Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND về Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018 và thay thế Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 05/03/2015 của UBND tỉnh.
Tải toàn văn bản
[Trở về]