Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND​ quy định về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/9/2018 và thay thế Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Theo đó, quy định về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương, bao gồm: Hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung; hoạt động quan trắc và phân tích khí thải; hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước mặt lục địa; hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước dưới đất; hoạt động quan trắc và phân tích chất lượng nước mưa; hoạt động quan trắc và phân tích môi trường đất; hoạt động quan trắc và phân tích nước thải; hoạt động quan trắc và phân tích chất lượng trầm tích; hoạt động quan trắc và phân tích chất thải; hoạt động của trạm quan trắc nước mặt tự động liên tục; hoạt động của trạm quan trắc mực nước tự động; hoạt động của trạm khí tượng thủy văn; hoạt động của trạm quan trắc và giám sát nước thải tự động.

Đơn giá theo Quyết định này được điều chỉnh phù hợp với quy định tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến hoạt động quan trắc và phân tích môi trường.

Nguồn: https://www.binhduong.gov.vn

[Trở về]