Javascript Slideshow
Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. 
Xem tiếp
Một số điểm mới được Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa... 
Xem tiếp
Điều kiện để các tổ chức hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ 
Xem tiếp
Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ 

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định...

Xem tiếp
Tập huấn quy định tách thửa và đề án tăng cường quỹ đất công đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Căn cứ Kế hoạch số 1545/KH-STNMT ngày 13/4/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tổ chức tập huấn Văn bản số 1354/UBND-KTN ngày 03/4/2018 của Ủy ban nhân...

Xem tiếp