Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã 

Ngày 06/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tại Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 06/11/2017.

Thực hiện theo Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016  và Quyết định số 2054/QĐ-BTNMT ngày 07/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương ở 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã).

Ngày 06/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 06/11/2017  về công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã, với những nội dung sau:

1. Ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường với 139 thủ tục, cụ thể:

- Thủ tục hành chính cấp tỉnh: 100 thủ tục (trong đó, đất đai: 34 thủ tục; môi trường: 18 thủ tục; khoáng sản: 26 thủ tục; tài nguyên nước: 18 thủ tục; khí tượng thủy văn: 03 thủ tục; lưu trữ: 01 thủ tục).

- Thủ tục hành chính cấp huyện: 32 thủ tục (trong đó, đất đai: 20 thủ tục; môi trường: 02 thủ tục; khoáng sản: 02 thủ tục; tài nguyên nước: 08 thủ tục).

 - Thủ tục hành chính cấp xã: có 07 thủ tục (trong đó, đất đai: 01 thủ tục; môi trường: 04 thủ tục; tài nguyên nước: 01 thủ tục; khoáng sản: 01 thủ tục).

2. Thay thế các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương công bố tại Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 về công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính tại cấp xã trên địa  bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định số 3101/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

                                                                                                                                                                                    Tác giả: Nguyễn T Thanh Hải – VP Sở

            

[Trở về]
Tổng lượt truy cập:
Truy cập trong ngày:
Đang truy cập: