Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo sơ bộ về tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1480/BTNMT-CCQLĐĐ ngày 29/3/2017về việc đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức đánh giá tình hình tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1461/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/4/2017 đề nghị các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện đánh giá. Đến nay, đã có một số Sở, ngành và huyện, thị triển khai và báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Qua tổng hợp kết quả và thực tiễn thực hiện sau 3 năm triển khai thi hành Luật đất đai 2013, tỉnh Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, cụ thể một số kết quả tiêu biểu như sau:

- Thứ nhất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai và tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Bình Dương là một trong những địa phương đi đầu trong việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến và thực hiện Luật Đất đai. Nhìn chung công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai tích cực và đạt nhiều kết quả tốt, có định hướng, đi vào trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả. Đồng thời, đã kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản pháp quy phạm. Cụ thể đã ban hành mới 22 văn bản quy phạm pháp luật quy định, chính sách về đất đai tại địa phươngtừ ngày 01/7/2014 đến nay.

- Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Định kỳ hàng năm, lập danh mục các công trình, dự án phải thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân thông qua trước khi xét duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Trong quá trình lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã thực hiện rà soát các dự án phải thu hồi hoặc chuyển mục đích. Công tác này đã nâng cao vai trò trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất trong vùng quy hoạch.

- Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: trong 3 năm qua, Bình Dương đã kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác; thực hiện rà soát toàn bộ diện tích đất do Nhà nước quản lý tại các xã, phường, thị trấn, đất của các tổ chức sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang nhân dân, các nông trường, lâm trường để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất phù hợp với quy định của Luật đất đai.

- Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Luật quy định cụ thể và đầy đủ từ việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đảm bảo một cách công khai, minh bạch và quyền lợi của người có  đất thu hồi; Về thu hồi đất, Luật Đất đai năm 2013 thu hẹp hơn các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Nhà nước chỉ thu hồi đất đối với các dự án đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư và một số trường hợp được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét thông qua chủ trương thu hồi đất. Quy định này đã hạn chế những khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp về đất đai xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Đặc biệt, Luật Đất đai sửa đổi cũng quy định chế tài mạnh để xử lý đối với trường hợp không đưa đất đã được giao, cho thuê vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tăng cường phát hiện và xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai; chấn chỉnh, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai; nâng cao hiệu lực pháp luật đất đai, ngăn chặn, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức cơ quan quản lý đất đai: Công tác tổ chức bộ máy cơ quan quản lý đất đai tiếp tục được rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Trong đó, cơ cấu, tổ chức, bộ máy của Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất một cấp được kiện toàn thống nhất từ tỉnh xuống các huyện, thị xã, thành phố. Tác phong, lề lối làm việc của toàn thể CBCCVC và người lao động được đổi mới, từng bước chuyển sang chính quyền thân thiện, gần dân và thực sự của dân, do dân và vì dân. Bộ thủ tục hành chính hiện nay được lồng ghép các thủ tục hành chính về đất đai, tài chính, thuế, loại bỏ các thủ tục con; đơn giản hóa thành phần hồ sơ; quy định cụ thể việc cung cấp thông tin và luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục; giảm số bộ hồ sơ phải nộp.

Trong quá trình triển khai thực hiện Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn, bên cạnh những kết quả đạt được thì cũng gặp những khó khăn, vướng mắc, chủ yếutrong việc thực hiện cơ chế tài chính đất đai, xác định giá đất, phát triển quỹ đất và đấu giá quyền sử dụng đất còn có những hạn chế nhất định trong quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện như việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết cụ thể một số nội dung về tài chính đất đai, giá đất, tạo quỹ đất, phát triển quỹ đất và đấu giá quyền sử dụng đất của Luật Đất đai còn thiếu hoặc chưa kịp thời. Trong quá trình xác định giá đất cụ thể còn gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng kịp yêu cầu về thời gian thực hiện dẫn đến việc xác định giá đất cụ thể kéo dài, gây ảnh hưởng đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Qua thực tế trên, trong thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn đối với từng trường hợp cụ thể gặp tồn tại, vướng mắc triển khai thu hành Luật đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nguồn: CCDD

[Trở về]