Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 Cụm thi đua số VII, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Miền Đông Nam Bộ. Tin có hình

Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2017 của Cụm thi đua số VII ngành tài nguyên và môi trường. Tham dự Hội nghị có: Ông Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo các Sở Tài nguyên Môi trường khu vực miền Đông Nam Bộ, cùng các cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng tại các đơn vị. 

Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị

Trong báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng đã nêu rõ: Năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ đã thể hiện được sự quyết tâm, nỗ lực của từng đơn vị trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch công tác đã đề ra từ đầu năm. Nhiều phong trào thi đua được tổ chức gắn với việc thực hiện nhiệm vụ đã được các đơn vị xây dựng và triển khai phổ biến và quán triệt cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động của đơn vị tham gia. Trên cơ sở đó các phòng, ban, đơn vị đã có các hoạt động thiết thực, đẩy mạnh phong trào thi đua, đề ra các tiêu chí phấn đấu và biện pháp tổ chức thực hiện, coi đó là nhiệm vụ quan trọng, là động lực hoàn thành nhiệm vụ.

 Công tác khen thưởng được thực hiện nghiêm túc trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được của tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua; khen thưởng khách quan, chính xác, công khai, công bằng và kịp thời; đặc biệt, các đơn vị đã quan tâm kịp thời đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị. Các đơn vị thành viên trong Cụm rất tích cực, nhiệt tình trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau đã tạo được mối quan hệ phối hợp, đoàn kết, gắn bó giúp cho hoạt động thi đua Cụm diễn ra thuận lợi, tốt đẹp tạo đà cho việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. 

Hội nghị thảo luận​

Bà Nguyễn Ngọc Thúy – Phó Giám đốc Sở TNMT Bình Dương phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Ông Võ Tuấn Nhân – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Từ những kết quả đạt được trong năm 2017, Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2018, cụ thể:

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; rà soát, hoàn thiện, trình ban hành các văn bản pháp luật cụ thể hóa các quy định của Trung ương về lĩnh vực tài nguyên môi trường.

2. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, xây dựng và thực hiện tốt việc bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý theo yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo quy định. Xây dựng cơ quan, Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

3.  Xây dựng kế hoạch công tác cụ thể để phấn đấu hoàn thành, hoành thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ theo Kế hoạch, Chương trình công tác mà Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ Tài nguyên và Môi trường giao trong năm 2018.

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

5. Tiếp tục thực hiện tốt Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Thực hiện tốt việc phòng chống tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

6. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và công bố công khai bộ thủ tục hành chính của ngành ở các cấp. Tiến tới hoàn thiện xây dựng mô hình điện tử một cửa công khai, minh bạch, hiệu quả; tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp.

7. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng

Hội nghị cũng đã tiến hành bình bầu các đơn vị được khen thưởng năm 2017: Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh được đề nghị tặng Cờ thi đua của ngành; các Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai và Bình Phước được đề nghị tặng Bằng khen Bộ TNMT. Đồng thời, Hội nghị đã bầu đơn vị giữ vai trò Cụm trưởng (Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai) và Cụm phó (Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa – Vũng Tàu) Cụm thi đua VII năm 2018.

Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai nhận Cờ thi đua Cụm trưởng Cụm thi đua VII 

Tác giả:  Vũ Nguyễn Thùy Linh – Văn phòng Sở

[Trở về]
Tổng lượt truy cập:
Truy cập trong ngày:
Đang truy cập: