi phí phô tô tài liệu khổ A4; Mức chi phí phô tô tài liệu khổ A0 bằng 16 lần mức chi phí phô tô tài liệu khổ A4.

Chi phí gửi thông tin yêu cầu cung cấp: Mức thu chi phí thực hiện theo mức giá cước tối đa quy định tại Điều 3 và Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2017 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin không phải trả chi phí gửi thông tin yêu cầu cung cấp qua mạng điện tử, fax.

Hình thức và quy trình, thủ tục thu, nộp chi phí để in, sao, chụp và gửi thông tin được thực hiện theo quy trình thu ngân sách nhà nước quy định tại Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. Tiền thu từ chi phí in, sao, chụp và gửi thông tin được hạch toán vào Chương của cơ quan nhà nước cung cấp thông tin, mục 4900 - các khoản thu khác và tiểu mục 4949 - các khoản thu khác theo quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

Kinh phí in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại Thông tư này do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong lĩnh vực chi quản lý nhà nước (trong định mức phân bổ chi thường xuyên lĩnh vực quản lý nhà nước). Việc lập dự toán, sử dụng, thanh, quyết toán theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng nghiên cứu thêm tại Thông tư số 46/2018/TT-BTC; Thông tư số 328/2016/TT-BTC; Thông tư số 324/2016/TT-BTC Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ .                                                                                                        

Thanh Giang – Phòng KHTC

[Trở về]