Javascript Slideshow
Dự thảo Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường 
Xem tiếp
Góp ý dự thảo các văn bản lĩnh vực công nghệ thông tin 
Ngày kết thúc lấy ý kiến đóng góp 7/12/2018
Xem tiếp
Góp ý Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của ngành tài nguyên... 
Ngày kết thúc lấy ý kiến đóng góp 08/12/2018
Xem tiếp
Góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định về thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 
Ngày kết thúc lấy ý kiến đóng góp 19/11/2018
Xem tiếp
Dự thảo Bảng giá đất trên địa bản tỉnh Bình Dương 
Ngày kết thúc lấy ý kiến đóng góp 12/12/2018
Xem tiếp