Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã. Tin có hình

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Dương, thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh về việc rà soát, xây dựng nội dung thủ tục hành chính của ngành tài nguyên và môi trường, Sở đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

Ngày 02/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1801/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã bao gồm 139 thủ tục hành chính, cụ thể:

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường: 95 TTHC;

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện: 37 TTHC;

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã: 07 TTHC

Quyết định này thay thế Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Bộ phận một cửa Sở TNMT

Nguyễn Thị Thanh Hải – Văn phòng Sở

 

[Trở về]