Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Giới thiệu về Trung tâm Quan trắc TNMT

I. Quá trình thành lập.
     Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 4715/QĐ-UBND, ngày 29/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh và đổi tên Trung tâm Quan trắc môi trường thành Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 864/QĐ-UBND, ngày 20/03/2008 của của Ủy ban nhân dân tỉnh.
II. Cơ cấu tổ chức - Năng lực.
     *Cơ cấu tổ chức:
         Giám đốc và các Phó Giám đốc
         Các phòng chuyên môn:
              - Phòng Hành chính - Tổng hợp và Nghiệp vụ kỹ thuật;
              - Phòng Quan trắc hiện trường;
              - Phòng Thử nghiệm.
     * Nhân lực:
         Tổng số cán bộ, viên chức hiện có của Trung tâm là: 46 người, có trình độ thạc sỹ, kỹ sư chuyên ngành công nghệ, quản lý môi trường, hóa phân tích,… có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý môi trường, lấy mẫu, phân tích và tư vấn,…
     * Trang thiết bị:
Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS
Phân tích mẫu tại phòng thử nghiệm
         Phòng thí nghiệm của Trung tâm đã được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương cùng Dự án Môi trường Việt Nam - Canada (VPEG) đầu tư trang thiết bị hiện đại, đến nay máy móc phục vụ lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm đã đảm bảo đầy đủ để phân tích hầu hết các chỉ tiêu môi trường về nước mặt, nước ngầm, nước thải và khí thải. Phòng thí nghiệm của Trung tâm đã áp dụng và duy trì hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO/IEC 17025 và đã được cấp chứng nhận phòng thí nghiệm từ năm 2001 với mã số VILAS 084. Phòng thí nghiệm luôn đảm bảo kết quả lấy mẫu và phân tích thử nghiệm nhanh chóng, kịp thời và có độ chính xác cao để phục vụ công tác quản lý nhà nước cũng như đáp ứng yêu cầu hỗ trợ cho các doanh nghiệp.
III. Chức năng.
        Trung tâm là đơn vị duy nhất trên địa bàn tỉnh có chức năng thực hiện công tác quan trắc tài nguyên và môi trường, thực hiện trưng cầu giám định về môi trường phục vụ công tác thanh kiểm tra về bảo vệ môi trường của các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương và cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên môn kỹ thuật về tài nguyên và môi trường để hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường.
Phòng nghiệp vụ kỹ thuật của Trung tâm bảo vệ
Báo cáo ĐTM cho Doanh nghiệp tại hội đồng thẩm định
 
IV. Nhiệm vụ. 
        * Trung tâm có các nhiệm vụ chính sau:
             - Thực hiện công tác quan trắc tài nguyên và môi trường;
             - Quan trắc tuân thủ việc xả chất thải của doanh nghiệp;
             - Thực hiện trưng cầu giám định về môi trường cho công tác thanh kiểm tra về bảo vệ môi trường;
 Xử lý nước thải
 
Lấy mẫu
       * Cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật về tài nguyên và môi trường như sau:
Hoạt động tư vấn:
      - Tư vấn về các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường
      - Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường; Cam kết bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường;
      - Đo đạc lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ;
      - Lập hồ sơ xin phép khai thác nước ngầm, nước mặt;
      - Lập hồ sơ xin phép xả thải;
      - Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại;
      - Lập hồ sơ xin phép hành nghề thu gom, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại;
      - Lập hồ sơ xin cấp phép đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu;
      - Lập hồ sơ hồ sơ xin xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn vận hành của dự án;
      - Lập hồ sơ vay vốn từ Quỹ bảo vệ môi trường để đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường;
Thiết kế, thi công lắp đặt:
      - Hệ thống xử lý chất thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn), ...
      - Hệ thống xử lý nước cấp.
 
Hoạt động lấy mẫu không khí tại hiện trường
Nhân viên Phòng hiện trường lấy mẫu tại nguồn và quan trắc lưu lượng nước thải tại Doanh nghiệp
 Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại của Doanh nghiệp được Trung tâm tư vấn khắc phục.
V. Thông tin liên lạc
      Mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ trên tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm có thể liên hệ trực tiếp cơ quan theo địa chỉ:
         Số 26 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, tx.Thủ Dầu Một, Bình Dương;
         Điện thoại: 0650.3904633 - 0913.623.574            Fax: 0650.3824753

 

[Trở về]