Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương, phiên bản 1.0 

Ngày 25/10/2018, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương, phiên bản 1.0. Đây là cơ sở để đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương phiên bản 1.0 được thiết kế dựa trên các nguyên tắc phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ Điện tử Việt Nam; định hướng, mục tiêu triển khai ứng dụng CNTT của quốc gia, chiến lược; mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mô hình Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương phiên bản 1.0

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương được mô hình hóa dựa trên thiết kế kiến trúc phân lớp với nguyên tắc lớp sau cung cấp dịch vụ cho lớp trước, nhằm phân tích kiến trúc phức tạp của chính quyền điện tử thành các lớp với chức năng, nhiệm vụ xác định, từ đó đưa ra thông tin đơn giản và dễ hiểu hơn, bao gồm: Người dùng/ Hệ thống ngoài (Actors); Kênh truy cập; Nhóm dịch vụ; Ứng dụng; Dữ liệu; Ứng dụng nền tảng; Hạ tầng; Cơ sở vật chất; Quản lý chỉ đạo.

Theo lộ trình, Kiến trúc Chính quyền điện được thực hiện qua 2 giai đoạn, giai đoạn 1 (từ năm 2019 đến năm 2020) tỉnh Bình Dương sẽ xây dựng nền tảng cho Chính quyền điện tử; giai đoạn 2 (từ năm 2021) tỉnh sẽ phát triển toàn diện Chính quyền điện tử như: Phát triển, tăng cường việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ phục vụ công tác quản lý và điều hành trên các thiết bị di động, thiết bị thông minh; liên thông 100% phần mềm quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành; Nâng cấp, mở rộng và hoàn thiện hệ thống nền tảng tích hợp LGSP của tỉnh...

Để triển khai có hiệu quả Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 1.0, trong thời gian tới UBND tỉnh Bình Dương sẽ thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử cấp tỉnh để đảm bảo tốt công tác triển khai các dự án thành phần thuộc Kiến trúc theo đúng lộ trình, quy định.

Nguồn: http://stttt.binhduong.gov.vn

[Trở về]