Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2018 Tin có hình

 Phong trào thi đua yêu nước của Sở Tài  nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 - 2018 đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thi đua, khen thưởng được xem là một trong những biện pháp quan trọng, là động lực để đoàn kết, phát huy vai trò, năng lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua, phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, xây dựng ngành tài nguyên và môi trường ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

 

Toàn cảnh Hội nghị

Vừa qua, tại Hội trường Sở, Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2018 đã được tổ chức, Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết phong trào thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 – 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2018 – 2020. Trong thời gian qua, phong trào thi đua của ngành đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả khá toàn diện cụ thể như:

- Công tác ban hành quy chế, kế hoạch các văn bản chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng đã dần được hoàn thiện, việc ban hành bảng chấm điểm thia đua và quy chế bình xét, công bố các sự kiện nổi bật là một trong những điểm sáng trong công tác bình xét, thi đua của Sở.

- Đã có nhiều đổi mới trong phương pháp tổ chức phát động, đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm trong năm, phát động phong trào thi đua từ đầu năm và tổng kết vào dịp cuối năm

- Các phong trào thi đua thường xuyên gắn với việc thực hiện nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”

- Công tác phát hiện, bồi dưỡng, bình xét, tôn vinh và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến đã có bước chuyển biến tích cực

- Việc phát động phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào việc khơi dậy và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị và CBCCVCLĐ hăng hái thi đua tạo động lực mới vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Bên cạnh đó,  Hội nghị đã rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, qua đó đề 5 nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn tiếp theo, cụ thể:

Một là,  tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của Sở trên cơ sở Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.

 Hai là, tiếp tục nâng cao tính trách nhiệm, chủ động cụ thể hóa nội dung thi đua của từng cá nhân, tập thể trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm của ngành; tinh thần thi đua phải thể hiện bằng công việc hàng ngày, bằng năng suất, chất lượng, hiệu quả cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ba là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến. Xây dựng chương trình, kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới trong các phong trào thi đua yêu nước. Tuyên tuyền trong toàn cơ quan về các mô hình, điển hình, nhân tố mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong công tác, tạo sự lan tỏa rộng khắp; gắn phong trào thi đua yêu nước với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Bốn là nâng cao chất lượng khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch và kịp thời. Tăng cường đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBCCVC phụ trách công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khen thưởng, quản lý hồ sơ khen thưởng.

Năm là Đẩy mạnh các phong trào hoạt động văn nghệ, thể thao nhằm nâng cao sức khoẻ, đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần động viên mọi người hăng hái thi đua đạt nhiều thành tích trong công tác.

Đại diện Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng trình bày tham luận

Cũng tại Hội nghị, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Sở đã quyết định khen thưởng 17 cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2018. Công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến đã góp phần khuyến khích, động viên CBCCVCLĐ tiếp tục phấn đấu, phát huy vai trò tích cực trong các hoạt động của Sở, tiếp tục vươn lên đạt được thành tích cao hơn, góp phần thiết thực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành.  

Các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến được trao giấy khen và tặng phẩm từ  Ban Giám đốc Sở

 Vũ Nguyễn Thùy Linh – Văn phòng Sở

[Trở về]