Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Chỉ thị tăng cường công tác văn thư, lưu trữ của Thủ tướng Chính Phủ 

Ngày 07 tháng 9 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử. Chỉ thị đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác này, bên cạnh đó đã đưa ra những hạn chế, bất cập, từ đó có những giải pháp khắc phục nhằm kịp thời bảo vệ, phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, Chỉ thị chỉ rõ:

Công tác văn thư, lưu trữ có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo quản, lưu giữ các tài liệu, văn bản trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng và văn hóa xã hội của đất nước. Trong những năm qua, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ cơ bản được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý. Công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan của các Bộ, ngành và địa phương đã có những chuyển biến tích cực. Tài liệu tại các Lưu trữ lịch sử, lưu trữ các cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương từng bước được phân loại, chỉnh lý, bảo vệ, bảo quản an toàn phục vụ khai thác, sử dụng có hiệu quả, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử hiện vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập; thực hiện quy định của pháp luật về lập hồ sơ công việc tại nhiều cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương chưa nghiêm. Ý thức của một số công chức, viên chức về lập hồ sơ công việc chưa cao; tài liệu lưu trữ còn phân tán ở nhiều nơi; tình trạng giao nộp tài liệu chưa đúng quy định vào Lưu trữ cơ quan vẫn còn phổ biến, nhất là các đơn vị trực thuộc cấp dưới, gây khó khăn cho việc tổ chức khoa học tài liệu và lựa chọn tài liệu đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử các cấp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác văn thư, lưu trữ.

Từ những cơ sở trên, Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị:

Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh theo trách nhiệm quy định tại Điều 9 và Điều 19 Luật Lưu trữ; chậm nhất đến hết năm 2021, các ngành, các cấp giải quyết dứt điểm tài liệu được hình thành từ năm 2015 trở về trước đang bó gói, tồn đọng tại các cơ quan, tổ chức; các cơ quan, tổ chức bố trí kho lưu trữ đáp ứng yêu cầu bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật; tổ chức khai thác tài liệu lưu trữ có hiệu quả; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải bố trí công chức, viên chức chuyên trách làm công tác văn thư, lưu trữ; Đến năm 2020 các bộ, ngành hoàn thành việc quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng theo quy định của pháp luật. Việc xây dựng kho đảm bảo tính hiệu quả, tránh lãng phí ngân sách nhà nước. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cần tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý văn bản, giải quyết công việc và lập hồ sơ điện tử về văn thư, lưu trữ. Tăng cường hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và công chức, viên chức đối với lập hồ sơ công việc; đưa việc chấp hành pháp luật về văn thư, lưu trữ thành một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm; Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm rà soát để sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ cho phù hợp với quy định hiện hành; hướng dẫn biện pháp xử lý kỹ thuật bảo quản tài liệu nhằm hạn chế sự hư hỏng, xuống cấp của tài liệu lưu trữ; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu; việc đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn và bố trí công chức, viên chức làm nhiệm vụ văn thư, lưu trữ; Chỉ đạo phổ biến, hướng dẫn trực tuyến kỹ năng, nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, đặc biệt là việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử trên trang thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường phổ biến công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử các cấp.

Kho lưu trữ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương

Trong thời gian qua, công tác văn thư, lưu trữ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã dần đi vào nề nếp, văn bản hướng dẫn, quản lý nhà nước về công tác này đã dần được hoàn thiện, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, Lãnh đạo Sở luôn kịp thời chỉ đạo Thủ trưởng các phòng đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn về hoạt động văn thư, lưu trữ trong thời kỳ đổi mới nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhận thức đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của hoạt động văn thư, lưu trữ để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, trong đó đẩy mạnh công tác thu thập; lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ. Do đó, hiện nay Kho lưu trữ của Sở Tài nguyên và Môi trường đang bảo quản gần 3000 mét giá tài liệu lưu trữ, và hơn 40.000 tờ bản đồ các loại tỷ lệ; toàn bộ tài liệu trong Kho được bảo quản, tổ chức chỉnh lý khoa học, lập công cụ tra cứu và xây dựng nội quy sử dụng tài liệu, trong đó quy định nhiều nội dung bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ, tất cả các tài liệu đưa ra phục vụ khai thác đều được theo dõi, quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn, theo đúng các thủ tục hành chính, quy trình ISO 9001:2008.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Sở tiếp tục tham mưu các cấp có thẩm quyền chuẩn bị các điều kiện để khởi công xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng của ngành; triển khai đề án tu bổ, phục chế tài liệu thuộc khối tài liệu sổ địa bộ, địa bạ nhằm bảo hiểm tốt đối với khối tài liệu quý hiếm này; đồng thời tăng cường công tác thu thập và chỉnh lý, số hóa tài liệu lưu trữ của ngành đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ cung cấp thông tin nhằm phục vụ việc tra cứu thông tin, khai thác nhanh, chính xác và hiệu quả, phát huy hơn nữa vai trò của tài liệu lưu trữ trước nhu cầu thông tin ngày càng cao của xã hội, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa./.   

[Trở về]